އާސިޔާއާ އެކު ކާނާގެ ފައިދާ

ކުޑަކުޑަ ބަދަލަކުން ވެސް ކާނާގެ ބާވަތްތަކުގެ ފައިދާ ހޯދިދާނެ އެވެ. ހަމައެކަނި ބޭނުންވަނީ އެއާ ބެހޭ ރަނގަޅު މައުލޫމާތެވެ. "މިހާރު" އާއި "މިހާރު"ގެ ފަރާތުން ނެރޭ "ދޯ" އަށް ކާނާ އާއި ކެއުމާ ބެހޭ ގޮތުން ލިއަމުން ގެންދާ ޑައިޓީޝަން، އާސިޔާ އަބްދުއްރަހީމް، މި ރޯދަ މަހު ހަފުތާއަކު ދެ ފަހަރު ބައްދަލުކުރާނީ ވަރަށް ތަފާތު ހުށަހެޅުންތަކާ އެކުގަ އެވެ. މަގުސަދަކީ ކެއުމުގެ ރަނގަޅު އާދަތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ފަސޭހަކަމާ އެކު ވިސްނައިގަނެވޭނެ އުފެއްދުންތަކެއް ކިއުންތެރިންނާ ހަމައަށް ގެނެސްދިނުމެވެ.