ހަތުރުން މިތުރުންނަށް މިވީ ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަން ބަދަލުކުރަން: މަހްލޫފް

ސިޔާސީ ހަތުރުންގެ ގޮތުގައި ކުރިން ތިބި ގިނަ ބަޔަކު "މިތުރުންނަށް" ވީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަން ބަދަލުކުރަން ކަމަށާއި އެއީ އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުން ކާމިޔާބުކުރާނެ ކަމެއް ކަމަށް އެ އިއްތިހާދުގެ ތަރުޖަމާން އަހްމަދު މަހްލޫފް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


"ޔުނައިޓެޑް އޮޕޮޒިޝަން" އެކުލަވާލުމުގެ ބައްދަލުވުމަށް ލަންޑަނަށް ވަޑައިގަތުމަށް ފަހު އެނބުރި މާލެ ވަޑައިގެން އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި މަހްލޫފް ވިދާޅުވީ އިއްތިހާދުގެ ބޭފުޅުންގެ މެދުގައި ސިޔާސީ ހިޔާލު ތަފާތުވުންތަކެއް ކުރިން ހުއްޓަސް މިހާރު އެކަން ހަނދާން ނައްތާލާފައިވާ ކަމަށެވެ. ތެދުވެރިކަމާއި އިހްލާސްތެރިކަމާ އެކު އެއްގަލަކަށް އެރީ، ރައްޔިތުންނަށް ދިވެހި ގައުމު އަނބުރާ ހޯދައިދޭން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

މަހްލޫފް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ސިޔާސީ އެކި ފިކުރުތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރި ބޭފުޅުންތަކެއް އެއް މޭޒެއްގެ ދޮށުގައި އިށީނުމާ މެދު ވިސްނަން ވަގުތުކޮޅެއް ނެގި އެވެ. އެކަމަކު ހިޔާލުތަފާތުވުން އެއްފަރާތްކުރުމަކީ ގައުމަށް އެންމެ ފައިދާ ހުރި ގޮތް ކަމަށް އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުން ދެކޭ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ އެކުލަވާލަން ބޭއްވި ޕްރެސް ކޮންފަރެންސް. -- ޓްވިޓާ ފޮޓޯ: މޫސާ އަންވަރު

"ކޮންމެ މީހަކަށް ދިމާވެފައި ހުރި މައްސަލަތަކަށް ވުރެ މުޅި ރާއްޖޭގެ މައްސަލަ އާއި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވެފައި ހުރި މައްސަލަތައް މާ މުހިއްމު، އެހެންވެ އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތް މި ފެށީ،" މަހްލޫފް ވިދާޅުވި އެވެ.

"ވަރަށް ސާފުކޮށް ދަންނަވާލަން ބޭނުން، އަޅުގަނޑުމެން މި މަސައްކަތް މި ކުރާ ސަބަބަކީ ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަން ބަދަލުކުރުން. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އެކަން ވާނެ."

ކޮންމެ މީހަކަށް ދިމާވެފައި ހުރި މައްސަލަތަކަށް ވުރެ މުޅި ރާއްޖޭގެ މައްސަލަ އާއި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވެފައި ހުރި މައްސަލަތައް މާ މުހިއްމު. --މަހްލޫފް

ކޯލިޝަނުގެ ވިސްނުން ހުރީ، މަހްލޫފް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، ސަރުކާރު ބަދަލުކޮށް އިންތިގާލީ މަރުހަލާ ހިންގަވާ ބޭފުޅަކީ ޑރ. ޖަމީލަށް ހެދުމަށެވެ. އޭގެ ފަހުން، އިއުލާންކުރާ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި ހުރިހާ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

މަހްލޫފް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ރައީސް ޔާމީން ވެރިކަން ކުރައްވާ ގޮތާ ދެކޮޅަށް ތެދުނުވެއްޖެ ނަމަ ރައްޔިތުންގެ އަތުން ފޭރި، ގެއްލުވާލަމުންދާ ހައްގުތައް އަނބުރާ ލިބޭނެ ކަމުގެ އެއްވެސް ޔަގީންކަމެއް ނެތެވެ. ރާއްޖޭގެ ކަންކަން ހިންގާ ގޮތަށް ބަލާއިރު، 2018 ގައި ރިޔާސީ އިންތިހާބެއް އޮންނާނެތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ އުފެދިފައިވާ ސުވާލަށް ވެސް ޖަވާބު ހޯދޭނީ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްގެން ކަމަށް އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުން ގަބޫލުކުރާ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

މަހްލޫފް އެއާޕޯޓުގައި ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ. --ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން/ މިހާރު

މަހްލޫފް ވިދާޅުވީ ރައީސް ޔާމީން ހައްޔަރުކުރަން ކުރީގެ ޕްރޮސިކިއުޓަ ޖެނެރަލް މުހްތާޒް މުހްސިން އަމުރު ހޯއްދެވީ ޖަމީލް އަންގަވައިގެން ކަމަށް ކޯޓުގައި ހެކި ދިނުމަކީ ސަރުކާރުން ކުރުވި ކަމެއް ކަމަށެވެ. ބޭނުމަކީ އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ލީޑަރު ފަޟީހަތްކޮށްލުން ކަމަށް އޭނާ ދެކެވަޑައިގަންނަވަ އެވެ.

"މިއީ، ޖަމީލްގެ ދުވަސް ދުއްވާލުމަށްޓަކައި ރޭވިގެން ކުރެވިގެންދާ ކަމެއް. މިއީ ސަރުކާރުގެ ތެރެއިން ނެގިގެން އަންނަ ރާޅެއް،" މަހްލޫފް ވިދާޅުވި އެވެ.

އިދިކޮޅު ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގަން ރާވާފައިވާއިރު، އެ ހަރަކާތުގެ އިސް ލީޑަރުން ތިއްބެވީ ލަންޑަންގަ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ޖަމީލްގެ އިތުރުން ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާއި އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން އަލީ ވަހީދު ވެސް ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަ އެވެ.

އިދިކޮޅު އެންމެން ލަންޑަންގައި ތިބެގެން އިދިކޮޅު ހަރަކާތްތައް ރާއްޖޭގައި ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ސުވާލު ދެންނެވުމުން މަހްލޫފް ވިދާޅުވީ ލީޑަރުންގެ ލަފަ އާއި އިރުޝާދުގެ ދަށުން ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދާނީ ރާއްޖޭގައި ތިއްބެވި ހިޔަނި ކެބިނެޓްގެ މިނިސްޓަރުން ކަމަށެވެ. ކެބިނެޓްގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން މިއަދު އޮންނާނެ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.