ޚަބަރު / މެމްބަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް (ހިތަދޫ އުތުރު)

މެންބަރު އަސްލަމްގެ އަނބިކަނބަލުންގެ ގޭގައި ރޯކޮށްލަން މަސައްކަތް ކޮށްފި

އަސްލަމްގެ އަނބިކަނބަލުންގެ ގޭގައި ރޯކޮށްލަން މަސައްކަތް ކޮށްފައި--- ފޮޓޯ: ޒާހިދު ރަމީޒް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް އައްޑޫގައި ދިރިއުޅުއްވާ ގޭގައި އަލިފާން ރޯކޮށްލަން ރޭ ބަޔަކު މަސައްކަތްކޮށްފި އެވެ.

އެ ގެއަކީ އަސްލަމްގެ އަނބިކަނބަލުންގެ ގެއެވެ. އަސްލަމްގެ އަނބިކަނބަލުންނާއި އާއިލާ މި ވަގުތު ލަންކާގައި ދިރިއުޅުއްވާތީ އެ ގެ ހުންނަނީ ފަޅަށެވެ.

އަސްލަމްގެ އަނބިކަނބަލުންގެ ކޮއްކޮ، ޕީޕީއެމްގެ ކައުންސިލް މެންބަރު ޒާހިދު ރަމީޒު "މިހާރު" އަށް ވިދާޅުވީ، އެ ގޭގައި ރޯކޮށްލަން ރޭގެ ވަގުތެއްގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އެ މައްސަލަ މިހާރު އައްޑޫ ޕޮލިހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެ ގޭގައި ރޯކޮށްލީ ހިތަދޫ ދެކުުނު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ މެމްބަރު އިބްރާހީމް ނާޒިލް އާއި އަސްލަމާ ދޭތެރޭ ޖެހުނު މައްސަލައިގެ ތެރެއިން ކަމަށް ޒާހިދު ތުހުމަތު ކުރައްވަ އެވެ.

"އެމްޕީ އަސްލަމްއާ ޖެހުނު މައްސަލައެއްގައި، ތިބޭފުޅާ [ނާޒިލް] އަހަރެން ހަދައިފަ ހުރި، އަހަރެންގެ ގެއެއްގައި ރޯކޮށްލަން ތި އުޅުނީ،" އެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ނާޒިލް ޓެގުކުރައްވައި ޒާހިދު ކުރެއްވި ޓުވީޓުގައި ވިދާޅުވި އެވެ.

އެ ގޭގެ ކައިރި އަށް ތެޔޮ އަޅައި ރޯކޮށްލަން މަސައްކަތްކުރި ނަމަވެސް، ރެއަކީ އައްޑު އަށް ވިއްސާރަ ރެއެއް ކަމުން މާ ބޮޑަށް ހުޅުގަނޑު ފެތުރިފައެއް ނުވެ އެވެ. އެކަމަކު އަލިފާން ޖެހުމުން ގޭގެ ފާރުތަކަށް އޭގެ އަސަރު ކޮށްފައި ހުއްޓެވެ.

އަސްލަމްގެ އަނބިކަނބަލުންގެ ގޭގައި ރޯކޮށްލަން މަސައްކަތް ކޮށްފައި މިވަނީ އެ ދެ މެމްބަރުންގެ މެދުގައި ހިނގި މައްސަލަގަނޑެއްގެ ތެރޭގައި ނާޒިލް އަސްލަމަށް ޖިންސީ ފުރައްސާރައަކަށް ވާ ފަދަ އަމަލެއް ކުރެއްވި ކަމަށް ބުނެ އެ މައްސަލަަ ބަލައިދޭން މެމްބަރަކު މަޖިލީހަށް ހުށަހަަޅުއްވާފައި ވަނިކޮށެވެ.

އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި އަސްލަމަށް ރުޅިވެރިކަން ދެއްކުމުގެ ގޮތުން ނާޒިލް ޖިންސީ ފުރައްސާރައަކަށްވާ އަމަލެއް ކުރައްވައި "މި ވީޑިއޯ ކޮށްބަލާށޭ" ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީގެ އެތެރޭގެ އިންތިހާބުގައި އުފެދުނު ހިޔާލުތަފާތުވުމަކާ ގުޅިގެންނެވެ.

މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ ތެރޭގައި ނާޒިލް އެގޮތަށް ކަންތައް ކުރެއްވުމުން އެ މައްސަލަ ބަލައިދޭން އެދިވަޑައިގެން ސެކްރެޓޭރިއަޓަށް ހުށަހެޅުއްވީ ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ މެމްބަރު ހުސަައިން ޝަމީމް (އަނދުން ހުސައިން) އެވެ.

16 ކޮމެންޓް, 8 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 25%
icon sad icon sad 13%
icon angry icon angry 38%
icon wow icon wow 25%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

އަލިބޭ

06 October 2021

ތީ ހަމަ ދައުލަތުގެ މުދާ ތަކުގަ ހުޅުޖެހި މީހުން

The name is already taken The name is available. Register?

123ރ

06 October 2021

ކާޑުގެ ބާވަތްތައް ވިއްކާ ވިޔަފާރިކުރާ މަޖުލިސް މެންބަރުން ނަކީ ކޮބާތަ.

The name is already taken The name is available. Register?

ޑޮކްޓާރ. ބަނާނާ

06 October 2021

މިއީ ސިޔާސީ ބަޔަކު ރާވައިގެން ތިޔާ "އިއްޒައްތެރި" ދެބޭޅުން ޖައްސާ ފިތުނަ ފަސާދަ ކޮށް އައްޑު އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުން އަތޮޅުގެ ތަރައްގީ އިން މަހުރޫމްކޮށް ބޯހިއްލާ ނުލެވޭނެ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައްޔިތުން ބޭތިއްބުމަށް ހިންގާ "ބޮޑުޖަރީމާ" އެއް.! އަސްލަމް އަދި ނާޒިލް އަށް ދަންވަން ދެބޭފުޅުން މިކަމާއި ވިސްނާ ސުލްހަވެރިވެ ރައްޔިތުން ހަވާލުކުރި އަމާނާތާއި ދޭތެރޭ ރައްޔިތުން ހައްގުގައި ވިސްނަން! ދެބޭފުޅުންގެ ރަހުމަތް ތެރި ޑަކްތަރު. ބަނާނާ

The name is already taken The name is available. Register?

ހުތްބަނާނާ

06 October 2021

2 އިއްޒަތްތެރި މެމްބަރުން ޖެހުނީ އެއް އިއްޒަތްތެރި މެމްބަރު އަނެއް އިއްޒަތްތެރި މެމްބަރަށް މާ ބޮޑު އިއްޒަތެއް އަރުވައިގެން. އޭގެ ތެރޭގަ އެހެން ބަޔަކު އެ ދޭތެރެއަށް ވަނުމުގެ އެއްވެސް ޗާންސެއް ނެތް ކަމެއް އެއީ. ފަހުން އިތުރު އެހެން ބަޔަކުވެސް ފިތުނަ އުފައްދަފާނެ. އެކަމު އަމިއްލައަށް ކުރި ހަޑިހުތުރު އަމަލު އެއީ ފުރަތަމަ އެކަމާމެދު އަނެއް މެމްބަރުކައިރިން މާފަށް އެދެންޖެހޭވަރުގެ ކަމެއް.

The name is already taken The name is available. Register?

ސައްލޭ ބްޜޯ

06 October 2021

ބަނާނާ ތެދެއް ތި ބުނީ ސުލްހަވެރިވުން މުހިއްމުދޯ.

The name is already taken The name is available. Register?

ހުސްނީމުބާރިކް

06 October 2021

ދެންފަހެ އެބައިމީހުންނާ އެބައިމީހުން ތަޅާފޮޅަން ފަށައިފޫއެވެ. މެމްބަރަކަށް ވެވުމަކީ ކުށް ކުރަން ލިބޭ ލައިސެންސެއް ނޫން. މިކަހަލަ ނާތަހުޒީބު ދަށުދަރަޖަ އަމަލު ހިންގާނީ ވަރަށް ނުލަފާވީމަ

The name is already taken The name is available. Register?

ފުރުޞަތުގެ ބޭނުންހިފީ.....

06 October 2021

ޔަޤީނާއި ގާތަށް އެނގޭ ކަމަކީ ތިއީ ނާޒީލް ކުރާނެ ކަމެއް ނޫންކަމެވެ. އެދެމީހުންގެ މެދުގައި ނަފްރަތެއް އުދެދިގެން އުޅޭތީ ކޮންމެވެސް މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން ހިފީއެވެ. ފިޠުނަވެރިކަން އިތުރު ކުރަން އުޅޭ މީހުންނަށް ޝައިޠާނީ ބާރުލިބި މިފަދަ ނުބައި ޢަމަލު ހިންގަނީއެވެ. ފަހަރުގައި ތިއީ ހަމަ އެންމެ މީހެއްގެ ޢަމަލަކަށް ވެސް ވެދާނެ އެވެ.

The name is already taken The name is available. Register?

އެނގޭނެތަ

06 October 2021

ނާޒިލް އެގޮތަށް ވޯޓްތައް އަމިއްލައަށް ގުނުމާ، މަޖްލިސް ތެރޭ އެކުރި ކަންތައް އެއީ ޔަގީނުންވެސް ކޮށްފާނެ ކަމެއްކަމަށް އެހެންވީއިރު ކުރިން ހީވިތަ؟ ހީވިނަމަ އޭނަ ދާނެ ހިސާބާ ނުދާނެ ހިސާބު ތިހެން ކިޔަން އެނގިދާނެ. ނާޒިލް ކޮށްގެން އެއުޅެނީ ތޯތޯ ދެކަމެއް ނޫން. ހެކި ފެންނަން ހުރި 2 ކަން. އެކަމު އަދިވެސް ތިއުޅެނީ އޭނަ ރަގަޅުކޮށްފަ އެހެން ބައެއްގެ ބޮލަށް ކަނޑާލަން.

The name is already taken The name is available. Register?

އަލިބޭ

06 October 2021

ހުދު ކާފޫރު

The name is already taken The name is available. Register?

އޮނަރަބްލް އަފީފު ދީދީ

06 October 2021

ޒާހިދު ކުރައްވާފައިވާ ޓްވީޓާއި އަދި ދައްކަވާފައިވާ ވާހަކަ ތަކުން ބޮޑަށް ވައްތަރުވަނީ "ގޭސްގަނޑެއް" ކަމަށް. # ކޮންމެގޮތެއްވިޔަސް 2008 ކާއި ޙިލާފަށް މިއަދު އައްޑޫގައި އަސްލަމްއަށް ތާއީދު އޮތީ ވަރަށް ކުޑަކޮށް. ތިކަން ކުރުވިބަޔަކު ބޭނުންވަނީކަންނޭގެ ތިފަދަ ކަންކަންކޮށްގެން ސިމްޕަތީ ހޯދައިގެން ކުރިންހުރި އުސްމިނަށް އަނެއްކާވެސް އަސްލަމް ގެންދާން. # އެކަމަކު ހީއެއްނުވޭ ދެން އައްޑޫގައި އަސްލަމަށް އިސްކޮޅަށް ދެމިލެވޭނެ ހެނެއް. އެއިރު އޮއްސިއްޖެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ހިތަދޫ 2

06 October 2021

ޖާބިރު ނަންވާނީ.. ނާޒިލް ކިތައްމެ ވަރެއް ކުރިޔަސް ދެން އެ ކުރިކަން ނުވާކަމަކަށް ވާނެ؟ އެއްވެސް އަގެއްނެއް ހައްޕުނޑު ކަލޭމެން.. އަދި އެބަ ކިޔައޭ އިއްޒަތެއް ނުލިބެޔޯ!

The name is already taken The name is available. Register?

ށަވިޔަނި

06 October 2021

ރުޅި އަކީ އަހަރުމެން ވަރަށް އާދައިގެ ކަމެއްކަމަށް ދެކޭ ކަމެކެވެ. އެކަމަކު އުއްމަތުގެ ބޮޑެތި އިލްމުވެރިން ބުނެފައިވަނީ އެއީ ބޮޑު ފާފައިގެ ތެރޭ ހިމެނޭކަމެކެވެ. ކޮންމެމީހަކުވެސް ރުޅި އަތުވެދާނެއެވެ. އެކަމަކު އެރުޅި ކޮންޓްރޯލުކުރަންޖެހެއެވެ. ރުޅިއައިސްގެން އެއްވެސްމީހަކުގެކިބައިން ބަދަލުހިފާކަށްނުޖެހެއެވެ.

The name is already taken The name is available. Register?

އހަހަހަހަހަ

06 October 2021

މިވަރުންވެސް އިހުތިރާމު ނުލިބިގެން ޝަކުވާ ކުރަނީ

The name is already taken The name is available. Register?

ރަދީފްއޮފިޝިއަލް

06 October 2021

ސީދާ ޓެރެރިޒަމްގެ އަމަލެއް.ހަރުކަށި އިބާރާތުން މިއަމަލު ކުށްވެރިކުރަން.އިއްޔެ ކުރިމަތި ފަރާތްތޯ ފުއްޓަރު ފަރާތް ދެއްކީ.މިއީ އެކަމުގެ ހޫނު ނޫން ބާ!!! ދުނިޔޭގެ އެންމެ ހުދުމުޙްތާރު މީހުންވެސް ނުކުރާ ޒާތުގެ ކަމެއް ނާޒިލް ކޮށްފި.އެއީ ތިމާ ބައިވެރިވި އިންތިހާބެއްގެ ވޯޓް ގުނަން ތިމާ ހުރުން.މިއަށް ވޯޓް ދިން ހިތަދޫ މީހުންނަށް ވަރަށް ވެދުން.ވ.ވެދުން

The name is already taken The name is available. Register?

ޑޮކްޓާރ. ބަނާނާ

06 October 2021

ތަދީފު ޔޫ ހައުދަހައި ވަރޮގަދަ ކޮމެންޓާކޭ ކޮއްފެއި މިއޮތީ...ޔޫ އަށް ވަރަށް ސަލާމް

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454