ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު ފަސްކުރުމަކީ ރައްޔިތުންގެ އިންތިހާބީ ހައްގަށް ލިބޭ ބޮޑު އުނިކަމެއް: މައުމޫން

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު ފަސްކުރުމަކީ ރައްޔިތުންގެ އިންތިހާބީ ހައްގުތަކަށް ލިބޭ ބޮޑު އުނިކަމެއް ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަދި ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


ކައުންސިލް އިންތިހާބު ފަސްކޮށްފި ނަމަ ގާނޫނުގައި ބުނާ މުއްދަތުގައި އެއްވެސް އިންތިހާބެއް ބާއްވަން ލާޒިމް ނުވާނެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ކޯޓުގައި ބުނެފައިވަނިކޮށް، އެ އިންތިހާބު އިތުރު ދެ މަސް ދުވަހަށް ފަސްކުރަން ސިވިލް ކޯޓުން ވަނީ މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު އަމުރު ނެރެފަ އެވެ. އެ އަމުރު ނެރުނީ ޕީޕީއެމްގެ އެތެރޭގެ މައްސަލަތަކާ ހެދި އެ ޕާޓީއަށް އިންތިހާބަށް ތައްޔާރު ނުވެވޭ ކަމަށް ބުނެ އިންތިހާބު ފަސްކުރަން ޕީޕީއެމްގެ މުޝްތަޝާރު، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ފެކްޝަނުން ކޯޓުގައި އެދުމުންނެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން މައުމޫން ނެރުއްވި ބަޔާނުގައި ވިދާޅުވީ، ގާނޫނުގައި ބުނާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބު ނުބޭއްވުމަކީ ގާނޫނުގެ ވެރިކަން ހިންގުމަށް އޮތް ހުރަހެއް ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ މެމްބަރުން ދެކޭ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އިންތިހާބު ފަސްކުރަން ކޯޓަށް ހުށަހެޅި ފަރާތުން ދައްކާފައިވަނީ އެއްވެސް ބުރަދަނެއްހުރި ވާހަކަތަކެއް ނޫން ކަމަށް މައުމޫން ވިދާޅުވި އެވެ.

މި މައްސަލައިގެ ތެރެއަށް މައުމޫނާއި އަދާލަތު ޕާޓީ އަދި އެމްޑީޕީން ވެސް ތަދައްހުލްވި އެވެ. މި ޕާޓީތަކުން ވެސް ވަކާލާތުކޮށްފައި ވަނީ އިންތިހާބު ފަސްކުރުމާ ދެކޮޅަށެވެ.

"ޕީއެމްގެ ނަމުގައި ދައުވާ ހުށަހެޅި ނަމަވެސް، ޕާޓީގެ އަސާސީ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ޕާޓީގެ އެންމެ އިސްފަރާތް ކަމުގައިވާ ޕާޓީގެ ރައީސް، ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް ޝަރީއަތުގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ އެ ޕާޓީން އިންތިހާބު ފަސްކުރުމަށް ބޭނުންނުވާ ކަމުގައެވެ. އަދި ޕީޕީއެމްގެ ނަމުގައި ހުށަހެޅި އެ މައްސަލަ އަށް ތަދައްހުލްވި އެންމެހާ ފަރާތްތަކުން ވެސް ވަނީ އިންތިހާބު ފަސްކުރުމަށް ތާއީދު ނުކުރާ ކަމުގައި ޝަރީއަތުގައި ހާމަކޮށްފަ އެވެ،" މައުމޫން ނެރުއްވި ބަޔާނުގައި ވިދާޅުވެފައި ވެ އެވެ.

މައުމޫން ވިދާޅުވީ އިންތިހާބު ފަސްކުރަންޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތްކަމަށް އީސީން ވެސް ބުނެފައިވާއިރު އެ އިންތިހާބު ފަސްކޮށްފައިވަނީ މަދުބައެއްގެ މަސްލަހަތު އިސްކޮށްގެންނެވެ. އަދި އޭގެ ސަބަބުން އަލުން ރީރެޖިސްޓާ ކުރަންޖެހުމާއި އެހެނިހެން ހަރަދުތައް ކުރަންޖެހުމަކީ، ރާއްޖޭގެ އިގުތިސާދީ ހާލަތަށް ބަަލާއިރު ރައްޔިތުންނަށް އުފުލަންޖެހޭ ބޮޑު ތަކުލީފެއް ކަމަށް ބަޔާނުގައި ވިދާޅުވި އެވެ.

އެ މައްސަލަ ބެއްލެވި ގާޒީ އަލީ އަބްދުﷲ ހުކުމް އިއްވަވަމުން ވިދާޅުވީ ޕީޕީއެމަކީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ޕާޓީއަށް ވާއިރު އެ ޕާޓީއަށް ދިމާވި މައްސަލަތަކުގެ ސަބަބުން އިންތިހާބަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ފުރުސަތު އެ ޕާޓީއަށް ގެއްލިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެ ޕާޓީއަށް ބައިވެރިނުވެވޭ ފަދަ ގޮތަކަށް އިންތިހާބު ބޭއްވުމަކީ ޑިމޮކްރަސީގެ އުސޫލުތަކާ ހިލާފް ކަމެއް ކަމަށާއި އޭގެ ސަބަބުން ދައުލަތުގެ އާންމު މަސްލަހަތަށް ގެއްލުންވުމުގެ ފުރުސަތު އެބަ އޮތް ކަމަށް ގާޒީ އަލީ ވިދާޅުވި އެވެ.