1 month ago

47

ޖެނުއަރީ 1، 2017 ގެ ފަތިހެވެ. އާ އަހަރު ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މާލެ އާއި ގިނަ ރިސޯޓްތަކެއްގައި ބަޑިބޭހުގެ ކުޅިވަރުތައް އޮތެވެ. އެކަން ކުރީ އޭނާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި އެމްއެންޑީއެފްގައި އޮންނަ ޔުނިޓަކުންނެވެ. އެކަމަކު އެތައް ހާސް...

8 hours ago

ސުޕަހީރޯ ކެރެކްޓާތަކާއި ސްޕެޝަލް އިފެކްޓްސްއާ އެކު އެމެރިކާގެ ޒުވާނަކު ޓިކްޓޮކުން ދައްކައިލި ހުނަރެއް ޓްވިޓާގައި ހިއްސާކުރުމާ އެކު، ޑިޒްނީގެ އިތުރުން އެތައް ބައެއްގެ...

8 hours ago

2

މިއީ ރަން މާސްކެއް އަޅާ މީހެއް

2 days ago

ކޮވިޑްގެ ސަބަބުން ޕައިލެޓަކު ޑެލިވަރީ ހިދުމަތުގައި

4 days ago

53

ޝަރުމީލާ އަކީ ފޭކެއް ކަމަށް ފާޒިލް އެއްބަސްވެއްޖެ

2 weeks ago

14

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް، މީހުން އެއްވެ އުޅުން މަދުކުރުމަށް އެޅި ފިޔަވަޅުތަކުގައި ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓާއި ލޯކަލް މާރުކޭޓު ބަންދުކުރުމަށް ފަހު، އަންނަ މަހު އެ...

2 months ago

13

ކަނޑޫދޫ މިރުސް ކިލޯއެއް 900ރ. އަށް!

2 months ago

21

ބާޒާރުން ރޯމިރުސް ހުސްވެއްޖެ

2 months ago

20

މާރުކޭޓުގެ ގޮޅީގައި ހުރި ތަކެތި ހުސްކުރަނީ

7 hours ago

25

ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭ

3 days ago

12

ވާހަކަ ސިލްސިލާ: ދިހައެއް: ހަމަ އެންމެ ކަމަކަށް

5 days ago

9

ވާހަކަ ސިލްސިލާ: ދިހައެއް: ހަމަ އެންމެ ކަމަކަށް