ޚިޔާލު / ކޮލަމް 7

ބޮޑު މުސާރަ ޓީޗަރުންނަށް؛ އަހަރެމެންނަށް ކޯއްޗެއް؟

ސްކޫލެއްގައި ޓީޗަރުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރަނީ: ޓީޗަރުންގެ އާ މުސާރަ އިއްޔެ ވަނީ ދޭން ފަށައިފައި -- ފައިލް ފޮޓޯ: މިހާރު

އެއް ޓީޗަރަކު އަނެއް ޓީޗަރަކާ މިއަދު އެންމެ ގަދައަށް، ޔަގީނުން ވެސް އަހާނެ ސުވާލަކީ މިއެވެ: "ކިހާވަރެއް ބޮޑުވީ؟"

ބޮޑު ކުރި މުސާރަ ޓީޗަރުންނަށް އިއްޔެ ލިބިއްޖެ އެވެ. އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު އައިޝަތު އަލީ ރޭ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ޓީޗަރުން ތިބީ އުފަލުން ފޮޅިފަ އެވެ. ތެދެކެވެ؛ ޓީޗަރުން ތިބީ އުފަލުން ފޮޅިފަ އެވެ. އެއީ އެކަން ވާނެ ވެސް ގޮތެވެ.

އެކަމަކު، ދިވެހި ސިވިލް ސާވިސް މުވައްޒަފުންނާއި އެހެން ސެކްޓަރުތަކުގެ މުވައްޒަފުން ތިބީ އުފަލަކުން ނޫނެވެ. އެ މީހުންގެ ސުވާލަކީ، މި އެވެ؛ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން އަހަރަކު 700 ވަރަކަށް މިލިއަން ރުފިޔާ ހަމައެކަނި ޓީޗަރުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރަން ހޭދަކުރުމަކީ ކޮން އިންސާފެއް ހެއްޔޭ އެވެ؟ އޮފީހުގެ ކައުންޓަރުގައި އިންނަ ޒުވާނާ ހިތާހިތާ ސުވާލުކުރަނީ، އޭނާ އެ ދެނީ ހިދުމަތެއް ނޫން ހެއްޔޭ ކިޔައިފަ އެވެ. ނަރުހުން ވެސް، އަދި ފޮޅާ ސާފުކުރާ މީހުން ވެސް އެ ދައްކަނީ ހަމަ އެއް ވާހަކަ އެވެ؛ ރައްޔިތުންގެ ޓެކްސް ފައިސާ ވަކި ބަޔަކަށް ހޭދަ މި ކުރަނީ ކޮން އުސޫލަކުން ހެއްޔެވެ؟

ޓީޗަރުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރަނީ: ޓީޗަރުންގެ ޑިމާންޑްތައް ސަރުކާރުން ވަނީ ބަލައިގެންފައި -- ފައިލް ފޮޓޯ: މިހާރު

މުޅި ދައުލަތުގެ މުސާރަތައް އޮތީ ރިވިއުކުރަން ޖެހިފަ އެވެ. އެކި މީހުންނަށް އެކި ގޮތެވެ. މުސާރައިގައި ތަފާތުކުރުން އޮތީ އިންތިހާގަ އެވެ. އިންސާފެއް، ހަމައެއް އުސޫލެއް ނެތެވެ. މުސާރަތައް އެއް އުސޫލަކަށް ފައްތަން ކޮމިޝަނެއް ހަދާފައި އޮންނަތާ އެތައް އަހަރެއްވެގެން ދިޔައިރު ވެސް މުސާރަތަކުގެ މައި އޮނިގަނޑު އިސްލާހެއް ނުކުރެވެ އެވެ. އަދި ކިރިޔާ އެ ނިމުނީ ޓީޗަރުންގެ އެވެ. އެހެން ބައެއް ދާއިރާތަކުގެ މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑު ނިމެން އަދި ތިން ހަތަރު އަހަރު ނަގައިފާނެ ކަމަށް ވެ އެވެ. އޭގެ މާނައަކީ އެ މީހުންނަށް ބޮޑު މުސާރަ ދޭން ފެށޭނީ ޓީޗަރުންނަށް ބޮޑު މުސާރަ ދޭތާ ތިން އަހަރު ފަހުން ކަމެވެ.

ޓީޗަރުންގެ މުސާރަ ވެސް މި ވީހާ ދުވަހަކު ކުޑަ އެވެ. އެކަމަކު، ކުޑައީ ޓީޗަރުންގެ އެކަންޏެއް ނޫނެވެ. ޓީޗަރުންގެ ޝަކުވާ އަކަށް ވީ އެ މީހުން އަދާކުރާ ވަޒީފާ އާއި އަދާކުރާ މަސްއޫލިއްޔާ އަޅާބަލާއިރު ދޭ އުޖޫރަ ކުޑަވުމެވެ. އެ މައްސަލަ ނެތް އެއްވެސް ދާއިރާއެއް ސަރުކާރަކު ނެތެވެ. ހާއްސަކޮށް ޓެކްނިކަލް ވަޒީފާތަކުގަ އެވެ. އެކަމަކު ޓީޗަރުންގެ އަދަދު ގިނަވެ، ސަރުކާރަށް ޕްރެޝަރު ބޮޑުވެ، ރައީސްގެ ދޫފުޅުން މިވެނި ދުވަހެއްގައި ދޭން ފަށާނަމޭ ވިދާޅުވީ/ ނުވަތަ ވިދާޅުވެވުނީ އެވެ. ދެން ޖެހުނީ ދޭށެވެ!

ޓީޗަރުންގެ މުސާރަ ވެސް މި ވީހާ ދުވަހަކު ކުޑަ އެވެ. އެކަމަކު، ކުޑައީ ޓީޗަރުންގެ އެކަންޏެއް ނޫނެވެ. ޓީޗަރުންގެ ޝަކުވާ އަކަށް ވީ އެ މީހުން އަދާކުރާ ވަޒީފާ އާއި އަދާކުރާ މަސްއޫލިއްޔާ އަޅާބަލާއިރު ދޭ އުޖޫރަ ކުޑަވުމެވެ. އެ މައްސަލަ ނެތް އެއްވެސް ދާއިރާއެއް ސަރުކާރަކު ނެތެވެ.

ޓީޗަރުންގެ މުސާރައިގެ ބަހުސަކީ ސަރުކާރުގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ހިނގި ބަހުސެކެވެ. އެންމެ މަތީ ފެންވަރުގައި ވެސް އެ ބަހުސް ހިނގި އެވެ. އެ ބަހުސްގައި ރާއްޖޭގެ ބައެއް އިކޮނޮމިސްޓުން ވެސް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އެއް ބޭފުޅަކު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ޓީޗަރުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކޮށްފައި އެ ވަނީ ސަރުކާރަކުން އެކަން ކޮށްގެން ނުވާނެ ގޮތަށެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މައްސަލައަކީ، ޓީޗަރުންގެ މުސާރަ ބޮޑުވުމާ އެކު ސަރުކާރަށް ދެން އަންނާނެ ޕްރެޝަރުތަކެވެ. އެއީ، އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ކުރިމަގަށް ނުވިސްނައި ސަރުކާރުން އެޅި ކަތި ފިޔަވަޅެކެވެ.

ޓީޗަރުން ކޭކެއް ފަޅަނީ: ޓީޗަރުންގެ މުސާރަ އަށް ކުރާ ހޭދަ މަދެއް ނޫން -- ފައިލް ފޮޓޯ: މިހާރު

އޭނާ ވިދާޅުވި މައިގަނޑު ޕޮއިންޓްތަކަކީ މިއެވެ؛ ޓީޗަރުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރާތަނުން ސްކޫލްތަކުގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރަން ސަރުކާރަށް މަޖުބޫރުވުމެވެ. [ކަންވީ ވެސް އެހެންނެވެ. އެ މަޖުބޫރު ކުރިމަތިވެއްޖެ އެވެ]. އޭގެ ފަހުން، ނަރުހުންނާއި ޓެކްނިކަލް މީހުން ޝަކުވާ ކުރަން ފަށާނެ އެވެ. އޭގެ ފަހުން ސިވިލް ސާވިސްގެ މުވައްޒަފުން އެ މީހުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރަން ހިފާނެ އެވެ. [ދެން އޮތީ އެ މަރުހަލާ އެވެ]. ސިވިލް ސާވިސްގެ 95 ޕަސެންޓް މީހުންނަށް މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ވަރު މަހަކު 10،000ރ. އަށް ވުރެ ދަށެވެ.

ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދުގައި، ހަގީގަތުގައި ވަރެއް ނެތެވެ. "އުފެއްދުންތެރިކަމުން" ލިބޭ އާމްދަނީގެ 12 ބައިކުޅަ އެއްބަޔަށް ވުރެ ބޮޑު އެއްޗެއް ހަމައެކަނި ޓީޗަރުންގެ މުސާރަ އަށް އެކަނި އެބަ ހޭދަކުރަން ޖެހެ އެވެ. ޓީޗަރުންގެ މުސާރަ އަށް އެކަނި އަހަރަކު ދެ ބިލިއަން ރުފިޔާ ވަރު އަހަރަކު އެބަ ހޭދަކުރެ އެވެ. މިއީ މުޅި ޓޫރިޒަމް ދާއިރާ އިން ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީގެ ގާތްގަނޑަކަށް ހަތަރު ބައިކުޅަ އެއްބައެވެ. އުފެއްދުންތެރިކަމުން މުޅި ދައުލަށް ވަންނަ އާމްދަނީގެ ގާތްގަނޑަކަށް 80 ޕަސެންޓް މިހާރު ވެސް ހޭދަ މި ކުރަނީ މުސާރަތަކާއި ހިދުމަތް ދިނުމުގެ ހަރަދުތަކަށެވެ. މާނައަކީ، ގައުމު ތަރައްގީކުރަން ދެން އޮތީ، [ލިބޭ އާމްދަނީ އަށް ބަލައިފިއްޔާ] މަދު ލާރިކޮޅެއް ކަމެވެ.

ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދުގައި، ހަގީގަތުގައި ވަރެއް ނެތެވެ. "އުފެއްދުންތެރިކަމުން" ލިބޭ އާމްދަނީގެ 12 ބައިކުޅަ އެއްބަޔަށް ވުރެ ބޮޑު އެއްޗެއް ހަމައެކަނި ޓީޗަރުންގެ މުސާރަ އަށް އެކަނި އެބަ ހޭދަކުރަން ޖެހެ އެވެ. ޓީޗަރުންގެ މުސާރަ އަށް އެކަނި އަހަރަކު ދެ ބިލިއަން ރުފިޔާ ވަރު އަހަރަކު އެބަ ހޭދަކުރެ އެވެ. މިއީ މުޅި ޓޫރިޒަމް ދާއިރާ އިން ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީގެ ގާތްގަނޑަކަށް ހަތަރު ބައިކުޅަ އެއްބައެވެ.

މުސާރަތައް ކުޑަޔަސް، މުސާރަ ބޮޑުކުރަން އިގްތިސާދީ ތަޖުރިބާކާރުން ލަފާ ނުދޭ ބައިވަރު ސަބަބުތައް އެބަހުއްޓެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އެއް ކަމަކީ، ގައުމުގެ އުފެއްދުންތެރިކަމުގައި އެވަރުގެ ހަކަތައެއް ނެތުމެވެ. އެ ހަކަތަ އިތުރަށް ލިބޭނެ މާ ގިނަ މަގުތަކެއް ވެސް ނެތެވެ. އެހެންވެ، އިގްތިސާދު ދަންނަ މީހުން ދޭ ލަފަ އަކީ ހަރަދު ކުޑަކޮށްގެން ތިބުމެވެ. އެއިން އެއްޗެއް ބާކީވާ ނަމަ އެ ބައި އެންމެންގެ މައްޗަށް ހަމަހަމަ އަދި އިންސާފުވެރިކޮށް ބަހާލުމެވެ.

ޓީޗަރުންގެ މުސާރަ މި ބޮޑުކުރީ މުޅި ދުނިޔެ ވެސް ވަރަށް ބޮޑު އިގްތިސާދީ ކޮޅިގަނޑެއްގެ ތެރޭގައި އޮއްވަ އެވެ. މި ކޮޅިގަނޑު ރާއްޖެ އަށް އަދި ލައްވައިނުލިޔަސް، ނުވަތަ ޖީބުތަކަށް އަދި އެނގުމެއް ނުވިޔަސް، މުދަލާއި ހިދުމަތުގެ އަގު ނުވަތަ އިންފްލޭޝަނަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުން އެކަން އަދި މާ ބޮޑަށް ވެސް ރޭކާލާނެ އެވެ. ފްރައިޓް ރޭޓްތައް ވަނީ 33 ޕަސެންޓް މައްޗަށް ޖެހިފަ އެވެ. ތެލުގެ އަގު ލިޓަރަކުން 2ރ. ވަނީ ބޮޑުވެފަ އެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ އިގްތިސާދާ ވަރަށް ބޮޑަށް ގުޅިފައިވާ ގައުމެއްގައި، އަދި ސަރަހައްދެއްގައި ބޮޑު ހަނގުރާމައެއް އޮތީ ފެށިފަ އެވެ. މިއީ އޭގެ އަސަރު ދިރިއުޅުމަށް ފޯރާނެ ކަންކަމެވެ.

ދަރިވަރުންތަކެއް ސްކޫލުގައި ކިޔަވަނީ -- ފައިލް ފޮޓޯ: މިހާރު

އިކޮނޮމިސްޓުން ކަންބޮޑުވާ އަނެއް މައިގަނޑު ސަބަބަކީ، ރާއްޖޭގެ ދަރަންޏެވެ. މުސާރަ ބޮޑުކުރާ ކޮންމެ ފަހަރަކީ، އެ ފައިސާ ދާއިމީކޮށް ހޯދަން ކޮންމެވެސް ގޮތަކުން މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭ ފަހަރެކެވެ. ކޮންމެ މަހަކު އެ ބުރައ ކުރިމަތިލާން އެބަ ޖެހެ އެވެ. ރާއްޖޭގެ ދަރަނި އޮތީ 100 ބިލިއަން ރުފިޔާއާ ހަމައިގަ އެވެ. އެއީ މިހާރު ދައްކާ އަދަދުތަކުން ބަލާނަމަ ގާތްގަނޑަކަށް ވިއްސަކަށް އަހަރު ވަންދެން ބޮޑު އަދަދަކުން ދައްކާލަ ދައްކާލަ ތިބެން ޖެހޭ އެއްޗެކެވެ.

ޓީޗަރުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރުމަކީ، ނުވަތަ އެހެން ސެކްޓާއެއްގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރުމަކީ ވެސް މި ދަނޑިވަޅު ސަރުކާރަކުން ކޮށްގެން ވާނެ ކަމެއް ނޫނެވެ. އިގްތިސާދުގެ ފޯކާސްޓްތަކަށް ބަލައިލިޔަސް، އެކަން ވަރަށް ސާފެވެ. މިކަން ރަނގަޅަށް ކުރާ ނަމަ އޮތީ ދެ ގޮތެކެވެ؛ މުޅި ދައުލަތުގެ މުސާރަ އެއް އުސޫލަކަށް ފެތެންދެން މަޑުކުރުމެވެ. އަދި އިގްތިސާދު އެއަށް ޖާގަ ދެންދެން މަޑުކުރުމެވެ.

ޓީޗަރުންގެ މުސާރަ އާ އެކު އިންފްލޭޝަނަށް އޭގެ އަސަރު ކޮށްފިއްޔާ އެއީ އަނެއްކާ ވެސް އަނެއް ކަންތަކެވެ. އެއަށް ވުރެ ބޮޑު ސުވާލަކީ މިއެވެ؛ ބޮޑު ކުރި މުސާރަ އަށް ފައިސާ ހޯދަނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟

93 ކޮމެންޓް, 38 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 8%
icon sad icon sad 16%
icon angry icon angry 32%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 45%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

މުދާ

02 June 2022

ޢަހަރެމެނަށް އޮތީ އަގު ބޮޑު ކުރާ އެއްޗެހި ކުޑަ މުސާރައިން ގަތުން.

The name is already taken The name is available. Register?

ކިނބޫ

01 June 2022

ކަލޭމެނަށް އޮތީ ހިޔާ ފްލެޓް ލިބުނު މީހުންނަށް މަލާމާތްކޮށް، ފުރައްސާރަކޮށް، ހަނގާ ކުރުން. ސަރުކާރުގެ މޫނުގަ ފުށް ޖަހައިދިނުން. ޓީޗަރުންނަށްވުރެ މާގިނައިން ދޮލަނގު ލިބޭނު އަވަށްޓެރި ހަވާދުކަރައިންވެސް ކަލޭމެނަށް.

The name is already taken The name is available. Register?

ދޮންބޭ

01 June 2022

މުސާރަ ދިނުމުގެ ބަދަލުގައި އެބަޔަކަށް ބޭނުންވާ އަސާސީ ބޭނުންތައް ސަރުކާރުން ފުއްދައިފައި ސަރުކާރު މަސައްކަތުގައި ބައިތިއްބާ އެމްމެން ވެސް ކުރަނީ ސަރުކާރު ޚިދުމަތުގައި ބައިތިއްބާ. ސިއްހީ ފަރުވާ އެވަނީ ހިލޭ ދެވިފައި. ދެން ފުޑް އެންޑް އެކަމަޑޭޝަންއަށް ތަފާތު ކުރުމެއް ނެތި ރޯދަ މަހު އިނާޔަތް ދޭ އުސޫލުން އެންމެނަށް އެއްވަރަކަށް ދިނީމާ ތި ހުރިހާ ހައިޖާނެއް ނެހެދޭނެ. ޝަކުވާއެއް ނުކުރެވޭނެ. އެންމެނަށް އެއް ހަމަޔަކުން ބޭނުންތައް ފުއްދައިދީ. ނިމުނީ......!

The name is already taken The name is available. Register?

ކީކޭ ބުނާނީ.

01 June 2022

ނަރުހުންނޭ ކިޔާ އިރު، މިއޮތްހާ ދުވަހު ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ މަސައްކަތު މީހާ އާއި ޓީޗަރު މީހާ ގެޔަށް ގެންދާ މުސާރަ އެއްވަރު. ޑިޕްލޮމާ ނަރުހުންނަށް މިހާރު ވެސް 22000 ގެޔަށް ގެންދަން ލިބޭއިރު ޑިގްރީ ޓީޗަރަކަށްިބެނީ 19000. އެވަރުންވެސް އަނެއްކާ ވެސް ނަރުހުންނަށް މުސާރަ ބޮޑުކޮށްގެން މުސާރައިގެ ފަރަގު ބޮޑުކުރަން ވީތަ؟ އިންސާފުން ވިސްނާ ނަމަ ބުނެވޭނީ މީ ކޮންމެހެން ގެންނަން ޖެހޭ ބަދެކޭ. އާދައިގެ ފުލުހަކަށް ވެސް 25000 ލިބޭ.

The name is already taken The name is available. Register?

ފަހު ޖުމްލަ

01 June 2022

ފަހު ޖުމްލައިގަ ވިދާޅުވެފަވަނީ ކަނޑައެޅިގެން ބޮޑު ދޮގެއް. ސިފައިންނާއި ފުލުހުންގެ ތިރީ ފަސް ރޭންކަށް ވެސް 19000 ރުފިޔާ ނުލިބޭނެ. ޢާދައިގެ ސިފައިންގެ މީހަކަށް ނުވަތަ ފުލުހަކަށް ގެއަށް ގެންދަން ލިބެނީ 10850 ރުފިޔާ.

The name is already taken The name is available. Register?

ބުލުހުން

02 June 2022

ބުލުހުންނަށް އަދި ބިލައިންނަށް މުސާރަ ބޮޑު ކުރަން ޖެހޭ ސަބަބެއްނެތް. ގައުމުގެ އުފެއްދުން ތެރިކަމަށް މަސަައްކަތް ކުރަން ޖެހޭ އުމުރުގެ މީހުން ސިފައިންނަށާއި ބުލުހުންނަށް ވައްދާގެން ކީއްކުރަން ކުރާ ހަރަދެއް، ބުލުހުން މަދު ކުރަންވީ، ސިފައިން އުވާލަންވީ.

The name is already taken The name is available. Register?

އެޑްމުންޑޯ

01 June 2022

ޓީޗަރުންނަށް މުސާރަ ބޮޑުކޮއްދިނުމުން އެއްވެސް ބަޔަކު ހަސަދަވެރިވާހެން ، ގައުމެއްގެ އެންމެ އައިދާގެ ވަޒީފާ ކަމަށް ދެކޭ މަސައްކަތުމީހާއިން ފެށިގެން އެންމެ މަތީ މަގާމަތަކަށް ބެލިއަސް ، ކޮންމެ މީހަކީވެސް ދައުލަތަށް ރައްޔިތުނަނަށް ޚިދްމަތް ކުރާ މުހިއްމު މީހެއް ، ސްކޫލަކަށް ބެލިއަސް މަސައްކަތު މީހުންނާއި އިދާރީ އެހެނިހެން މުވައްޒަފުން ނުލާ ޓީޗރުން އެކަނިތިބެ ސްކޫލެއް ހިންގޭނެތޯ ؟ ހޮސްޕިޓަލަކަސް ، އަދި އޮފީހަކަށް ބެލިއަސް ހަމަ މިގޮތަށް ކަންތައް އޮތީ ،

The name is already taken The name is available. Register?

މަސްވެރިޔާ މުހައްމަދު

01 June 2022

ހަސަދަވެރިނުވާށެވެ. އިސްމާއިލް ނަސީރު ޓީޗަރުންގެ ވާހަކަ ދައްކާއިރު ލިޔުންތައް ނެރޭއިރު އެމްޕީއެލް ، އެމްޓީސީސީ ، އެމްޑަބުލިއުއެސްސީ ، މިސަރުކުންފުނިތަކެވެ. އެއްމެ އާދާގެ މީހެއްގެ މުސާރަ 12000ރ ސިޔާސީ ބޭފުޅުންނައް 15މިލިޔަން ގެއްލުމުގެބަދަލު އެމްމެ ފަރުދަކައް ދެމުންދާާއިރު 2މިލިޔަން ހުރިހާ މުސާރަތަކަައް އަރައޭކިޔަން ލަދުނުގަނޭތަ

The name is already taken The name is available. Register?

އިގްތިސާދް މޭން

01 June 2022

ބުރޯ! އަދި ކިރިޔާ ޑިޕްލޮމާ ނަރުހެއްގެ މުސާރައާއި ގާތަކަށް މާސްޓާރސް ލެވެލް ޓީޗަރުންނަށް އެ އާދެވުނީ މިއޮށް ހުރިހާ ދުވަހު ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދަށް ކަމެއް ވިހެން ހީއެއް ނުވޭ އެއޮށް ގިނައިން ސިއްޚީ ދާއިރާއަށް ޚަރަދު ކުރިއިރު. މައްސަލައަކީ އެހެން ބަޔަކަށް ބޮޑުވުން ތޭ؟ އައި ގެޓް އިޓް! ?

The name is already taken The name is available. Register?

ވަރަށް ސަލާމް

01 June 2022

މަޖިލީސް މެމްބަރުންގެ މުސާރަ ނުފެނޭތޯ؟އެބޭފުޅުންނަކީ ޗުއްޓީ ވިޔަސް މުސާރަ އުނިވާ ބައެއް ނޫން..ސިވިލް ސާވިސް މީހުންނަށް ވެސް ޗުއްޓީނެގިޔަސް ގެޔަށް ގެންދާ މުސާރައިން އޯޓީ އެކަނި ކެނޑޭނީ.. ޓީޗަރުންނަށް ޗުށްޓީ ވެއްޖިއްޔަ ޑިގްރީ ނަގައިގެން ހުންނަ މިހަކު އަތުން ދުވާލަކަށް 147 ރުފިޔާ ކަނޑާލާނެ.. 22 ދުވަހަށް 3234 ރުފިޔާ ކަނޑާލަނެ... މީ ކޮންވައްތަރު ސިވިލް މަޤާމެއް. ސަލަމް ބުންޏަސް ކަނޑާލާނެ.. ދެން އެހެންވިމާ ހާޒިރު ނުވުމަ ސަލާމާއި ކޮބާ ތަފާތަކީ

The name is already taken The name is available. Register?

ބަތޭލި

31 May 2022

ތިކިޔާ އަދަދެއް ހުރިހާ މީހުންނަށް ބޮޑެއް ނުވޭ. މާސްޓާސް އިހަށް ދުހު ހެދި މީހުންނަށްވެސް މީގެ 20 ނުވަތަ 30 އަހަރުކުރިން މާސްޓާސް ހަދައިގެން ޓީޗަރަކަށް އުޅޭ މީހުންނާ މުސާރަ އެއްވަރުވީ. ޖަމްޕު އައީ އިއްޔެ ކިޔަވައިގެން ނުކުތް ޓީޗަރުންނަށް. މުސާރަ ބޮޑުކޮށް މިހާތަނަށްވެސް ކިޔަވައިދޭން ގިނަދުވަހު އުޅުނު މީހުންނަށް ބޮޑުވީ ކުޑަ މިންވަރެއް.

The name is already taken The name is available. Register?

ހުސެން

31 May 2022

ވަރަށްފެންވަރުދަށް ޓީޗަރުންއުޅޭ، ގުރޭޑު 4،5 ގެ އިސްލާމްފޮތްތަކުގައި ހުންނަ ސުވާލުތަކަށް ނުބައިޖަވާބު ޓީޗަރުން އެބަހުރޭ ކުދިންނަށް ބުނެދީފަ، އަދި ނުބައިޖަވާބުގައި ރަނގަޅުފާހަގަޖަހާފަަވެސް، ހިސާބުކިޔަވަދޭ ބައެއްޓީޗަރުން ކުދިންލައްވާ ހަދުވަނީ ދީފަހުންނަ އެކުސަސައިޒުގެ ފުރަތަމައަށް އިންނަ އެންމެފަސޭހަ ދެތިން ނަންބަރ، ދެންހުންނަ އުދަގޫއެއްޗެހި ޓީޗަރަށް ބުނެދޭންނޭގޭތީ ހުންނަނީ ދޫކޮށްފަ، މިމައްސަލަ ފާހަގަވަނީ ހަމައެކަނި ދިވެހިޓީޗަރުންގެ ފަރާތުން

The name is already taken The name is available. Register?

ދޫނިދޫ

02 June 2022

ފެންވަރު ދަށް ނަރުހުންނާއި ޑޮކްޓަރުން ވެސް އުޅޭ ފެންވަރު ދަށް އެހެން ދާއިރާގެ މީހުންވެސް އުޅޭ

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454