ޕީޕީއެމްގެ ލޯޔަލްޓީ ކާޑަކީ މެމްބަރުންނާ ދެމެދު އެޅުނު ފާލަމެއް: އަބްދުއްރަހީމް

ޕީޕީއެމުން މިއަދު ތައާރަފްކުރި ލޯޔަލްޓީ ކާޑަކީ ޕާޓީ އާއި މެމްބަރުންނާ ދެމެދު އެޅުނު ފާލަމެއް ކަމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަން ހިންގުމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެން ހުންނެވި އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ (އަދުރޭ) ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


ސިޔާސީ ޕާޓީއަކުން ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ވިއްކާ ލޯޔަލްޓީ ކާޑު ތައާރަފުކުރަން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވީ އެ ޕާޓީގެ ހިންގުމަށް އެންމެ މުހިއްމީ ޕާޓީގެ އާންމު މެމްބަރުން ކަމަށެވެ. އަދި ކާޑު ނެތަސް ޕާޓީގެ ހަރަކާތްތަކުން ބާކީ ނުވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

"މި ފާލަން ގާއިމްވެގެން ދާ އިރު އަޅުގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުން އަޅުގަނޑުމެން މި ޕާޓިގެ އެންމެ މުހިއްމު ރައުސްމާލަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ އާންމު މެމްބަރުން،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ލޯޔަލްޓީ ކާޑުތައް އިފްތިތާހުކުރަން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި، އެންމެ ފުރަތަމަ ކާޑު، އެ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަށް ރަމްޒީކޮށް ހަވާލުކޮށްދިނެވެ. ނަމަވެސް އެ ޕްލެޓިނަމް ކާޑާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތީ ރައީސް ޔާމީންގެ ދަރިކަލުން ޒެއިން އަބްދުﷲ ޔާމީން އެވެ. އޭނާއާ އެ ކާޑު ހަވާލުކޮށްދިނީ އަބްދުއްރަހީމެވެ.

ޕީޕީއެމްގެ ލޯޔަލްޓީ ކާޑުތައް

- މެޖެންޓާ ކާޑު

- ސިލްވާ ކާޑު

- ގޯލްޑް ކާޑު

- ޕްލެޓިނަމް ކާޑު

މި ކާޑުތަކުން ލިބޭ ފައިސާ ހޭދަ ކުރާނީ ޕާޓީގެ ހަރަކާތްތައް ހަރުދަނާކޮށް ހިންގަން ކަމަށް އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވި އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން 25 ޕަސެންޓު ހޭދަކުރާނީ އިދާރީ ހަރަކާތްތަކަށް ކަމަށާއި 25 ޕަސެންޓް ފައިސާ އެ ޕާޓީން ކުރިއަށް ގެންދަން ރާވާފައި ސްޓިއަރިން ކޮމިޓީގެ އިންތިހާބަށް ހޭދަކުރާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ. ޕާޓީގެ ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކަށް 50 ޕަސެންޓް ކަނޑައަޅާފައި ވެ އެވެ.

ޕީޕަލްސް ނެޝަނަލް ކޮންގްރެސް (ޕީއެންސީ) ގެ ނައިބު ރައީސް އަދި މާވަށު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ސައީދު ވިދާޅުވީ، އާންމު މެމްބަރުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ތައާރަފްކުރީ މެޖެންޓާ ކާޑު ކަމަށެވެ. ޕާޓީގެ ކުލައިން ނަން ދީފައިވާ މި ކާޑު ނަގާ ފަރާތްތަކުން ކޮންމެ މަހަކު 100 ރުފިޔާ ޕީޕީއެމް އަށް ހަދިޔާ ކުރާނެ އެވެ.

ޕީޕީއެމް އިން މިއަދު ކުރި ޓްވީޓެއް

ކާޑަށް ފައިސާ ދައްކަން އެކަމަށް ހާއްސަ އެޕްލިކޭޝަނެއް ތައާރަފްކުރަން މަސައްކަތްކުރައްވާ ކަަމަށް ސައީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

ސިލްވާ، ގޯލްޑް އަދި ޕްލެޓިނަމް ކާޑަކީ ކޯޕަރޭޓް ސެކްޓާ އަށް ހާއްސަކޮށްގެން ތައާރަފްކޮށްފައިވާ ކާޑުތަކެކެވެ. އޭރުން ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިިޔަފާރިތަކުން ވެސް ޕާޓީއަށް ފައިސާ ހަދިޔާކުރަން ބޭނުން ނަމަ، ފަސޭހަ ނިޒާމަކުން އެކަން ހަމަޖެހިގެންދާނެ ކަމަށް ސައީދު ވިދާޅުވި އެވެ. ނަމަވެސް އެ ކާޑުތަކަށް ދައްކަން ޖެހޭ ފައިސާގެ އަދަދެއް ވިދާޅެއް ނުވެ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ޕީޕީއެމްގެ ލޯގޯ އަދި އެ ޕާޓީއާ ގުޅޭ އެހެން މާޗަންޑައިސް ތައާރަފްކުރަން ވިސްނާ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.