"މިހާރު" ފިޓް- ސްޓެޓިކް ލޯވާ ބޮޑީ 1

ޓޯޓަލް ފިޓްނަސް ގްރޫޕް (ޓީއެފްޖީ) އާ ގުޅިގެން ގެނެސްދޭ "މިހާރު ފިޓް" ގެ މި އެޕިސޯޑްގައި މި ކިޔައިދެނީ ހަށިގަނޑުގެ ތިރީ ބައި ނުވަތަ ލޯވާ ބޮޑީ ސްޓްރެޗް ކުރާނެ ގޮތެވެ.


ހަށިގަނޑަށް ކަސްރަތު މުހިންމުވާ ފަދައިން، ކަސްރަތުގެ ކުރިން ހަށިގަނޑު ވާމްއަޕް ކޮށް ސްޓްރެޗް ކުރުން ވަރަށް މުހިންމެވެ. އެހެން ނޫނީ ކަސްރަތުން ލިބެންވާ ފައިދާގެ ބަދަލުގައި ގެއްލުމެއް ވެސް ވެދާނެ އެވެ.