ސަރުކާރުގެ ތިން އަހަރުގެ ކާމިޔާބީ ފާހަގަކުރަން ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގަނީ

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގެ ތިން އަހަރުގެ ކާމިޔާބީ ފާހަގަކުރަން 10 ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމައިފަ އެވެ.


ރައީސް އޮފީހުގައި މިއަދު ބޭއްވި ޕްރެސް ކޮންފަރެންސެއްގައި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު ވިދާޅުވީ އެ ހަރަކާތް ފަށާނީ މާދަމާ ރޭ އޮންނަ ޒުވާނުންގެ ދުވަހުގެ ޖަލްސާ އިން ކަމަށެވެ. އޭގެ ފަހުން މި މަހުގެ 28 ގައި ބޮޑު ޖަލްސާއެއް ބާއްވާނެ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.

ޒަމީރު ވިދާޅުވީ ކާމިޔާބީގެ އެކި ހަރަކާތަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތު މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް ދެމުން ގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

"ޒުވާނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކޮށްފައި ޒުވާނުންނަށް ކަނޑައެޅޭ ބައެއް ކަންކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން 29 ވަނަ ދުވަހު ހަރަކާތެއް އޮންނާނެ،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް ވިދާޅުވީ ކާމިޔާބީގެ ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދާނީ ކުޅިވަރު ފެސްޓިވަލެއްގެ ގޮތަށް ކަމަށެވެ. މިއީ ވަރަށް ބޮޑު ގައުމީ ކަމެއް ކަމަށާއި މި ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދަނީ ރައްޔިތުންނަށް ލިބުނު ކާމިޔާބީތަކުގެ ގޮތުގައި ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އެޓާނީ ޖެނެރަލް މުހައްމަދު އަނިލް ވިދާޅުވީ ތިން އަހަރުގެ ތެރޭގައި ސަރުކާރުގެ މެނިފެސްޓޯގެ ބޮޑު ޕަސެންޓެއް ސަރުކާރުން ހާސިލްކޮށްދީފައިވާ ކަމަށެވެ. ތައުލީމީ ދާއިރާ އިން މިސާލު ޖައްސަވައި ވިދާޅުވީ އެ ދާއިރާ އަށް ކަނޑައެޅި އަމާޒަށް ވުރެ ހާސިލްކުރެވުނު ޕަސެންޓޭޖު މަތި ކަމަށެވެ.