"ލޮނުޒިޔާރަތް ބަގީޗާ" ނުހުޅުވާ ހުރީ މި ހާލަތާ ހެދި: ޝިފާ

ލޮނުޒިޔާރަތްކޮޅުގެ ހިތްގައިމު ބަގީޗާ ނިމިފައި ވިޔަސް އެތަން ނުހުޅުވާ ލަސްކުރަނީ ކޮވިޑް-19 ގެ މި ހާލަތުގައި ގިނަ ބަޔަކު އެއްތަންވާ ގޮތަށް ހުޅުވާފައި ބެހެއްޓުން ރަނގަޅު ކަމަކަށް ނުވާނެތީ ކަމަށް މާލޭގެ މޭޔަރު ޝިފާ މުހައްމަދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


މާލެ އާއި ހުޅުލެ ގުޅުވާލި ސިނަމާލެ ބްރިޖުގެ ހިތްގައިމުކަމުގެ ތެރެއަށް ފެހިކަން ގެނެސްދިން ބަގީޗާ ހުޅުވަން ސިޓީ ކައުންސިލުން ވަނީ ތާރީޚްތަކެއް ދީފަ އެވެ. އެކަމަކު އެންމެ ފަހުން ދިން ތާރީޚުގައި ވެސް ޕާކެއް ނުހުޅުވަ އެވެ.

ޝިފާ ވިދާޅުވީ ބިޔަކޮށް ހެދޭ ގަސްތަކާއި އެކި ވައްތަރުގެ މާ އަޅާ ގަސްތައް އިންދާފައިވާ ބަގީޗާގެ އެންމެ ބުރަ މަސައްކަތަކަށް އޮންނާނީ ބެލެހެއްޓުން ކަމަށެވެ. ޕާކު ހުޅުވާއިރު އެކަމަށް ތައްޔާރުވެފައި ތިބެން ޖެހުނަސް، އެކި މަސައްކަތްތަކުގައި އުޅޭ ސިޓީ ކައުންސިލް މުވައްޒަފުންނަށް ވެސް އޮތީ ކޮވިޑް-19 ގެ ބިރު ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ފަސް މުވައްޒަފަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެ މިހާރު ވެސް ތިބީ ފެސިލިޓީތަކުގަ އެވެ.

"މި ހާލަތަކީ ގިނަ ބަޔަކު އެއްތަންވާނެ އެއްވެސް ކަމެއް ކުރަން ރަނގަޅު ވަގުތެއް ނޫން. އެހެންވެ، ޕާކު ހުޅުވުން އަޅުގަނޑުމެން ލަސްކުރީ،" ޝިފާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ހާލަތު ރަނގަޅުވުމާ އެކު ބަގީޗާގެ ހިތްފަސޭހަކަން އާއްމުންނަށް ދޫކޮށްލާނެ އެވެ.

ސިނަމާލެ ބްރިޖްގެ މަސައްކަތް ނިމުނު އިރު ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސައިޓެއްގެ ގޮތުގައި އޮތް މި ހުސްބިން ޕާކަކަށް ތަރައްގީކުރަން ފެށި މިދިޔަ އަހަރު މެދުތެރޭގަ އެވެ. ހިޔާ ދޭ ބޮޑެތި ގަހާއި ރުކާއި މާމެލާމެލި ހައްދައި ފެންގަނޑެއް ވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް ތަރައްގީކޮށްފައިވާ ޕާކާ އެކު ބްރިޖު ސަރަހައްދަށް ވަނީ އިތުރު ފުރިހަމަކަމެއް ލިބިފަ އެވެ.