ހުޅުވާލެވިފައިވާ ސިޓީއެއް: އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ޝަރީފަށް

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އަހުމަދު ޝަރީފަށް


ވެދުން ސަލާމަށް ފަހު ދަންނަވަމެވެ.

ރާއްޖޭގެ ގާނޫނުއަސާސީން އުފައްދާފައިވާ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ތެރެއިން މި ވަގުތު ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ވިސްނުމުގައި އޮތީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނެވެ. ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ކޮންމެ މިނިޓެއްގައި ހެން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ނަން ނީވި، ކިޔާނުލެވި، އެއްޗެކޭ ނުބުނެވި ނުދެ އެވެ. އެހެންކަމުން، ފެންނަ މަންޒަރުތަކާއި އިވޭ އަޑުތަކާއި ގައުމުގައި ކަންކަން ވަމުން ދާ ގޮތަށް ބަލާއިރު، މިއަދު މަނިކުފާނަށް ވުރެ ބޮޑު ޒިންމާއެއް އިސްތަށިފުޅުގައި އެޅިފައި ހުންނެވި ވެރިޔަކު ނެތެވެ.

ވިސްނަވާށެވެ. ތައުލީމީ ދާއިރާގައި މަނިކުފާނު އަދާކުރެއްވި އިސް މަގާމުތަކުގައި އާންމުންގެ އިހުތިރާމާއި ލޯބި ހޯއްދެވި އެވެ. އޭގެ ފަހުން، ޕްރިންސިޕަލަކަށް ވުރެ މަތީ މަގާމަކަށް ދެކެވަޑައިގެންނެވި ހުވަފެނުގައި ސިޔާސީ ދާއިރާ ނެންގެވުން މައްސަލައެއް ނެތެވެ. އެފަހަރަކު އުޅުއްވާ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ފިކުރާ އެއްގޮތަށް އަޑުއުފުއްލެވުމާއި ސިޔާސަތު ދެމެހެއްޓެވުމުގައި ވެސް މައްސަލައެއް ނެތެވެ. އެހެންކަމުން "ފެނަކަ" ކަހަލަ ކުންފުންޏެއްގައި، މަނިކުފާނު ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ ޕީޕީއެމް އާއި މަނިކުފާނު ސަޕޯޓްކުރައްވާ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް އަމަލްކުރައްވައިގެން އާންމުން ޖެއްސި މައްސަލަތަކާ މެދު މާ ބޮޑު ފިކުރެއް ނުގެންގުޅުއްވިޔަސް އެންމެ ރަނގަޅެވެ.

އެކަމަކު މަނިކުފާނެވެ. މާޗު 6، 2018 ގައި މަނިކުފާނު ވަނީ މާތް ﷲ ގަންދީ ވަރަށް ބޮޑު ހުވައެއް ކުރައްވައިފަ އެވެ. އެ ހުވާގައި ވިދާޅުވީ "އަހުރެން، އަހުމަދު ޝަރީފް، އިސްލާމް ދީނަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުމަށާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ގާނޫނުއަސާސީއަށް ރައްކާތެރިވުމަށާއި، ދިވެހި ގައުމަށް އިޚުލާސްތެރިވުމަށާއި، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުކަމުގެ ވާޖިބުތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ގާނޫނުއަސާސީ އާއި ގާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، ތެދުވެރިކަމާއި އަމާނަތްތެރިކަމާ އެކު، އަދާކުރުންމަތީ ދެމިހުރުމަށް މާތްﷲ ގަންދީ ހުވާކުރަމެވެ،" މިހެންނެވެ.

ޔަގީނުން ވެސް އެއީ މަނިކުފާނުގެ އަމިއްލަފުޅު ނިންމެވުމެކެވެ. އެހެންކަމުން އެވަގުތުން ފެށިގެން މަނިކުފާނު ތި ހުންނެވީ ގާނޫނުއަސާސީ އާއި ގާނޫނުތަކުން ހަވާލުކުރާ ޒިންމާތަކެއް، ތެދުވެރިކަމާއި އަމާނަތްތެރިކަމާ އެކު އަދާކުރައްވަން ހުވާކުރައްވައިގެންނެވެ. އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވަނީ މިއަދު މަނިކުފާނަށް ވަކި ކޮޅެއް ނެންގެވެން ނެތް ވާހަކަ އެވެ. ރައީސް ޔާމީންގެ ކުރިފުޅުމަތީގައި ހުވާކުރައްވައި، މަގާމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތަސް، އެ ހުވައަށް ފަހު، މަނިކުފާނަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ކޮޅަށް ނުވަތަ ޕީޕީއެމްގެ ކޮޅަށް އަރައިވަޑައިގަތުން އެ އޮތީ ނިމިފަ އެވެ.

ވިސްނަވާށެވެ! މިހާރު ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހުގެ ހަލަބޮލިކަމާ އެކު، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސްގެ ޒިންމާއަކީ ކުޅޭކުޅޭ ކަމެއް ނޫނެވެ. އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ހަމަހަމަ ފުރުސަތެއް ހޯއްދަވައި ދެއްވުމާއި، ދައުލަތުގެ ހުރިހާ މުއައްސަސާއެއްގެ ކޮންޓްރޯލް ނަގާފައިވާ ސަރުކާރެއްގެ ކުރިމަތީގައި، ރައްޔިތުންގެ ހައްގުތައް ހިމާޔަތްކުރެއްވުމަކީ، ކެރޭ، އަމާނާތްތެރި، ވިސްނުންތެރި، އަދި އެހެން މީހެއްގެ މުށުތެރެއަށް ނުވަންނާނެ ފަދަ ޝަހުސިއްޔަތަކަށް ނޫނީ ނުކުރެވޭނެ ކަމެކެވެ. އެ ފުރުސަތު މަނިކުފާނަށް ތިޔަ އޮތީ ލިބިވަޑައިގެންފަ އެވެ.

އެކަމަކު ފެންނަމުން ދަނީ ތަފާތު މަންޒަރެކެވެ. އެއްވެސް ކޮޅަކަށް ޖެހިވަޑައިނުގެން އަދާކުރައްވަން ޖެހިފައިވާ ޒިންމާގެ ތެރެއަށް ޕީޕީއެމްގެ ކުލަ ވައްދަވާކަން ދޭހަވެ އެވެ. ސަރުކާރު ފަޅިން އެދޭ ކަންކަން ކުރައްވާކަމުގެ ހެކި އެބަ ފެނެ އެވެ. ވޯޓު ލާން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ހުރަސް އެޅޭނެ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުއްވި އެވެ.

ވިސްނަވާށެވެ. އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ޒިންމާއަކީ ވީހާވެސް ގިނަ ބަޔަކު ލައްވާ ވޯޓު ލުމެވެ. އަދި އެ ވޯޓުލުން ވީހާވެސް ފަސޭހަ ގޮތަކަށް އިންތިޒާމްކުރުމެވެ. އެކަމަކު ދިވެހި އެތައް ހާސް ބަޔަކު ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން އަންނަ ރިސޯޓްތަކުގައި ވޯޓު ފޮށި ބެހެއްޓުމުގެ ބަދަލުގައި ފުރަތަމަ ވެސް އިވުނީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އެންމެ ހަތް ރިސޯޓް ކަނޑައަޅައި، އެ ނޫން ރިސޯޓްތަކުގައި ފޮށި ނުބަހައްޓަން ނިންމި ތަނެވެ. ކިހާ ނުބައި، އަދި ޒިންމާއަށް ކިހާ ބޮޑު ހިޔާނާތެއްތޯ އެވެ؟ ހުވައާ އެއްގޮތަށް މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރައްވާ ނަމަ ފެނުނީހީ ސަތޭކައަށް ވުރެ ގިނަ ދިވެހިން ވަޒީފާ އަދާކުރާ ކޮންމެ ރިސޯޓެއްގައި ވޯޓު ފޮއްޓެއް ބަހައްޓަން މަނިކުފާނު އިސްވެ ހުންނަވައި، މަސައްކަތްކުރެއްވި ތަނެވެ.

އެންމެ ފަހުން ކަންތައް ވީ ގޮތް ދެކެވަޑައިގަންނަވާށެވެ. އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ފުރަތަމަ ނިންމި ގޮތުގައި ހިފަހައްޓައިގެން ދެމިއެއް ނޯވެވުނެވެ. އެއަށް ވުރެ ބޮޑަށް ފެނުނީ ދިވެހިން ވޯޓު ލާން ހުރި ޝައުގުވެރިކަމާއި އެ ހައްގު ނިގުޅައިގަންނާނެ ފުރުސަތު ނުދޭން އެ މީހުން ކުރާނެ މަސައްކަތްތަކުގެ ބޮޑުކަމެވެ. އެ ޖެއްސި ޕްރެޝަރުގެ ނަތީޖާ އަކީ، މަނިކުފާނު ގަބޫލުފުޅުކުރައްވާށެވެ! ކޮމިޝަނުގެ ނިންމުން ބަދަލުކޮށް، ދޫދިނުމެވެ.

އެކަމަކު ހަނދުމަފުޅު ބަހައްޓަވާށެވެ! ހަމައެކަނި އެ މައްސަލަ އިން ވެސް އެނގި ސާބިތުވީ، އެހެން ބަޔަކު ބުނާ ގޮތަށް، މަނިކުފާނާއި މަނިކުފާނުގެ އަނެއް ހަތަރު ބައިވެރިން ވެސް މަސައްކަތް ކުރައްވަން ތައްޔާރަށް ތިއްބެވި ކަމެވެ.

ޝަރީފް، އީސީގެ ރައީސްގެ ހުވާ ވިދާޅުވަނީ: މާތްރަސްކަލާނގެ ގަންދީ ހުވާކުރެއްވީ ތެދުވެރިކަމާއި އަމާނާތްތެރިކަމާ އެކު ޒިންމާ އަދާކުރައްވަން

ރީ-ރެޖިސްޓްރޭޝަންގެ ކަންތަކުގައި ވެސް އަޅުގަނޑަށް ފެންނަމުން ދަނީ ވަކި ކޮޅަކަށް ބުރަވާ ގޮތަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އަމަލްކުރަމުން ދާ ތަނެވެ. ކޮމިޝަންގެ ތެރެއިން ސިއްރު މައުލޫމާތު ޕީޕީއެމަށް ލީކްވާ ކަމުގެ ހެކި، އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މަނިކުފާނަށް ދެއްކެވީ ވަގުތުން ވަގުތަށް ފިޔަވަޅު އަޅުއްވަން ޖެހޭ ފަދަ ސާފު ގޮތަކަށެވެ. ރައީސް ޔާމީންގެ ކެމްޕޭން އޮފީހަށް ލިބުނު ސިއްރު މައުލޫމާތުގެ ބޭނުންހިފައިި ކުރި ތިން ކޯލު މަނިކުފާނު އެ ވަނީ އަޑުއައްސަވައިފަ އެވެ. އެކަމަކު ފިޔަވަޅެއް އެޅުއްވުމުގެ ބަދަލުގައި، މާ ދުރުދުރުން، މާ ނޫން ގޮތަކަށް ބަސްފުޅު ވިދާޅުވުމުގެ ބޭނުމަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟ އަދި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އެ މައުލޫމާތު ލީކުވެފައި ހުރެދާނެ ކަމަށް ފާޑަކަށް އެއްބަސްވެވަޑައިގެންފައި، އަނެއްކޮޅުން، އެ މައުލޫމާތު ބޭރުވެފައި ނުވާކަން ޔަގީންވެއޭ ތިޔަ ވިދާޅުވަނީ ކޮން ކަމެއް އޮޅުވާލައްވަން ހެއްޔެވެ؟

މިދިއަ ހަތަރު އަހަރު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ރައްޔިތުންނަށް ދައްކައިދިނީ ވަކި ކޮޅަކަށް ގޮސް ހުސްވެފައި އޮތް މަންޒަރެވެ. ކޮމިޝަންގެ އެތެރެއިން، މެމްބަރުންގެ އަމިއްލަ އިޚުތިޔާރުގައި، ނިންމާ ކަމަކަށް ވުރެ ކޮމިޝަނުގެ ބޭރުން އަންނަ އަމުރުތަކަށް ބޯލަނބައި، މަސައްކަތްކުރަމުން ދިޔަ ތަނެވެ. އެހާ ބޮޑަށް މުއައްސަސާގެ އިތުބާރު ގެއްލިފައި އޮތް ދަނޑިވަޅެއްގައި އަދި ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކުރިމަތީގައި އޮއްވާ، ޝައްކު އުފެދޭ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ކުރުން ހެޔޮނުވާނެކަން މަނިކުފާނަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ އެވެ. އެކަމަކު މި ހާލަތުގައި، އިލެކްޓްރޯނިކް ވޯޓިން ސިސްޓަމްގެ މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުން ސަބަބަކަށް ދައްކަވައިގެން، ސައުތު އެފްރިކާގެ ލެކްސްޓަން ގްރޫޕްގެ ބަޔަކު ވެސް ރާއްޖެއަށް ގެންނެވީ އެވެ. އެކަން ފޮރުވަން ކޮންމެ ސަބަބެއް ދެއްކެވިޔަސް، ރާއްޖޭގެ ހާލަތު އޮތް ގޮތުން، އަނެއްކާވެސް އުފެދުނީ ޝައްކާއި ވަހުމެވެ. އޭގެ ޒިންމާ ނަންގަވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާނީ މަނިކުފާނެވެ.

ވިސްނަވާށެވެ! މިހާރު ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހުގެ ހަލަބޮލިކަމާ އެކު، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސްގެ ޒިންމާއަކީ ކުޅޭކުޅޭ ކަމެއް ނޫނެވެ. އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ހަމަހަމަ ފުރުސަތެއް ހޯއްދަވައި ދެއްވުމާއި، ދައުލަތުގެ ހުރިހާ މުއައްސަސާއެއްގެ ކޮންޓްރޯލް ނަގާފައިވާ ސަރުކާރެއްގެ ކުރިމަތީގައި، ރައްޔިތުންގެ ހައްގުތައް ހިމާޔަތްކުރެއްވުމަކީ، ކެރޭ، އަމާނާތްތެރި، ވިސްނުންތެރި، އަދި އެހެން މީހެއްގެ މުށުތެރެއަށް ނުވަންނާނެ ފަދަ ޝަހުސިއްޔަތަކަށް ނޫނީ ނުކުރެވޭނެ ކަމެކެވެ. އެ ފުރުސަތު މަނިކުފާނަށް ތިޔަ އޮތީ ލިބިވަޑައިގެންފަ އެވެ. އަޅުގަނޑު މި ދެ ސުވާލު ކޮށްލަން ބޭނުންވެ އެވެ. ގައުމުގެ ތާރީޚުގައި މަނިކުފާނުގެ ނަން ލިޔާނީ ވަކި ކޮޅަކަށް ނުޖެހޭ ބޭފުޅެއްގެ ގޮތުގައި ހެއްޔެވެ؟ ނުވަތަ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ބޮޑު ހައްގަކަށް އަރައިގަންނަވާ ބޭފުޅެއްގެ ގޮތުގައި ހެއްޔެވެ؟

ދަންނަވަންތޯ އެވެ. ބޭއިންސާފުން ވަކި ބަޔަކު ހިމާޔަތްކުރަން، އަމިއްލަ ނަން ޚަރާބުކުރުމަށް ވުރެ ނިކަމެތި ކަމެއް ނެތެވެ. ބޭއިންސާފުން ވަކި ބަޔަކަށް މޮޅު ގޮތް ހޯދައިދޭން، އަމިއްލަ ހުވަޔަށް ފުގަސްދިނުމަށް ވުރެ ނުބައި ކަމެއް ނެތެވެ.

މަނިކުފާނު ޚިޔާރު ކުރައްވާށެވެ! މަނިކުފާނު ގޮތެއް ނިންމަވާށެވެ!

އިޙުތިރާމް ގަބޫލުކުރެއްވުން އެދެމެވެ.