"ރައީސް ޔާމީން ހައްޔަރު ކުރުމުގެ އަމުރަކަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ފުލުހުން އެދުނު"

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހައްޔަރު ކުރަން މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ފުލުހުންގެ ފަރާތުން އެދުނު ކަމަށާއި ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނާ އޮފް ޕޮލިސް އަހުމަދު ސައުދީ އަށް އެކަން އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް ކުރީގެ ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް މުހުތާޒް މުހުސިން މިރޭ އެ ކޯޓުގައި ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


އދ. މާމިގިލީ ކޯޓު ބޭނުންކޮށްގެން ކ. މާފުށީ ކޯޓުގެ ނަމުގައި ފޭކް ކޯޓު އަމުރެއް ހަދައި، ރައީސް ޔާމީން ހައްޔަރުކުރަން އުޅުނު ކަމަށް ބުނެ މުހުތާޒާއި މާމިގިލީ ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ނިހާނަށް ކުރާ ދައުވާގެ ޝަރީއަތުގައި، މުހުތާޒްގެ ފަރާތުން ދިފާއީ ހެއްކެއްގެ ގޮތުން ސައުދީ ހާޒިރު ކުރަން ކޯޓުގައި އެދުނަސް ސައުދީ ވަނީ އެކަމަށް އިންކާރުކޮށްފަ އެވެ.

މުހުތާޒާ އެކު ކޯޓު އަމުރު ހޯދަން މާމިގިއްޔަށް ދިޔަ ފުލުހަކު ޝަރީއަތުގައި މިރޭ ސިއްރުން ހެކިބަސް ދެމުން ބުނީ މާމިގިއްޔަށް ދިޔަ ނަމަވެސް އެ އަމުރު އެ ރަށުން ލިބޭ ގޮތް ނުވި ކަމަށެވެ. އެކަމަކު މާލޭގެ ކޯޓަކުން އެފަދަ އަމުރެއް ލިބުނުކަން އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ. އެއީ މާލޭގެ ކޮން ކޯޓެއްތޯ ގާޒީ އަބްދުލްބާރީ ޔޫސުފް ސުވާލު ކުރެއްވުމުން ފުލުސްމީހާ ބުނީ އެއީ ކޮން ކޯޓެއް ކަމެއް ނޭނގޭ ކަމަށެވެ.

މުހުތާޒް ވިދާޅުވީ ސައުދީ ހާޒިރުކުރަން އެދިވަޑައިގަތީ، އެ ހާދިސާ ހިނގި ދުވަސްވަރު ފުލުހުންގެ ފަރާތުން ވެސް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި، ރައީސް ޔާމީން ހައްޔަރު ކުރުމުގެ އަމުރަކަށް އެދުނުކަން ސާބިތުކުރަން ކަމަށެވެ. އެގޮތަށް ފުލުހުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި އެދިފައި ވަނިކޮށް، އެ ހުށަހެޅުން އަނބުރާ ގެންދިޔައީ އޭރުގެ އިސްގާޒީ އަބްދުﷲ މުހައްމަދާ ވާހަކަ ދެއްކުމަށް ފަހު، ސައުދީ ކަމަށް މުހުތާޒް ވިދާޅުވި އެވެ.

މުހުތާޒާ އެކު ކޯޓު އަމުރު ހޯދަން މާމިގިއްޔަށް ދިޔަ ފުލުހަކު ޝަރީއަތުގައި މިރޭ ސިއްރުން ހެކިބަސް ދެމުން ބުނީ މާމިގިއްޔަށް ދިޔަ ނަމަވެސް އެ އަމުރު އެ ރަށުން ލިބޭ ގޮތް ނުވި ކަމަށެވެ. އެކަމަކު މާލޭގެ ކޯޓަކުން އެފަދަ އަމުރެއް ލިބުނުކަން އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ. އެއީ މާލޭގެ ކޮން ކޯޓެއްތޯ ގާޒީ އަބްދުލްބާރީ ޔޫސުފް ސުވާލު ކުރެއްވުމުން ފުލުސްމީހާ ބުނީ އެއީ ކޮން ކޯޓެއް ކަމެއް ނޭނގޭ ކަމަށެވެ.

މާލޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ތެރޭގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓު ހިމެނޭތޯ ހެކިވެރިޔާ ކައިރިން ގާޒީ ބާރީ ސުވާލު ކުރެއްވުމުން އޭނާ ބުނީ "ކްރިމިނަލް ކޯޓު ވެސް ހިމެނޭނެ ދެއްތޯ؟،" މިހެންނެވެ. އޭނާ އެހެން ވިދާޅުވުމުން ބާޒީ ވިދާޅުވީ އެފަދަ ކަމެއްގެ މައުލޫމާތު ލިބިވަޑައިގެންގައި ނެތް ކަމަށެވެ.