ފުރުން މަނާކޮށްފައި ނެތް، ޕާސްޕޯޓް އޮތް ކޮންމެ ބިދޭސީއަކު ފޮނުވައިދެނީ

ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން ބޯޑަރުތައް ބަންދުވެ ގައުމަށް ނުދެވިފައި ތިބި، ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީންގެ ތެރެއިން މުއްދަތު ހަމަނުވާ ޕާސްޕޯޓެއް އޮތް އަދި ފުރުން މަނާކޮށްފައި ނެތް ކޮންމެ ބިދޭސީއަކަށް އެ މީހެއްގެ ގައުމަށް ދިއުމުގެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖައްސައިދޭން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އިމިގްރޭޝަނުން ބުނެފި އެވެ.


އިމިގްރޭޝަނުން ބުނީ، ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން ވައިގެ ދަތުރުތައް ހުއްޓި ބޯޑަރުތައް ބަންދުކޮށްފައިވާތީ ރާއްޖޭގައި ތާށިވެ ވިސާ އާއި އެމްޕްލޯއިމަންޓް އެޕްރޫވަލް ހަމަވެފައިވާ ގިނަ ބިދޭސީންތަކެއް އެބަތިބި ކަމަށެވެ. މި ގެނައި ބަދަލާ އެކު، އެފަދަ މީހުންނަށް ފަސޭހަކަމާ އެކުގައި ފުރައިގެން ދެވޭނެ ކަމަށް އެތަނުން ބުންޏެވެ.

އިމިގްރޭޝަނުން ބުނި ގޮތުގައި، މުއްދަތު ހަމަނުވާ ޕާސްޕޯޓެއް އޮވެ، ރާއްޖޭން ފުރައިގެން ދިއުން އެއްވެސް ސަބަބަކާ ހުރެ މަނާކުރެވިފައި ނުވާ މީހުން ރާއްޖޭން ފުރުމުގެ އިންތިޒާމް މި މަހުގެ 24 އިން ފެށިގެން ޑިސެމްބަރު، 31 ގެ ނިޔަލަށް އޮންނާނެ އެވެ.

މި ޝަރުތު ހަމަވާ މީހުން އިމިގްރޭޝަނުން މިކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފޯމު ފުރައި ހުށަހެޅުމުން އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެހޭނެ ކަމަށް އިމިގްރޭޝަނުން ބުންޏެވެ. މި ފޯމު އިމިގްރޭޝަންގެ ވެބްސައިޓުން ލިބޭނެ އެވެ.

ރާއްޖޭގައި ތާށިވެފައި ތިބެން ޖެހުމުން ޕާސްޕޯޓުގެ މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާ މީހުންނަށް ވެސް ފުރައިގެން ދެވޭނެ އިންތިޒާމުގެ ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް އިމިގްރޭޝަނުން ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ. ޕާސްޕޯޓުގެ މުއްދަތު ހަމަވެފަވާ މީހުންނާއި ޓްރެވަލް ޑޮކިއުމަންޓް ހައްދައިގެން ރާއްޖެއިން ފުރާ މީހުންނަށް ހިދުމަތް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ، އިމިގްރޭޝަންގެ މޮނިޓަރިން ސެކްޝަނުން ރަސްމީ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 8:30 އިން 11:30 އަށެވެ.

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރެން ފެށި އިރު އެންމެ ގިނައިން އެ ބަލި ޖެހެމުން ދިޔައީ އެއްތަނެއްގައި ތޮއްޖެހިގެން އުޅުނު ބިދޭސީންނަށެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ވެސް ރާއްޖޭގައި ބިދޭސީންގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަ ބަންގްލާދޭޝް މީހުންގެ އަދަދު ގިނަ އެވެ. ސަރުކާރުން ވަނީ ކޮވިޑް-19 ގެ ތެރޭގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބިދޭސީން ގައުމަށް ފޮނުވައިދީފަ އެވެ.

ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު ބަންދުކޮށް، އަދި ގިނަ ގައުމުތަކެއްގެ ބޯޑަރުތައް ވެސް ބަންދުކޮށްފައިވާތީ ރާއްޖޭގައި ތިބި ބައެއް ޓޫރިސްޓުންނަށް ވެސް ނުދެވި ތިއްބެވެ. އެމީހުން ރިސޯޓުތަކުގައި ބައިތިއްބާފައި ތިބި އިރު، އެފަދަ ހާލަތުގައި ހަރަދުތައް ބެލެހެއްޓީ ސަރުކާރުން ކަމަށް ވެސް ޓޫރިޒަމް މިނސްޓްރީން ބުނެފައިވެ އެވެ.

ހަތަރު މަހުގެ ދިގު މުއްދަތަކަށް ފަހު ބޯޑަރު ހުޅުވާފައި ވަނީ މިމަހު 15 ގަ އެވެ.