ޚަބަރު / ސޯޝަލް މީޑިއާ

ސޯޝަލް މީޑިއާގެ ފާޑުކިޔުންތަކުން އެލައިޑްގެ ނިއުޝާދަކަށް ސަލާމަތެއް ނުވެވުނު!

ނިއުޝާދު: އަނބިމީހާއަށް ހާއްސަކޮށް އޭނާ ހެދި ވީޑިއޯއެއް، އެހެން މާނައެއްގައި ބަޔަކު ވަނީ އާއްމުކޮށްފައި

އިންޝުއަރެންސް ކުންފުނި، އެލައިޑްގެ މާކެޓިން މެނޭޖަރު ނިއުޝާދު ޝަރީފަށް އެއީ އަހަރުގެ އެންމެ ހާއްސަ އެއް ދުވަހެވެ. ލޯބިން ކުރި ކައިވެންޏަށް 11 އަހަރު ފުރުން އޭނާ ފާހަގަ ކުރަން ބޭނުންވީ އެހާމެ ހާއްސަކޮށެވެ. އެކަމަކު އަނބިމީހާ އާއި އެކުވެރިން ހެއްވައިލުމަށް އޭނާ ދިން ސަޕްރައިޒް ބައެއް މީހުންނަށް ކަމުނުދިޔައީ އެވެ. ނިއުޝާދުގެ ނަޒަރުގައި އެ ހަދިޔާތަކުގެ ނުުބައި މާނައެއް ނަގައިގެން، ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ބައެއް މީހުން އޭނާ ފަލީހަތްކޮށްލީ އެވެ.

ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ކައިވެނީގެ އަހަރީ ދުވަސް، ތަފާތު ގޮތަކަށް ފާހަގަ ކުރަން ބޭނުންވާ ނިއުޝާދު އޭނާގެ އަނބިމީހާ އަށް ދިނީ އަލިފާނުގެ ހާދިސާއަކުން ރައްކާތެރިވާން ބޭނުން ކުރާނެ ސާމާނެވެ. އޮފީހުގައި އިނދެ ނެގި ވީޑިއޯއެއްގައި އޭނާ ވަނީ އެ ސާމާނުތަކުގެ މުހިއްމު ކަމާއި އެ ބޭނުން ކުރެވޭނެ ގޮތް މަޖާ ގޮތަކަށް ކިޔައިދީފަ އެވެ. އަންހެނުންނަށް ގަނެދިން ފަޔާ ބްލޭންކެޓް ނުވަތަ އަލިފާން ރޯވުމުން ގައިގައި އޮޅާ ރަޖާގަނޑު ދައްކާލަމުން ބުނީ އެއީ "އަންހެނުން ރުޅިއައީމާ ވެސް ނުވަތަ އަލިފާން ރޯވީމަ ވެސް ނިއްވަން ބޭނުންކުރެވިދާނެ އެއްޗެއް" ކަމަށެވެ. އަދި ގޭތެރޭގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގިޔަސް އެ ބޭނުން ކުރެވިދާނެ ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

އަލިފާން ނިއްވާ ފުޅި ދައްްކައިލީ ވެސް އަނބިމީހާއާ ސަމާސާ ކުރަމުންނެވެ. އޭނާ ބުނީ ކައިވެނި ކޮށްގެން އުޅޭއިރު މާބޮޑަށް މައްސަލަޖެހުނީމަ ވެސް އެ ފުޅި ބޭނުންކޮށްގެން "ރާސްލާފައި ނިއްވާލަން ވީ" ކަމަށެވެ.

"މި އަދި ވަރަށް އަގުހެވޭ. އެންމެ 1080 ރުފިޔާ އަށް،" އަލިފާނުން ރައްކާތެރިވުމަށް އިޝްތިހާރުތައް ހަދާފައިވާ ނިއުޝާދު، އެންޓި ފަޔާފުޅި ދައްކައިލަމުން ބުންޏެވެ.

އަނބިމީހާ އަށް ބޭނުން ކުރެވޭނެ އަދި ވަރަށް މުހިއްމު މި ހަދިޔާތަކާއެކު އޭނާ ތައްޔާރުކުރި ދޮޅުމިނިޓްގެ ވީޑިއޯ ނިއުޝާދު އަޕްލޯޑް ކުރީ ސޯޝަލް މީޑިއާގެ އޭނާގެ ޕްރައިވެޓް އެކައުންޓުތަކުގަ އެވެ. އެކަމަކު މި ސަމާސާ ވިހަވީ، އެ ވީޑިއޯ މީހަކު ނަގައިގެން، އެއީ އެލައިޑުގެ އިޝްތިހާރެއްގެ ގޮތުގައި އާއްމު ކުރުމުންނެވެ. ފޭސްބުކްގައި އެ ވީޑިއޯ އާއްމު ކުރި މީހާ ބުނީ އެއީ އަންހެނުން ކުޑައިމީސް ކުރުމުގެ ގޮތުން އެ ކުންފުނިން ހެދި އިޝްތިހާރެއް ކަމަށާއި ތަނެއްގައި ރޯވާ އަލިފާނާއި އަންހެނުން ހަމަހަމަ ނުކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ. ދެން އެ ވީޑިއޯ އެންމެން ވެސް ޝެއާ ކުރަން ފެށީ، އެ މާނައިގައި، ނިއުޝާދަށް ފާޑުކިޔަމުންނެވެ.

އެ މީހާ މިހާރު ވަނީ ވީޑިއޯ ފޭސްބުކުން ނަގައިފަ އެވެ. އެކަމަކު ނިއުޝާދު ދެކޭ ގޮތުގައި އަނބިމީހާ އަށް ހާއްސަކޮށް، ސަމާސާއަކަށް އޭނާ ހެދި ވީޑިއޯއެއް، އެއީ އެލައިޑްގެ އިޝްތިހާރެއްގެ ގޮތުގައި ދައްކަން މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ހިތާމަހުރި ކަމެކެވެ. އަދި ކޮންމެ މަގްސަދެއްގައި އެކަން ކުރި ނަމަވެސް އޭގެ ސަބަބުން އޭނާ އާއި އަނބިމީހާގެ އުފަލަށް ހުރަސް އެޅި، ކުންފުނީގެ ނަމަށް ހުތުރުވެއްޖެ ކަމަށް ބުންޏެވެ.

"މިއަދަކީ އެއްގޮތަކަށް ވެސް އުފާވެރި ދުވަހެއް ނޫން،" މާޔޫސްކަމާއެކު ނިއުޝާދު ފޭސްބުކްގައި ލިޔުނެވެ.

އޭނާގެ މި ސްޓޭޓަސް ޝެއާކޮށް، ގިނަ ބަޔަކު މިހާރު އަންނަނީ ނިއުޝާދަށް ތާއީދު ކުރަމުންނެވެ. އެ މީހުންގެ ނަސޭހަތަކީ ހަގީގަތް ނުބަލައި، ފެންނަ ކޮންމެ އެއްޗަކަށް ފާޑު ނުކިޔުމާއި ޝެއާ ނުކުރުމެވެ.

41 ކޮމެންޓް, 109 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 15%
icon sad icon sad 24%
icon angry icon angry 61%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

އޯގާތެރި ޖަޒީރާ

28 November 2020

ދެން މިހާރު "އަން" ވެސް ކިޔޭކަށް ނެތެއްނު؟ އަންހެނުންނޭ ބުނީމާ ހީވަނީދޯ މިއީ ވަކި ޕްލެނެޓަކުން އައިސްފައިވާ ބައެއްހެން. އުޑުގަ ޖެހިފަ ބިމުގަ ޖެހުނަސް ފިރިހެނުންނަކަށް ނުވެވޭނެ. ފިރިހެނުން ނޫޅޭ އަންހެން ހެދިގެނެއް. ތި ޝަކުވާއަކާހެދި ގައުމުގެ އިޖުތިމާއީ ފޭރާން ހަލާކުވެއްޖެ. މިހާރު ފިހާރައަކަށް ދިޔަސް "އަންހެން ކައުންޓަރ" މިހެން ޖަހަންޖެހޭ. ބަލަ ފިރިހެނުންނަށް ވަކި ކައުންޓަރެއް ހުރޭތަ؟ ފެމިނިސްޓްވެގެން ދިޔަސް ބޮޑުވަރު. ހުހްހހހހ

The name is already taken The name is available. Register?

ރާނީ

28 November 2020

އަނބިމީހާ ކޫލް ކުރާ ފަންކާއޭ ކިޔާފައި ހެ ދި އިޝްތިހާރު ެެެެެެެެެެެެެެއެއީ އަންހެނުންނަށް ކޮށްފައިއޮތް ފުރައްސާރައެއް އެހެންވިއްޔާ.. ކީއްވެ އެބަލާފަ ފާޑު ނުކިޔާ ހޭންތިބެނީ؟ ނިއުޝާދުގެ މަސައްކަތް ވަރަށް ސަޅި. ސާބަސް.

The name is already taken The name is available. Register?

ޝައިޚް.

28 November 2020

ރީތި މިސާލެއް، ބުނެއުޅޭދޯ، ތޫނު ކަނޑިއަކަށްވުރެ، މީޑިއާ މާ ނުރައްކަލޭ، މީ އޭގެ ރީތި މިސާލެއް، މީހަކު ހެޔޮ ނިޔަތހުގަ ކުރި، އަދި އެހާމެ ރަނގަޅު ކަމެއް މިއޮތީ ސޯސަލް މީޑިއާއިން ގޯސްކޮއްފަ، އިންސާނުންގެ ހުރި ވިހަ، ނުބައިކަން މިވެސް.

The name is already taken The name is available. Register?

ބާތު ޑޭ

28 November 2020

ކަލޯ މޮޔާ އިން ބާތުޑޭ ހަދާލަފާނެ ކޮންމެ އެއްޗަކުން ވެސް

The name is already taken The name is available. Register?

ޓާތޮން

28 November 2020

ތީ ބޮކި ޗޯކެއް.

The name is already taken The name is available. Register?

މުލޭ

28 November 2020

މިއީ އަންހެނުން ދެރަކޮށުމުގެ ބޭނުމުގައި ކުރިކަމެއް ނޫން. މިއީ އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންވެސް ހޭލުންތެރި ކުރުމަށް ކުރިކަމެއް ކަމަށް ބެލެވޭ. މިޔަކު ނެތް އޮތްކަމަކަށް ނުބެލެވޭ. ކްރިއޭޓިވް ގޮތެއް އެއީ.

The name is already taken The name is available. Register?

ހުތް އާދަނު

28 November 2020

ފޭސްބުކަކީ ޕަބްލިކް އެއްޗެއް . ތިމާގެ އާއްމުދިރިއުޅުމުގެ ކަންކަން އެހެން މީހުންނާއި ހިއްސާކުރަންޏާ ފާޑުކިޔުންތަށް ވެސް ކުރިމަތި ވާނެ. ފޭސްބުކްކަހަލަ ސޯޝަލްމީޑިއާއަށް އެއްޗެއް ޝެއާރ ކުރަންވާނީ އެކަހަލަ ކަންކަންވެސް ދިމާވާނެ ކަމަށް ވިސްނައިގެން . ދުނިޔޭގައި އުޅެނީ އެއްކަހަލަ ބައެއްނޫން.

The name is already taken The name is available. Register?

ހަބީބާ

28 November 2020

އާޓިކަލް ކިޔާލިނަމަ ސަޅިވީސް.. އޭނަ ޝެއަރ ކުރީކީ ޕްބލިކަކު ނޫން. ޕްރައިވެޓް ޕޯސްޓެއް މީހަކު އެވަގަށް ނަގައިގެން އޭނަގެ ހުއްދަނުނަގާ ޝެއަރ ކުރީ.

The name is already taken The name is available. Register?

އައްޔެ

28 November 2020

ހަބީބާ އޭނަގެ އެކައުންޓަކީ ޕްރައިވެޓް އެކައުންޓެއް ކަމަކު ޝެއާރ ކުރާ ޕޯސްޓްތަކުގެ ޕްރައިވެސީ ތަފާތުވާނެ. އެ ވީޑިއޯ އިނީ ޕަބްލިކް ކޮށް. ކޮންމެމީހަކަށްވެސް އެ ބެލޭނެ.

The name is already taken The name is available. Register?

އަބްދުއްالله

28 November 2020

ހިނިއަންނަ ކަމެއް ކުރީމަ ހޭން ނޭގޭ މީހުން ވަރަށް ގިނަ ދޯ؟

The name is already taken The name is available. Register?

ލޮލް2020

28 November 2020

ތީގަ ނެތް ހަމަ އެއްވެސް މައްސަލައެއް، ތީގަ މަދުވާ އަދި އެއްކަންތަށްޖެހޭ އެބަ އިތުރުކޮށްލަން، ބައެއްފަހަރު ތި ފުޅިން ނުވެގެން ޖެހޭ ސިފައިންގެ އަލިފާން ނިއްވާ ލޮރީވެސް ގެންނަން، އެ ލޮރީ ކުއްޔަށް ދޫކުރާނެ ގޮތެއް އިންނާނެތަ؟

The name is already taken The name is available. Register?

ގަންޖުފަރާސް

27 November 2020

ދިވެހިންނަކީ ވަރަށް ހަސަދަވެރި ބައެއް. އެހެންމީހަކަށް އުފަލެއް، ކާމިޔާބީއެއް ނުވަތަ ތަނަވަސްކަމެއް ލިބުނަސް އެކަމާ ވިއްދައިގެން އެމީހަކާ ޖައްސާލާނެ.

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

Share your opinion about "Mihaaru" new website

"މިހާރު"ގެ އާ ވެބްސައިޓާ ބެހޭ ގޮތުން ހިޔާލު ފޮނުވުމަށް

ނަން އަދި ޚިޔާލު ޖައްސަވާ!
Please fill in name and opinion.
ތިޔަ ޚިޔާލު ލިބިއްޖެ. ޝުކުރިއްޔާ!
We have recieved your message. Thank You!