13 މިލިޔަން ރުފިޔާގެ މުދަލާއެކު އުޅަނދު ފަރަށް އަރާފައި އޮންނަތާ ހަ ދުވަސް!

އުތުރުގެ ބައެއް ރަށްތަކަށް ފެނަކައިން ފޮނުވި ޖަނަރޭޓަރާއި މުދަލާއެކު ދަތުރު ކުރި ކޮޅުވެއްޓިއެއް ފަރަށް އަރާފައި އޮންނަތާ ހަ ދުވަސް ވެއްޖެ އެވެ.


ހއ. އިހަވަންދު އާއި އެ އަތޮޅު ފިއްލަދޫގެ އިތުރުން ދިއްދުއަށް ފޮނުވި ޖަނަރޭޓަރާއި އެހެން ބައެއް ރަށްތަކަށް ފޮނުވި ކޭބަލާއި ރޭޑިއޭޓަރާއެކު ކޮޅުވެއްޓީގައި ހުރި މުދާތަކުގެ އަގު 13 މިލިޔަން ރުފިޔާ އަށް އަރަ އެވެ. ކޮންޓްރެކްޓަށް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްގެން، މި މަހުގެ ނުވަ ވަނަ ދުވަހު ފުރި އެ އުޅަނދު، ހއ. ފިއްލަދޫ ކައިރީގައި އޮތް ފަރަކަށް އެރީ މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު އެވެ.

ފެނަކައިގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ސައީދު ވިދާޅުވީ ކޮންޓްރެކްޓަށް މަސައްކަތަށް ހަވާލުވި މީހުންގެ ޒިންމާއަކީ މުދާތައް ރަށަށް ފޯރުކޮށްދިނުން ކަމަށާއި އެހެންވެ، އުޅަނދު ފަރަށް އެރުމުން އެ ފުންކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެ މީހުން ކުރި ކަމަށެވެ. އެކަމަކު ހަ ދުވަސްވީ އިރު ވެސް އެ މަސައްކަތް ކާމިޔާބު ނުވި ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ފަރަށް އެރި ކޮޅުވެއްޓީގައި ހުރި މުދާތައް، އެމްޓީސީސީގެ އެހީގައި ފެނަކައިން ސަލާމަތް ކުރަނީ

"އެ މީހުން އުޅަނދު ފުން ކުރަން އުޅެ، އެކަން ނުވީމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެންގީ. އެހާ ހިސާބުން އަޅުގަނޑުމެން އެމްޓީސީސީގެ އުޅަނދެއްގެ އެހީގައި މުދާތައް ސަލާމަތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ވާނީ ފަށާފައި،" ސައީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އުޅަނދު ފަރަށް އަރާފައި އޮންނަތާ ގިނަ ދުވަސްތަކެއްވި ނަމަވެސް މިހާތަނަށް އެއްވެސް މުދަލަކަށް ގެއްލުމެއް ނުވެ އެވެ. އަދި އުޅަނދުގައި ހުރި މުދާތައް އެމްޓީސީސީން ނަގަމުން އަންނައިރު، މިއަދު އެ މަސައްކަތް ނިމޭނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"އެއްވެސް ޖަނަރޭޓަރަކަށް ނުވަތަ އެހެން މުދަލަކަށް ވެސް ގެއްލުން ނުވާތީ އަޅުގަނޑުމެން މި ގަބޫލު ކުރަނީ އެ ރަށްތަކުގައި ޖަނަރޭޓަރުތައް ބެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ދެން ލަހެއް ނުވާނެ ކަމަށް،" ސައީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

ރަށްރަށުގެ ކަރަންޓު ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމަށް ފެނަކައިން އަންނަނީ މި ފަހުން، ގިނަ ރަށްތަކަކަށް ޖަނަރޭޓަރުތައް ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ.