ޚަބަރު / ފުލުހުން

ފުލުހުންގެ ޑިިވިޝަން ކޮމާންޑަރު ނަދީމްގެ ކުއްލި މަރާ އެކު ފުލުހުން ހިތާމާގައި

ހާޓް އެޓޭކެއް ޖެހިގެން އަވަހާރަވި ޗީފް އިންސްޕެކްޓާ އޮފް ޕޮލިސް އިސްމާއިލް ނަދީމް. -- ފޮޓޯ: މިހާރު

ފުލުހުންގެ ޑިވިޝަން ކޮމާންޑަރު، ޗީފް އިންސްޕެކްޓާ އޮފް ޕޮލިސް އިސްމާއިލް ނަދީމަށް ހާޓް އެޓޭކެއް ޖެހި ކުއްލި ގޮތަކަށް އަވަހާރަވެއްޖެ އެވެ.

ނަދީމަކީ ނ، ރ، ބ އަދި ޅ. އަތޮޅަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ކޮމާންޑަރެވެ. އުމުރުން 37 އަހަރުގެ ނަދީމަކީ ބ. ހިތާދޫ ބޭފުޅެކެވެ.

ނަދީމަށް ހާޓް އެޓޭކެއް ޖެހުނީ އިއްޔެ ބ. އޭދަފުށީގައި ފުޓުބޯޅަ ކުޅެން ހުއްޓަ އެވެ. އަވަހާރަވީ މާލެ ގެނެސް އައިޖީއެމްއެޗްގައި ފަރުވާ ދެމުން އަންނަނިކޮށް މިރެ އެވެ.

އަވަހާރަވީ ހާލު ސީރިއަސްވެ ވެންޓިލޭޓަރު ގުޅައިގެން ފަރުވާ ދިނުމަށް ފަހު ވެސް ހާލު ރަނގަޅު ނުވެ އެވެ.

ނަދީމް އަވަހާރަވުމުން ކޮމިޝަނަ އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ހަމީދު ވަނީ ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ދިދަ، ފުލުހުންގެ ހުރިހާ މަރުކަޒެއްގައި ބައިދަނޑިއަށް ތިރިކުރަން ނިންމަވައި އެކަން އަންގަވައިފަ އެވެ.

ނަދީމްގެ ކަށުނަމާދު އޮންނާނީ މިރޭ ފަތިސްނަމާދަށް ފަހު އާސަހަރާ މިސްކިތުގަ އެވެ.

15 ކޮމެންޓް, 151 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 1%
icon sad icon sad 94%
icon angry icon angry 2%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 3%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

މުންކޮ1

26 October 2021

މޭކޮޅުގަ ބޯޅައިން ޖެހުނުކަމައް ބުނޭ، އޭގެ ފަހުން ދެވަނަ ހާފު ކުޅެން އެރި އިރުވެސް މުޅިން ރަނގަޅެއް ނޫން ކަމައް ބުނި އެކަމަކު ކުޅޭހިތް އޮތްލެއް ބޮޑުމުން އެރީ، އަސްލު ފުރަތަމަ ތަދުވިހިސާބުން ވެސް ދާންވީ ހޮސްޕިޓަލައް، ވަރައްރަނގަޅު މީހުނާ ގުޅޭ އަހުލާޤު ރަނގަޅޫ މީހެއް އެދިޔައީ ވަކިވެގެން. މަރުހޫމާއަށް ފާފަ ފުއްސަވައި ސުވަރުގެ މިންވަރު ކުރައްވާށި އާމީން

The name is already taken The name is available. Register?

ކޮވެލި

25 October 2021

ހާޓް އެޓޭކެއް ޖެހިދާނެ ކޮންމް ޢުމުރެއްގައިވެސް. ބްލަޑް ޕްރެޝަރ، ހަކުރު އަދި ކޮލެސްޓްރޯލް ހުރި ވަރު ގަވައިދުން ޗެކް ކުރައްވާ. މީ ދިވެހިންގެ ގިނަ ބަޔަކަށް ވަރަށް ފަރުވާ ކުޑަ ކުރެވޭ ކަމެއް.

The name is already taken The name is available. Register?

ނަސީމް

25 October 2021

اللهم اغفر له وارحمه واسكنه في الجنة آمين މިވަރުގެ ޚިދުމަތްތެރި ޒުވާނަކު ދުނިޔެ ދޫކޮފަ ދިއުމަކީ ހިތާމަހުރި ކަމެއް. ފަހުޒަމާނުގެ ޢަލާމަތް މި ފެންނަނީ. ކުއްލި މަރުތަށް ގިނަވުމަކީ ޝައްކެތްނެތްގޮތުގައި ފަހުޒަމާނުގެ ޢަލާމަތް. ސުބުޙާނަށްލޯހި.

The name is already taken The name is available. Register?

އައިންތު

25 October 2021

إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.

The name is already taken The name is available. Register?

ރަދީފްއޮފިޝިއަލް

25 October 2021

إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

The name is already taken The name is available. Register?

ށަވިޔަނި

25 October 2021

اللهم اغفر له وارحمه واسكنه في الجنة آمين މިވަރުގެ ޚިދުމަތްތެރި ޒުވާނަކު ދުނިޔެ ދޫކޮފަ ދިއުމަކީ ހިތާމަހުރި ކަމެއް.

The name is already taken The name is available. Register?

ހުސެން

25 October 2021

ތިޔައީ އިންޑިޕެންޑެންޓުކޮށް ތަހުގީގުކުރެވެންޖެހޭ ކަންކަން، ފުލުހުންނަކީ މެޑިކަންޗެކަޕުވެސް ހަދައިގެން އަދި ފިޓުނަސްޓެސްޓުވެސް ގަވައިދުން ހަދަމުންދާބައެއްވީމަ ކުރީގެ މެޑިކަލްހިސްޓްރީވެސް އޮންނާނެ، އެންމެ 37 އަހަރުގައި ހާޓުއެޓޭކުޖެހިގެން މަރުވުމަކީ އެކަމުގެ ހަގީގަތްހޯދަންޖެހޭކަމެއް، ހުރިހާކަމެއްވެސް ތިޔައޮންނަނީ ބޮސްސުންލާފަ، އަންނިމަރާލަން ބޮންގޮއްވީމަ ހާމަވީ އިންޓަލިޖެންސެއްނެތްކަން، ދެވުނުސެކިއުރިޓީއެއްވެސް ނެތްކަން، ހުރިހާކަމެއްމިހެން

The name is already taken The name is available. Register?

ދުޅަހެޔޮޞިއްޙަތު

25 October 2021

ތަޙުޤީޤުކޮށް ބަލަން ޖެހޭ. ރަނގަޅު ވާހަކައެއް. އެކަމަކު، ޒުވާން އުމުރުގަވެސް މިފަދަ ކަންކަން މިހާރުދިމާވާލެއް މަދެއްނޫން. މީގެ އެއް ސަބަބެއްކަމަށް ބެލެވިފައިވަނީ، ބަލާ ބެލުމަށް އަދި އާއްމު ޗެކްއަޕް ތަކުން މީހާގެ ބޮޑު މައްސަލއެއް ފާހަގަ ނުކުރެވުނަސް، މިހާރުގެ ކެއިންބުއިމާ ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލުކުރުމުގެ އާދަ ޒުވާނުންގެ މެދުގަ އޮތްވަރަށް ބަލާއިރު، ކުއްލިއަކަށް ހަށިގަނޑުގެ މިފަދަ ގުނަވަނަކަށް ނުރައްކާވުން އެއީ ނުވެދާނެކަމެއް ނޫން

The name is already taken The name is available. Register?

1828

25 October 2021

މެޑިކަލް ޗެކަޕް ހަދަނީ ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއަށް ވަނުމަށް. އެއަށްފަހުން ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން ހަދާ އިތުރު މެޑިކަލް ޗެކަޕެއް ނޯނާނެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ވަކީލްް

24 October 2021

ވަރަށް ރަނގަޅު ގައުމަށާއި ދީނަށް އިހުލާސްތެރި ބޭފުޅެކެވެ. ނަދީމަށް ސުވަރުގެ މިންވަރު ކުރައްވައި އާއިލާއަށް ކެތްތެރިކަން މިންވަރު ކުރައްވާށި. ގައުމަށް ބޭނުންވަނީ ނަދީމްފަދަ ފުލުހުންނެވެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ޕޮލިސް

24 October 2021

إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ނަދީމް ސަރ އައް ހެއު ރަޙްމަތް ލައްވާ ސުވަރުގޭގެ ދާއިމީ ނިއުމަތް ދެއްވާށި. އާމީން

The name is already taken The name is available. Register?

1828

24 October 2021

ބައިދަނޑިއަށް ފުލުހުންގެ ދިދަ ތިރިކޮށް އިއްޒަތުގައި ވަޅުލީމައި އެ ނިމުނީ. އޭގެ ބަދަލުގައި ހުރިހާ ފުލުހުން މަދުވެގެން އަހަރަކު އެއްފަހަރު ބޮޑީ ޗެކަޕެއް ހަދައި ސިއްހީ ހާލަތު ބެލޭނެ އިންތިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން ވަރަށް މުހިންމު.

The name is already taken The name is available. Register?

މެސީ1

26 October 2021

މަށައް ފެނޭ ދުވާލަކު އެއްފަހަރު ޓެސްޓް ހަދަން، ބަލަ ކޮންމެ މީހެއްގެވެސް އޮންނާނެ އަމިއްލަ ޒިންމާއެއް، ދިވެހި ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށްވެސް ހިލޭ ޓެސްޓް ހެދޭ، ހަދާބަލަ

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454