ބޮޑުފިނޮޅު ހަމަނުޖެހުމުގެ މައްސަލަ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީން ބަލަނީ

އެތައް މަސްތަކެއް ވަންދެން މުސާރަ ނުދީ ބިދޭސީންތަކެއް ލައްވައި ބޮޑުފިނޮޅުގައި މަސައްކަތް ކުރުވި މައްސަލައިގައި ދިވެހިންތަކެއް ރަހީނުކޮށް، ފުލުހުންނާ ކުރިމަތިލައި ރޭ ހިނގި ހަމަނުޖެހުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގައުމީ ސަލާމަތާއި ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކުގެ ކޮމިޓީން ބަލަން ނިންމައިފި އެވެ.


ބ. އަތޮޅުގައި ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީ ކުރަމުން އަންނަ ބޮޑުފިނޮޅުގައި ހަމަނުޖެހުން ހިންގައި ބަޔަކު ރަހީނުކުރީ އެ ރަށުގެ ބައެއް މަސައްކަތްތައް ކުރަން ހަވާލުވެފައިވާ ރިޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ 200 ވަރަކަށް ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންނެވެ. އެ މީހުން ހަމަނުޖެހުމަކަށް ދިޔައީ މުސާރަ ނުދީ، އެ ރަށުން ފޭބިޔަވެސްް ނުދީ ތިބޭތާ އެތައް މަހެއް ވީ ފަހުންނެވެ.

ރިޒް ކުންފުންޏަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިލަންދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު އަލީ ރިޒާގެ ކުންފުންޏެކެވެ.

ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު އުޝާމް ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ބޮޑު ފިނޮޅުގައި ހިނގައިދިޔަ ކަންކަން، ދެން އެންމެ އަވަހަށް ބާއްވާ ގައުމީ ސަލާމަތާއި ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކުގެ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމަށް އެޖެންޑާކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންގެ މައްސަލައަކީ އެ ކޮމިޓީން ވަރަށް ބޮޑު އިސްކަމެއް ދީގެން ބަލަމުން އަންނަ މައްސަލައެއް ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.

"އަދި ކޮޅެއް މެދެއް ފެންނަވަރެއް ނުވޭ،" އުޝާމް ވިދާޅުވި އެވެ.

ރާއްޖޭގައި އެކި މަސައްކަތަށް ބިދޭސީން ގެނެސް އެ މީހުންނަށް މުސާރަ ނުދީ، ބިކަކޮށް، މަގުމައްޗަށް ދޫކޮށްލުމަކީ ބޮޑުވެފައި އޮތް މައްސަލައެކެވެ. ހައްލު ނުޙޯދި ދިގުލައިގެން ގޮސްފައިވާ މި މައްސަލައިގައި، ބިދޭސީންނާ މެދު އަނިޔާވެރި ލާއިންސާނީ އަމަލުތައް ހިންގާ މީހުންނާ މެދު ފިޔަވަޅެއް ނޭޅެ އެވެ. އޮޅުވާލައިގެން އެ މީހުން ރާއްޖެ ގެނެސް އެކި މީހުންނާ ހަވާލުކޮށް މަސައްކަތް ކުރުވަމުން ދިއުމަކީ ފުޅާކޮށްފައި އޮތް ވިޔަފާރިއެއް ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެ އެވެ.

ބޮޑުފިނޮޅުގައި ތިބި ބިދޭސީންނަށް މުސާރަ ނުދިން މައްސަލަ ވެސް ކަނޑާލަނީ އެއް ބަޔަކު އަނެއް ބައެއްގެ ބޮލަށެވެ. ރިޒް ކުންފުނިން އެކަމުގެ ޒިންމާ އެޅުވީ ޑިވެލޮޕަރު، ސީލް މޯލްޑިވްސްގެ ބޮލުގަ އެވެ. އެ މީހުންނަށް މުސާރަ ނުދެވުނީ ސީލް އިން ޕޭމަންޓްތައް ނުދީގެން ކަމަށް ބުންޏަސް ޑިވެލޮޕަރު، ސީލް މޯލްޑިވްސްގެ ވަކީލުން މިއަދު ބުނީ އެއީ ދޮގެއް ކަަމަށާއި ރިޒް މޯލްޑިވްސް އަށް ދޭން ޖެހޭ ވަރަށް ވުރެ އިތުރަށް ވެސް ފައިސާ ދީފައިވާ ކަމަށެވެ.

ބޮޑުފިނޮޅުގައި ދިވެހިން ރަހީނުކޮށް، ތަކެއްޗަށް ގެއްލުންދީ ފުލުހުންނާ ކުރިމަތިލި މައްސަލައިގައި 19 ބިދޭސީއަކު ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފަ އެވެ.