ޚަބަރު / އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

ފިނޭންސްގެ މުވައްޒަފަކަށް ދައުވާ ނުކުރީ ހެއްކެއް ނެތީމަ: އޭސީސީ

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުން މާލިއްުޔަތު ކޮމިޓީގައި. --ފޮޓޯ/މަޖިލިސް

22 އޮކްޓޯބަރ 2020 - 11:52

9 comments
angry icon 78%

ކޮވިޑް-19ގެ ފަރުވާ އަށް ވެންޓިލޭޓަރުތައް ހޯދުމުގައި، މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހެލްތު މިނިސްޓްރީއަށް ހުއްދަތަކެއް ދޫކުރި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރާއި އެ މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދައުވާ ނުއުފުލީ ތަހުގީގުން ހެއްކެއް ނުފެނުމުން ކަމަށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ.

ދުބާއީގެ އެގްޒެކިއުޓާސް ޖެނެރަލްއާ 75 ވެންޓިލޭޓަރު ހޯދަން ހަވާލުކުރި މައްސަލައިގެ ތަހުގީގަށް ފަހު ކުރީގެ ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީނާއި އެ މިނިސްޓްރީގެ 11 މީހެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާކޮށްދޭން އެދުމުން މައްސަލަ ޕީޖީ ވަނީ އަނބުރާ ފޮނުވާލައިފަ އެވެ. ކޯޓުގައި ދައުވާކުރެވޭނެ ވަރުގެ ހެއްކެއް ނެތިގެން މައްސަލަ ފޮނުވާލި ކަމަށް ޕީޖީން ވިދާޅުވާއިރު އެކަން އޭސީސީން ދޮގުކުރެ އެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީގައި، ވެންޓިލޭޓަރު މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން ސުވާލު ކުރައްވަމުން ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަބްދުﷲ ޝަފީގް އެދިވަޑައިގަތީ މި މައްސަލައަކީ ދައުލަތުގެ ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާއާ ގުޅުން ހުރި، އަދި ވެންޓިލޭޓަރު ނުލިބި ފައިސާ ބޭކާރުވުމުގެ ބިރު އޮތް މައްސަލައަކަށްވާއިރު ތަހުގީގުގައި ފިނޭންސްގެ ދާއިރާގެ އެއްވެސް މީހެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާ ނުއުފުލި ސަބަބު ސާފުކޮށްދެއްވާށެވެ.

ވެންޓިލޭޓަރުތައް ހޯދަން ދުބާއީގެ އެގްޒެކިއުޓާސް ޖެނެރަލްއާ ހަވާލުކުރީ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އަމީރު ދެއްވި ހުއްދައާ އެއްގޮތަށް ކަމަށާއި އެކަމުގައި އެ މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުންގެ އެހީތެރިކަން ލިބުނު ކަމަށް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގައި ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ އިސް ބޭފުޅުން ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

ކޮމިޝަންގެ ނައިބު ރައީސް ފާތުމަތު އަނޫލާ ވިދާޅުވީ ވެންޓިލޭޓަރު މައްސަލައިގެ ތަހުގީގުގައި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރާއި އެ މިނިސްޓްރީގެ އެހެން ބޭފުޅުންނާ ވެސް ސުވާލުކުރި ކަމަށެވެ. އެ ބަޔާންތަކުން އަދި ލިޔެކިޔުންތަކުން ވެސް އެ މުވައްޒަފުންނަށް ދައުވާކުރެވޭނެ ވަރުގެ ކަމެއް ހިނގި ކަމަކަށް ފެންނަން ނެތް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފިނޭންސްގެ މުވައްޒަފުންގެ ކިބައިން، އެ ބޭފުޅުންގެ މައްޗަށް ދައުވާއެއް ކުރެވޭނެ މިންވަރަށް ހެކި ނެތް ކަމަށް ތަހުގީގުގައި، ފާހަގަވީ ކަން ހިނގާފައި އޮތް ގޮތުންނާއި ލިއުންތަކުން އެނގެން އޮތީމަ،" އަނޫލާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ތަކުރާރު ކުރެއްވި ގޮތުގައި، މި މައްސަލައިގައި ދައުވާ އުފުލީ ޒިންމާވާން ޖެހޭ ކަމަށް ލިޔެކިޔުންތަކުންނާއި ހެކިތަކުން ފެނުނު މީހުންގެ މައްޗަށެވެ.

ހެލްތު މިނިސްޓްރީން އަމަލުކުރީ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އަމީރު ދެއްވި ހުއްދައިގެ މައްޗަށް ކަމަށް ހެލްތުން ބުނާ ވާހަކައަށް ވެސް އޭސީސީން ޖަވާބު ދިނެވެ.

އަނޫލާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގެ 10.03 މާއްދާއަށް އަމަލުކުރަން ނުޖެހޭ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެ، ޓެންޑަ ބޯޑުގެ ބަދަލުގައި ބިޑް ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅައިގެންނާއި ސިންގަލް ސޯސްކޮށް ކުރިއަށް ގެންދަން ހުއްދަ ދީފައިވެ އެވެ. މިގޮތަށް ވަކިވަކި ހުއްދަތަކެއް ދީފައި އޮތް ނަމަވެސް ޕަފޯމަންސް ގެރެންޓީއަކާ ނުލައި އެގްޒެކިއުޓާސްއަށް އެއްބަސްވުމުގެ 90 ޕަސެންޓަށްވާ 30 މިލިއަން ރުފިޔާ ދިނުމުގެ ހުއްދަ ފިނޭންސުން ދީފައި ނުވާ ކަން ލިއުންތަކުން ސާފުވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އަނޫލާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ގެރެންޓީއަކާ ނުލައި ފައިސާ ދޫކުރުމުގެ ހުއްދަ ދެއްވާފައި ނުވާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރު އަމީރުގެ ބަޔާނުގައި ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.

ވެންޓިލޭޓަރު މައްސަލައިގައި ދައުވާ ނުކުރަން ނިންމައި ފޮނުވާލާފައިވިޔަސް އޭސީސީން ބުނީ އިތުރަށް އެކަމުގައި ކުރިއަށް ދެވޭނެ ގޮތްތަކެއް ފުލުހުންނާ މަޝްވަރާކޮށްގެން ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. އެއްބަސްވުމެއް ނެތި 30 މިލިއަން ރުފިޔާ އެގްޒެކިއުޓާސްއަށް ދޫކުރުމާއި ފަހުން އެއްބަސްވުން އެކުލަވާލައި އޮޅުވާލައިގެން ސޮއިކުރި ތާރީޚް ޖެހުމާއި ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން ހޮވި ކުންފުންޏެއް ކަމަށް ބުނުމާއި އެ ކުންފުންޏަކީ ވެންޓިލޭޓަރު ސަޕްލައިކޮށްދޭން އެކަށީގެންވާ ކުންފުންޏެއްތޯ ނުބެލުމާއި ސީދާ އެ ކުންފުންޏަށް ދިނުމުގެ ނިޔަތުގައި ހިންގާފައިވާ ކަންކަމުގެ ހެކި ތަހުގީގަށް ލިބިފައި ހުރި ކަމަށް އޭސީސީން ދަނީ ބުނަމުންނެވެ.

އެކަމަކު ޕީޖީ ވިދާޅުވަނީ މި ތުހުމަތުތަކުގައި ހެއްކެއް ނެތް ކަމަށާއި ތަހުގީގު ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައި ހުރީ އިދާރީ މައްސަލަތަކެއް ކަމަށެވެ.

9 ކޮމެންޓް, 9 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 22%
icon sad icon sad 0%
icon angry icon angry 78%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ގޯސްބެކުޑައަލީ

24 October 2020

ގޯސް ހެދީ އަހަރުމެން ރައްޔިތުން، ސާފްވެއްޖެދެއްތޯ. ދެން ހެޑްލައިން އަޅާނެކަމެއްނެތް. ގައުމާއިގެން ތިބޭފުޅުން ކުރިޔަށް ގެންދޭ ހުންނާނީ ރަނގަޅަށް. ޝުކުރިއްޔާ ވެންޓިލޭޓަރ ކްލަސްޓަރ އަށް.

The name is already taken The name is available. Register?

666666

22 October 2020

ފިނޭންސް މިނިސްޓަރަކީ ފިނޭންސްގެ މުވައްޒަފެއް ނޫންތަ؟ ރީދު ކުލަ ހަމަ ނުފެނޭ ނުފެނޭ އޭސީސީއަށް. ޗެލެންޖް ކޮށްފައި މިބުނީ ނުފެނެޔޭ!

The name is already taken The name is available. Register?

އަރުވާލި އާދަނުގެ ސިޔާސީ ހާސަރު

22 October 2020

ވެންޓިލޭޓަރ (ވޮއިޑް އެބް އިނިޝިއޯ)

The name is already taken The name is available. Register?

ނަޝީދު.

22 October 2020

އެއްބަޔަކަށް ހެކި ނެތުމަކީ ބޮޑު އިހުމާލެއް. އަނެއްބަޔަކަށް އެއީ ބޮޑު ނިއުމަތެއް.

The name is already taken The name is available. Register?

ސާދާސީދާ

22 October 2020

ކުށެއް ނެތް ވެންޓިލޭޓަރު

The name is already taken The name is available. Register?

މޫސަ123

22 October 2020

ދެން ވެންޓިލޭޓަރުތައް ގެންނަން ދޫކކުރިފައިސާ އަބުރާ ލިބޭނެ އެއްވެސްގޮތެއްނެތީތާ މީތޯ ޒީރޯ ޓޮލެރެންސްގަ ވާގޮތަކކީ އޮޅިއްޖެ..

The name is already taken The name is available. Register?

ޒާތީ

22 October 2020

މައްސަލައަކަށް ވެގެން މި އުޅެނީ އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި ޖުމްލަ އަގުގެ 90 ޕަސެންޓް ދިނުމާއި ކުންފުނީގެ ޑިއު ޑިލިޖެންސް ނަހަދާ ބިޑު އެވޯޑު ކުރުން. އެޑްވާންސް ފައިދާ ދޫކުރީ ސީދާ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރުގެ ހުއްދައަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއިން. ކުންފުންޏަށް ބިޑު ހަވާލުކުރަން ފާސް ކުރީ މިނިވަން ބިޑު ކޮމިޓީއަކުން. ދެން ސުވާލަކީ މި ކަމުގައި ހެލްތު މިނިސްޓަރުގެ ކޮން ދައުރެއްހޭ އޮތީ އޭނާގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރަން ފޮނުވީ؟ ހަމަ ބޭނުން މީހަކަށް ސިޔާސީ ދައުވާ މިކުރަނީ މިދައުރުގައިވެސް

The name is already taken The name is available. Register?

ހަކީމް

22 October 2020

އިސްތިއުފާދިނީމަވެސް ބޮޓް ތަށް މައިތިރިއެއްނުވޭ ...

The name is already taken The name is available. Register?

ޖުލައި2020

22 October 2020

ސެޕްސިސްޓަމުން ފައިސާ ދޫކުރެވޭނީ ފިނޭންސުން އޮތޮރައިޒް ދިނުމުން. އެހެންކަމަށްވާނަމަ. އެގްރީމަންޓު ނުހަދާ އަދި މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގަ ބުނާ ލިޔެކިޔުން ފުރިހަމަ ނުވާ ވައުޗަރައަކަށް ސެޕްސިސްޓަމުން އެޕްރޫވްކޮށް ފައިސާދޫކުރަން ހުއްދަދިން ފިނޭންސުގެ މުވައްޒަފަކަު ހުންނަންވާނެ. އެއްވެސް ސިސްޓަމަކުން އަމިއްލައަށް ފައިސާދޫވަންޏާ ތީވަރަށްބޮޑު ގޯހެއް، އަވަހަށް އެސިސްޓަމް ނިވާލާ.

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

Share your opinion about "Mihaaru" new website

"މިހާރު"ގެ އާ ވެބްސައިޓާ ބެހޭ ގޮތުން ހިޔާލު ފޮނުވުމަށް

ނަން އަދި ޚިޔާލު ޖައްސަވާ!
Please fill in name and opinion.
ތިޔަ ޚިޔާލު ލިބިއްޖެ. ޝުކުރިއްޔާ!
We have recieved your message. Thank You!