ގޮތްނޭނގޭ އީމެއިލްތަކެއްގެ ސަބަބުން ނުބައި މުއާމަލާތްތަކެއް ހިނގައިފި: ބީއެމްއެލް

ގޮތްނޭނގޭ އީމެއިލްތަކެއްގެ ސަބަބުން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) ގެ ކަސްޓަމަރުންގެ އެކައުންޓްތަކުން ނުބައި މުއާމަލާތްތަކެއް ހިނގައިފި ކަަމަށް ބީއެމްއެލް އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.


ބީއެމްއެލްގެ ކަސްޓަމަރުންގެ އެކައުންޓްތަކުން ނުބައި މުއާމަލާތްތަކެއް ހިނގައިވާ ކަމަށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައްކަމުން އަންނަ ވާހަކަތަކާ ގުޅިގެން ބީއެމްއެލް އިން ބުނީ އެއީ އެ ބޭންކުގެ ސިސްޓަމުން ދިމާވެފައިވާ މައްސަލައެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

ބީއެމްއެލްގެ ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް މެނޭޖަރު މުހައްމަދު ސައީދު މިއަދު ވިދާޅުވީ، ބޭރުގެ ވެބްސައިޓްތައް މެދުވެރިކޮށް ބީއެމްއެލްގެ އެކައުންޓްތަކުން ނުބައި މުއާމަލާތުތަކެއް ކޮށްފައިވާ ކަމުގެ ޝަކުވާ ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އެ އެކައުންޓްތަކުން ފައިސާ ކެނޑިފައިވާ ކަމުގެ ޝަކުވާ ވެސް ހިމެނެ އެވެ. ނުބައި މުއާމަލާތްތަކެއް ކޮށްގެން، އެކައުންޓުން ފައިސާ ކެނޑިފައިވާ ނަމަ، "ޓްރާންސެކްޝަން ޑިސްޕިއުޓް" ފޯމު ހުށަހަޅަން ބީއެމްއެލް އިން ވަނީ އެދިފަ އެވެ.

މިފަދަ މައްސަލަތައް އާންމުކޮށް ދިމާވަނީ މީހުންގެ ކްރެޑިޓް ކާޑާއި ޑެބިޓް ކާޑުގެ މައުލޫމާތު ވަގަށް ހޯދައިގެން، މީހުންގެ އެކައުންޓްތަކުން ފައިސާ ކަނޑާތީ ކަމަށް ބީއެމްއެލް އިން ބުނެ އެވެ. އަދި ކްރެޑިޓް ކާޑާއި ޑެބިޓް ކާޑުގެ މައުލޫމާތު ނުލިބުމުން، އެ ފަދަ މީހުން ޓާގެޓް ކުރަނީ އެ ކާޑުތަކާ ގުޅިފައިވާ ޕޭޕަލް ނުވަތަ އެމެޒޯން ފަދަ އޮންލައިން ޕްލެޓްފޯމްތަކާ ކަމަށާއި އެ މައުލޫމާތު ހޯދަން ސައްހަ ނޫން ވެބްސައިޓްތަކުން އީމެއިލް އާއި ލިންކު ފޮނުވާ ކަމަށް ބީއެމްއެލް އިން ބުނެ އެވެ. އެ ޕްލެޓްފޯމްތައް މެދުވެރިކޮށް ފައިސާގެ މުއާމަލާތްތައް އެ މީހުން ކުރުމުން، އެކައުންޓުން ފައިސާ ކަނޑާފައިވާ ކަމަށް ދައްކާނެ އެވެ.

"ގޮތް ނޭނގޭ އީމެއިލް އަދި ކާކުކަން ނޭނގޭ ފަރާތްތަކުުން ފޮނުވާ އީމެއިލް އަށް ޖަވާބު ނުދެއްވުމަށާއި މިފަދަ އީމެއިލްތަކުގައި ހުންނަ ލިންކުތައް ބޭނުން ނުކުރުމަށް ކަސްޓަމަރުންނަށް ތަކުރާރުކޮށް އިލްތިމާސްކުރަން،" ސައީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

މީގެ އިތުރުން ބައެއް އެކައުންޓްތަކުން ހޯލްޑްވެފައި ހުރި ފައިސާ ކަސްޓަމަރުންނަށް އެސްއެމްއެސް އެއް ފޮނުވުމަށް ފަހު މީގެ ދެ ދުވަސްކުރިން އެކައުންޓުން ކަނޑާފައިވާނެ ކަމަށް ވެސް ބޭންކުން ބުނެ އެވެ.

"ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ބައެއް ކަސްޓަމަރުންގެ އެކައުންޓުން ކޮށްފައިވާ ބައެއް މުއާމަލާތްތަކަށް ނުކެނޑި ހުރި ފައިސާ ކެނޑުމުގެ ކުރިން ސެޕްޓެމްބަރު 4ގައި އެސްއެމްއެސްއެއް ވާނީ ފޮނުވިފައި،" ސައީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

"ބޭންކުން ކަސްޓަމަރުންގެ އެކައުންޓުން ފައިސާ ކަނޑާފައިވާނީ މި މުއާމަލާތްތަކަކީ ކަސްޓަމަރުން ހަދާފައިވާ މުއާމަލާތްތައް ކަމާއި އެކައުންޓުން އެ ފައިސާ މީގެ ކުރިން ކެނޑިފައިވާ ނުވާކަން ކަށަވަރުކޮށްފައި. މި މުއާމަލާތްތައް އެކައުންޓުން ދެ ފަހަރު ކެނޑިފައެއް ނުވާނެ. ކަސްޓަމަރުންނަށް އެކައުންޓުން ކެނޑިފައިވާ މުޢާމަލާތުގެ ތަފްސީލް އިންޓަނެޓް ބޭންކިން މެދުވެރިކޮށް ބަލައިވެސް ލެވޭނެ."