މުހުތާޒްގެ ހޫނު ރައްދެއް ގާޒީ ބާރީއަށް: މުޅި ގައުމު ހަލާކުރަނީ ތި ބޭފުޅުން!

ކްރިމިނަލް ކޯޓު ހިންގުމާ ހަވާލުވެ ހުންނެވި ގާޒީ އަބްދުލްބާރީ ޔޫސުފަކީ އެއް އިރެއްގައި މިސާލެއްގައި ގޮތުން ނެންގެވި ބޭފުޅެއް ކަމަށާއި އެކަމަކު މިހާރު މުޅި ގައުމު "ހަލާކު ކުރަމުން ދަނީ" އެ ގާޒީ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ކުރީގެ ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް މުހުތާޒް މުހުސިންގެ ޝަރީއަތުގައި އޭނާ ގާޒީ ބާރީ އަށް މިރޭ ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހައްޔަރުކުރަން ސައްހަ ނޫން ކޯޓު އަމުރެއް ހެދި ކަމުގެ ދައުވާލިބޭ މުހުތާޒް، ގާޒީ ބާރީއަށް ފާޑު ވިދާޅުވީ މިއަދު ހަވީރުން ފެށިގެން މުހުތާޒްގެ ޝަރީއަތް މިރޭ ވަރަށް ދަން ވަންދަން ވެސް ގާޒީ ބާރީ ކުރިއަށް ގެންދެވުމުންނެވެ.

މުހުތާޒާއި އޭނާއާ އެކު އެ މައްސަލާގައި ދައުވާލިބޭ އދ. މާމިގިލީ ކޯޓުގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ނިހާންގެ ޝަރީއަތުގައި ހެކިބަސް ނެގުން މިއަދު ހަވީރުން ފެށިގެން މިރޭ ވަރަށް ދަންވަން ކުރިއަށް ގެންދަވާތީ، އެކަމާ ޝަކުވާ ކުރައްވައި މުހުތާޒް ވިދާޅުވީ ގާޒީ ބާރީ އަކީ އެއް އިރަކު މިސާލެއްގެ ގޮތުން އޭނާ ނެންގެވި ބޭފުޅެއް ކަމަށެވެ. އަދި މުހުތާޒް ފާހަގަ ކުރެއްވި ގޮތުގައި އޭނާ ދަރިވަރު ވީ ވެސް ގާޒީ ބާރީގެ ފަރާތުންނެވެ. އެކަމަކު މިއަދު މުޅި ގައުމު ހަލާކުރަނީ ގާޒީ ބާރީމެން ފަދަ ބޭފުޅުން ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އޭނާ އަށް އެއްވެސް އިހްތިރާމެއް މިހާރު ނުކުރައްވާ ކަމަށް މުހުތާޒް ވިދާޅުވި އެވެ.

"އަޅުގަނޑު މިތަނަށް އިހްތިރާމް ކުރަން. އެކަމަކު ތިބޭފުޅާއަށް މިހާރު އިހްތިރާމެއް ނުކުރަން،" ޖަލު ހެދުމުގައި ކުރިމައްޗަށް ބިޑި އަޅުވާފައި އިން މުހުތާޒް ގާޒީ ބާރީ އަށް ނިސްބަތް ކުރައްވައި ވިދާޅުވި އެވެ.

މުހުތާޒް އެހެން ވިދާޅުވުމުން، ގާޒީ ބާރީއަށް އިހްތިރާމް ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް އޭނާ އަމިއްލަފުޅަށް ދެތިން ފަހަރަކު ވިދާޅުވި އެވެ. ބާރީ އެހެން ވިދާޅުވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު މުހުތާޒް ޖަވާބު ދެއްވަނީ "ގަދަކަމުން އިހްތިރާމް ކުރުވަން ޖެހޭނީ،" ކަމަށެވެ.

މިރޭ ފަތިސް ވަންދެން ވެސް ޝަރީއަތް ކުރިއަށް ގެންދަވަނީތޯ މުހުތާޒް ސުވާލު ކުރެއްވުމުން، ގާޒީ ބާރީ ވިދާޅުވީ ފަތިސްވެ، އިރު އަރާތޯ ނުބައްލަވާ ކަމަށާއި މިރޭ އެއްކޮށް ހެކިބަސް ނެގުން ކުރިއަށް ގެންދަވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ކޯޓަކީ 24 ގަޑިއިރު މަސައްކަތް ކުރާ ތަނެއްކަން މުހުތާޒަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް ގާޒީ ބާރީ ވިދާޅުވި އެވެ.

"އަޅުގަނޑު މިތަނަށް އިހްތިރާމް ކުރަން. އެކަމަކު ތިބޭފުޅާއަށް މިހާރު އިހްތިރާމެއް ނުކުރަން،" ޖަލު ހެދުމުގައި ކުރިމައްޗަށް ބިޑި އަޅުވާފައި އިން މުހުތާޒް ގާޒީ ބާރީ އަށް ނިސްބަތް ކުރައްވައި ވިދާޅުވި އެވެ.

މުހުތާޒް ވިދާޅުވީ 24 ގަޑިއިރު ކޯޓު ހުޅުވައިގެން ހިންގަނީ ވަކި މައްސަލަތަކެއް ކަމަށާއި އޭނާ އަކީ ވެސް ކުރިން ފަނޑިޔާރަކަށް ވުމުން ކަންކަން އޮންނަ ގޮތް އެނގިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ. އެކަމަކު މިހާރު ޝަރީއަތް ގެންދަނީ އޭނާގެ ބަލި ހާލަތަށް ބެއްލެވުމެއް ނެތި ކަމަށް މުހުތާޒް ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި އިސްލާމީ ޝަރީއަތް އުނގެނިގެން ތިއްބަވައި، ބޭ އިންސާފުން ކަންކަން ކުރައްވާ ކަމަށް ގާޒީ ބާރީއަށް ނިސްބަތް ކުރައްވައި، މުހުތާޒް ވިދާޅުވި އެވެ.

މުހުތާޒް އެހެން ވިދާޅުވުމުން ގާޒީ ބާރީ އެންގެވީ އިތުރަށް ޒުވާބު ނުކުރުމަށެވެ. އަދި މިއަދު ހަވީރު ކުރިއަށް ދިޔަ ޝަރީއަތުގައި ވެސް މުހުތާޒާއި ގާޒީ ބާރީ ޒުވާބު ކުރި ކަމަށް ނޫސްތަކުގައި އެބައޮތް ކަމަށް ގާޒީ ބާރީ ވިދާޅުވި އެވެ. އެހެން ވިދާޅުވުމުން މުހުތާޒްގެ ޖަވާބަށް ވީ، "ޒުވާބު ނޫންތޯ މި ކުރަނީ" އެވެ.

މިއަދު ހަވީރު ކުރިއަށް ދިޔަ އަޑުއެހުމުގައި މުހުތާޒާއި ބާރީގެ ހޫނު ބަހުސަކަށް ދިޔައީ ކުރިން އެހެން ގާޒީއަކު މުހުތާޒްގެ މައްސަލަ ބައްލަވަމުން ގެންދަވަނިކޮށް، ކުއްލި ގޮތަކަށް ގާޒީ ބާރީ އެ މައްސަލަ ބެއްލެވުމާ ހަވާލުވުމުންނެވެ.

އާންމު ގޮތެއްގައި ޝަރީއަތުގައި ގާޒީއާ ޒުވާބު ކުރުމަކީ ވަގުތުން އަދަބު ކަނޑައެޅޭ ކަމެއް ނަމަވެސް މުހުތާޒަށް އިންޒާރު ދިނުން ފިޔަވައި އިތުރު އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް ނާޅަ އެވެ.