މޭޔަރު ޝިފާގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފި

މާލޭގެ މޭޔަރު ޝިފާ މުހައްމަދުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލައެއް، އެ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރަކު މިއަދު ހުށަހަޅުއްވައިފި އެވެ.


"މިހާރު" އަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި މޭޔަރާ ދެކޮޅަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ އަންނަ ބުދަ ދުވަހު ބާއްވާ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާގައި އެޖެންޑާކުރާނެ އެވެ.

ވޯޓު ނެގުމުގެ ކުރިން ކަންތައްތަކެއް ރަނގަޅުކުރަން ޝިފާ އަށް 10 ދުވަހުގެ މުހުލަތެއް ދޭނެ އެވެ. އިތުބާރު އޮތްތޯ ބެލުމަށް ވޯޓަށް އަހާނީ އެ މުއްދަތުގައި ކަންތައްތައް ރަނގަޅު ނުކޮށްފި ނަމަ އެވެ.

އެމްޑީޕީގެ އަޣުލަބިއްޔަތު އޮންނަ ކައުންސިލްގައި ޝިފާއާ ހިޔާލު ތަފާތުވާ މެމްބަރުންތަކެއް ތިއްބަވަ އެވެ. އެގޮތުން ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓުގެ މައްސަލައިގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކުރުމުން މިދިޔަ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ހޫނު ޒުވާބަކަށް ގޮސްފައި ވެ އެވެ.

އެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ދެ ގަޑިއިރުގެ ބަހުސެއް ދިޔައިރު، ކައުންސިލްގެ ގިނަ މެމްބަރުންގެ ހިޔާލު ޝިފާއާ ތަފާތުވި އެވެ.

އޭގެ ފަހުން މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި ވެސް، މާލޭގެ ރައްޔިތުންނާ އެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ބައެއް ކައުންސިލަރުން ދެބަސްވުމުގެ ސަބަބުން ބައްދަލުވުން ކުރިއަކަށް ނުގެންދެވުނެވެ.

އިސްކަންދަރު ސްކޫލުގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި، އާއްމުންގެ ހިޔާލަށް ހުޅުވައިލުމުން، ވާހަކަ ދެއްކި މީހަކު އެދުނީ ކުރާ ސުވާލުތަކަށް ޝިފާގެ އިތުރުން ކައުންސިލްގެ އެހެން މެމްބަރުންގެ ޖަވާބު ދެއްވުމަށެވެ. އެކަމަކު، ޝިފާ ވިދާޅުވީ ކައުންސިލަރުންގެ ފަރާތުން ވެސް ޖަވާބު ދެއްވާނީ ސީދާ އޭނާ ކަމަށެވެ. ޝިފާގެ އެ ނިންމެވުމާ އެކު، އެ ހިސާބުން މައްސަލަ ގޯސްވީ އެވެ.

ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމެއް ވެސް، ހިޔާލު ތަފާތުވުންތަކުގެ ސަބަބުން ކުރިއަށް ނުގެންދެވިގެން ހުއްޓާލަން ޖެހުނެވެ. ޝިފާއާ އޭރު ހިޔާލު ތަފާތު މެމްބަރުން ތުހުމަތު ކުރާ ގޮތުގައި ލޮނުޒިޔާރަތްކޮޅުގައި ތަރައްގީ ކުރާ ޕާކް ފަދަ މަޝްރޫތައް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ކުރިއަށް ގެންދަނީ ކޮރަޕްޝަނަށް މަގު ފަހިވާ ގޮތަށެވެ. ނަމަވެސް އެ ތުހުމަތުތައް ޝިފާ ދޮގުކުރައްވަ އެވެ.

މޭޔަރުކަމެގެ ދެ ވަނަ ދައުރަކަށް އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓު ހޯއްދެވުމަށް ވެސް ޝިފާ ކުރިމަތިލެއްވި އެވެ. ނަމަވެސް ޕްރައިމަރީ ކާމިޔާބުކުރެއްވީ ސަރުކާރު ކޯލިޝަންގެ މައި ޕާޓީ، އެމްޑީޕީގެ ކުރީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަނަސް އަބްދުއް ސައްތާރެވެ.