މިއަހަރު ހައްޖުގެ އަޅުކަމުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ ސައޫދީގައި އުޅޭ މީހުންނަށް

މި އަހަރު ހައްޖުގެ އަޅުކަމުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގައި އުޅޭ މީހުންނަށް ކަމަށާއި އެކަމަކު އެ ފުރުސަތު ލިބޭނީ މަދު ބަޔަކަށް ކަމަށް ސައޫދީން މިރޭ އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ.


ސައޫދީގެ ހައްޖާއި އުމްރާގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ މިނިސްޓްރީން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނީ މިގޮތަށް ނިންމީ ކޮވިޑް-19 ފެތުރުމުގެ ނުރައްކާ އެންމެ ބޮޑީ މީހުންގެ ތޮއްޖެހުން ބޮޑު އަދި ގިނަ މީހުން އެއްވާ ތަންތަނުގައި ކަމަށްވާތީ ކަމަށެވެ.

އެހެންވެ ހައްޖުގެ އަޅުކަން މިފަހަރު ބާއްވަން ނިންމާފައިވަނީ މަދު ބަޔަކާ އެކުގައި ކަމަށާއި ސައޫދީގައި މިހާރު ތިބި ސައޫދީ ރައްޔިތުންނާއި އެހެން ގައުމުތަކުގެ މީހުންނަށް ވެސް ހައްޖުގެ އަޅުކަމުގައި ބައިވެރިކުރާނެ ކަމަށް ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެ އެވެ.

ކޮވިޑް-19 ވަރަށް ބޮޑަށް ފެތުރި އެތައް ބަޔަކު ސައޫދީން ވެސް މަރުވެފައި ވާއިރު އެ ގައުމުން ބަލީގެ ވަރަށް ކުރީކޮޅު، އުމްރާގެ އަޅުކަމަށް މީހުން އައުން ވެސް ވަނީ މަނާކޮށްފަ އެވެ. އަދި ދެ ހަރަމްފުޅާއި މިސްކިތްތައް ވެސް ބަންދުކޮށް ސައޫދީ ލޮކްޑައުންކުރި އެވެ. ނަމަވެސް އެ ފިޔަވަޅުތަކަށް ވަނީ ލުއި ދޭން ފަށައިފަ އެވެ. އެކަމަކު އަދިވެސް ބޯޑަރު އޮތީ ބަންދުކޮށްފަ އެވެ. އުމްރާގެ އަޅުކަން ވެސް އަދި އަލުން ނުފަށަ އެވެ.

ހައްޖު މިނިސްޓްރީން ބުނީ ހައްޖުގެ އަޅުކަން، މަދު ބަޔަކާ އެކު ބާއްވަން ނިންމީ ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް އެކަކު އަނެކަކާ ދުރުގައި ތިބެވޭ ގޮތަށް، ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް ކަށަވަރުކުރަން ކަމަށެވެ.

ހައްޖުގެ އަޅުކަމުގައި އާންމުކޮޮށް ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން 2.5 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ބައިވެރިވެ އެވެ. ނަމަވެސް މިފަހަރު މި އަޅުކަމުގައި ބައިވެރިކުރާނީ ކިހާ މީހުންނެއް ކަމެއް އަދި ހާމައެއް ނުކުރެ އެވެ.

ކޮވިޑް-19 ފެތުރެން ފަށައި، ހައްޖުގެ އަޅުކަން އާންމު އުސޫލުން ބޭއްވޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ނެތުމުން ސައޫދީން ކުރިން ވަނީ ހައްޖުގެ އަޅުކަމަށް ތައްޔާރީތައް ވުމާއި އެކަމަށް ޚަރަދުތައް ކުރުން މަޑުޖައްސައިލަން އެދިފަ އެވެ.

ސައޫދީން މިހާތަނަށް 158،000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހި 1،267 މީހަކު ވަނި މަރުވެފަ އެވެ. ނަމަވެސް އެ ގައުމުން މިހާރު އަންނަނީ، ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް ލުއިކޮށް، އާންމު ހާލަތަށް ރުޖޫއަވުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ.

ހައްޖުގެ އަޅުކަމަށް ދިއުމުގެ ފުރުސަތު އެންމެ ފަހު ވަގުތު ލިބުނަސް އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖައްސަވާނެ ކަމަށް ރާއްޖޭގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަހުމަދު ޒާހިރު ކުރިން ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ.