ބިސް، ފިޔާ، އަލުވީގެ އަގު ދަށަށް

ރޯދަ މަހުގެ ފުރަތަމަ ދިހައެއް ނިމުމަކަށް އަންނައިރު ބާޒާރުގައި ފިޔަ އާއި އަލުވި އަދި ބިހުގެ އަގު ދަށަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.


ރޯދަ މަސް ފެށެން ކައިރިވިއިރު، ބާޒާރުގައި ބިސް ކޭހެއްގެ އަގު 400ރ. އަށް އުފުލުނެވެ. ފިޔާ އަދި އަލުވި ބަސްތާއެއް އޭރު ބާޒާރުން ލިބެން ހުރީ 300ރ. އަށެވެ. ރޯދަ މަސް ފެށިގެން ވެސް ގިނަ ފިހާރަތަކުން ބިސް ކޭހެއް ވިއްކީ 380-400ރ. އަށެވެ. ފިޔަ އާއި އަލުވީގެ އަގު ވެސް ހުރީ ރޯދަ މަސް ފެށެނު އިރު ވެސް ހުރި ވަރުގަ އެވެ.

ނަމަވެސް ބާޒާރުމަތީގެ ގިނަ ފިހާރަތަކުން މިއަދު ބިސް ކޭހެއް ލިބެން ހުރީ 310-330ރ. އަށެވެ. ފިޔާ އަދި އަލުވި ބަސްތާއެއްގެ އަގު ވަނީ 260ރ. އަށް ވެއްޓިފަ އެވެ.

ބާޒާރުމަތީ ފިހާރައެއްގެ ބޭރުގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ފިޔާ ބަސްތާތަކެއް: ކުރިން 300ރ. އަށް ވިއްކި ފިޔާގެ އަގު މިހާރު ވިއްކަނީ 260ރ. އަށް. -- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ / މިހާރު

"ކުރިން އަގު މައްޗަށް ދިޔައީ އެވަރަށް ނުގެނެވުނީމާ. މިހާރު އާ ޝިޕްމަންޓެއް ލިބިއްޖެ،" ވިޔަފާރިވެރިޔަކު ބުންޏެވެ.

އެކަމަކު ރޯދަ މަހުގެ ބޮޑު ބައި ކުރިއަށް އޮތް އިރު، އަގުތައް މި ވަރުގައި ހިފަހައްޓާލެވޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަމެއް އަދި ނެތެވެ. ބައެއް ވިޔަފާރިވެރިން ބުނީ ތަކެތި ލިބުމުގައި ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވެއްޖެ ނަމަ އަގުތައް އުފުލޭނެ ކަމަށެވެ.

ކޮންމެ ރޯދަ މަހަކާ ދިމާކޮށް ސަރުކާރުގެ މައި ވިޔަފާރި ކުންފުނި އެސްޓީއޯ އިން ފިޔަ އާއި އަލުވި އަދި ބިސް ރާއްޖެ އެތެރެކޮށް ހާއްސަ އަގުތަކެއްގައި ވިއްކަ އެވެ. އެސްޓީއޯ އިން ބިސް ކޭހެއް 275ރ. އަށް ވިއްކާއިރު، ފިޔާ އަދި އަލުވި ބަސްތާއެއް ވިއްކަނީ 250ރ. އަށެވެ.