ޚަބަރު / ފުލުހުން

ގެއެއްގެ ތެރޭގައި މަރުވެފައި އޮތް ޒުވާނަކު ފެނިއްޖެ

މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނުނު މީހާގެ ހަށިގަނޑު ގެންދިއުމަށް ސިފައިން އެހީތެރިވަނީ.-- ފޮޓޯ: އެމްވީ ކްރައިސިސް

މާލޭގެ ގެއެއްގައި މަރުވެފައި އޮތް ޒުވާނަކު ފެނިއްޖެ އެވެ.

ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ ގަލޮޅުގެ ގެއެއްގައި މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ފެނިގެން 11:57 ހާއިރު ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެ މީހާގެ ހަށިގަނޑު އައިޖީއެމްއެޗަށް ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.

"މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ފުލުހުން ދަނީ ބަލަމުން،" އޮފިޝަލް ވިދާޅުވި އެވެ.

އެއީ ގުދުރަތީ މަރެއް ކަމެއް ނުވަތަ މަރުވެފައިވާ މީހާގެ ހަށިގަނޑުގައި އެއްވެސް ޒަހަމެއް ފެންނަން ހުރި ކަމެއް އަދި ސާފެއް ނުވެ އެވެ. އައިޖީއެމްއެޗުން ބުނީ އެ ހޮސްޕިޓަލަށް 19 އަހަރުގެ ދިވެއްސެއްގެ ހަށިގަނޑު ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށެވެ.

މަރުވެފައި އޮތް ފިރިހެނަކު މާލޭގެ ދެކުނު ފަރާތު ފަޅުތެރެއިން ވެސް މިއަދު ފެނިފައި ވެ އެވެ. މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނުނީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ 58 އަހަރުގެ މީހެކެވެ.

18 ކޮމެންޓް, 68 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 12%
icon sad icon sad 87%
icon angry icon angry 1%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ޢަލިމަނިކުފާނު

25 November 2020

މާތްﷲ އެ ޒުވާނާގެ ފާފަފުއްސަވައި ސުވަރުގޭގެ މަތިވެރި ނިޢުމަތް މިންވަރު ކުރައްވާށި. އާމީން. މަރު ކޮންމެ އިންސާނަކާ ކުރިމަތިވާނެކަމީ އެކަމުގައި އެއްވެސް އޮޅުމެއް ދެބަސްވުމެއް ފުށުއެރުމެއް އޮތް ކަމެއްނޫން. ބައެއް މަރުތަކަކީ މަރުވުމަށް މެދުވެރިވި ސަބަބު ހޯދައި ތަޙުޤީޤު ކުރަންޖެހޭ މަރުތަކެއް. މާތްﷲ، އަޅަމެންގެ ދަރިންނާއި ރައްޔިތުންނާ މިޤައުމު، އެންމެހައި ނުބައިވެގެންވާ ވަބާތަކުން ރައްކާތެރި ކުރައްވާށި. އާމީން

The name is already taken The name is available. Register?

ހހހހހހހހހހހހހޙާމިދު ޝާހ ހިދު

25 November 2020

އެޒުވާނާގެ ފުރާނައަށް މާތް ﷲ ހެޔޮ ރަހ ހުމަތް ލައްވާށިއެވެ. މިފަދަ މަރުތަކުގައި ދުނިޔެ ދޫކުރާ މީހ ހުން މަރުވި ސަބަބު ނު ހޯދޭކަން ވަރަށް ފެރަ. މި ހާރު ވަޅުލާވެސް ނިމިއްޖެ. ފުލުހުންނަކަށް މި ގޮތްނޭންގޭ މަރާ ބެ ހޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް ނުދެވުނު. ގުދުރަތީ މަރެއްތޯ ނޫނީ އެ ހެން ގޮތަކަށް މަރުވީ ކަމެއް ނޭންގުނު.

The name is already taken The name is available. Register?

ޖުހާން

25 November 2020

ޚަބަރުލިޔާ ކުދިންކައިރީ ބުނެލަން ބޭނުންވަނީ ޚަބަރެއް ލިޔާނަމަ ޑ. އެޗް ސުވާލުތަކުގެ ޖަވާބުތައް ފުރިހަމަކުރާށޭ، އެހެންނޫނިއްޔާ ގެއްލެނީ ކިޔާ މީހުންގެ ވަގުތޭ.

The name is already taken The name is available. Register?

މޫސަ123

25 November 2020

ކޮންމެ ދުވަހަކު މިފެންނަނީ ގޮތްނޭގޭ އެތައްމަރުތަކެއް ބަޔަކު ވަރަށް ބުރަމަސައްކަތުން ދެއަހަރުން ގާއިމިކޮށްދެއްވި އަމާންވެށި މިފެންނަނީ ބިރުވެރި ޖަންގައްުޔަކަށް ވެފައި ވާތަން ވައްކަން ކުރުމާ ރޭޕުކުރުން އިންތިހާއަށް ..

The name is already taken The name is available. Register?

ރިއްޓަޅޭ ރިމައްޓަޅޭ

24 November 2020

ވާނުވާ މަރުތައް ވަނީ ގިނަތަ؟ މަދުތަ؟ ކޮބާ ރުގިއްޔާކުރުން؟ ކޮބާ އަނިޔާކުރުން؟ މަދުތަ ގިނަތަ؟ 2008 ގައި އަންނި ރައީސަކަށް އަރައި، ފަންޑިތަ ރިބްރޭންޑްކޮށް ރުގިއްޔާ އަށް ބަދަލުކޮށް މިސްކިތްތަކުގައި ހުރަހެއްނެތި ވައުޒު ވިދާޅުވެވޭ ގޮތް ހެދީމާ އޭގެ ހިތި ނަތީޖާ މިހާރު ނުފެނޭބާ؟ އެކަހަލަ ރުގިއްޔާ ފިކުރުގެ މީހުން ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް މައުމޫން އެޅުއްވި ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތަކަށް ފާޑުކިޔައި ހެދީމާ ނިކުތް ނަތީޖާ ރަނގަޅުތާދޯ؟

The name is already taken The name is available. Register?

ހާމިދު ޝާހިދު

25 November 2020

ވަރަށް ބަރާބަރު ކޮމެންޓެއް. ހަގީގަތުގައި މިގައުމުގެ ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަން ނަގާލީ ރައީސް ނަޝީދު ވެރިކަމަށް އައިހިސާބުން. އޭނާ ދިޏީ މިނިވަންކަން ދިނުމުގެ ވިސްނުމުގައި ކުރި ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން، ތިބުނާ ބާވަތުގެ ކަންކަން ފީސަބީލިއްލާހިއަށް ދޫކޮށްލީ. އެވަގުތު އެކަމުގެ ނާޖާއިޒް ފައިދާނެގީ، އޭރު އަދާލަތު ޕާޓީއާ ގުޅިގެން އުޅުނު ހަރުކަށި ފިކުރުގެ އިލްމުވެރިން. މިގައުމަށް ބޭނުންވަނީ ހަމަޖެހޭ އެއްބައިވަންތަ އިސްލާމް ދީނުގެ މެދުމިނުގެ ސިޔާސަތެއް.

The name is already taken The name is available. Register?

ދަރަނި ދަންތުރަ

24 November 2020

ކޮބައިބާ ހުސްނު އަލްސުއޫދުގެ ގާނޫނީ ދިގުއަތް

The name is already taken The name is available. Register?

ދަރަނި ދަންތުރަ

24 November 2020

މި ވެރިކަމަކީ މުސީބާތުން ފުރިގެންވާ ވެރިކަމެއް ، ވަރަށް ހިތާވެރި ހިތްދަތި ދުވަސްތަކެއް ...

The name is already taken The name is available. Register?

ފޫހި

24 November 2020

ޔާމީން ވެރިކަމުގަ ހުރިނަމަ އެމްޑީޕީން ކީކޭބާ ގޮވާނީ.

The name is already taken The name is available. Register?

ޙަބީބު

24 November 2020

ގޮވާނެ އަހަރެމެންގެ ވެރިކަމެއްގަ ހުރިހާ ގަލެއް ފުރޮޅާނަމޭ ޔާމީނުގެ އަތެއްވެޔޭ ހެކިމިހިރީއޭ ކޮބާ މަރުކޮމިޝަން މަރުވެފަ ނޫންބާ މިވަނީ

The name is already taken The name is available. Register?

ގެދާނޯމޮސް

24 November 2020

ގޮތްނޭނގޭ މަރުތަކާއި ދިވެހިން ބުއްދިގޯސްވެ ދީނާދުރައް ދާމައްސަލަ ތަކަށް ދުވަހަކުވެސް ދެން މިރާއްޖޭއަކުން ހައްލެއް ނުލިބޭނެއެވެ. ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ހުރީ ތިލަފަތުގެ ދެކޮޅަށް އެޅި ހަމަހަމަ ވެފައެވެ.

The name is already taken The name is available. Register?

2021

24 November 2020

ގޮތްނޭނގޭ މަރުތަކުގެ އަ ހަރު 2020

The name is already taken The name is available. Register?

އިބުނު ހަސަނު އިބުނު

24 November 2020

އެގެނީ މަރުވީ އިންސާނެއް ކަން. ސާބަސް ޚަބަރަށް

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

Share your opinion about "Mihaaru" new website

"މިހާރު"ގެ އާ ވެބްސައިޓާ ބެހޭ ގޮތުން ހިޔާލު ފޮނުވުމަށް

ނަން އަދި ޚިޔާލު ޖައްސަވާ!
Please fill in name and opinion.
ތިޔަ ޚިޔާލު ލިބިއްޖެ. ޝުކުރިއްޔާ!
We have recieved your message. Thank You!