ރޯދަ މަހަށް ދިރާގުން ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަންތަކެއް

މާދަމާ ފަށާ މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަހަށް ދިރާގުން ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަންތަކެއް ފަށައިފި އެވެ.


އެ ކުންފުނިން މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއް ގައި، އެޑްވަޓައިޒިން އެސިސްޓަންޓް މެނޭޖަރު ހަސަން ޝާރިފް ވިދާޅުވީ، ދިރާގުގެ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން ޚާއްސަ ޕްރޮމޯޝަންތަކެއް ތައާރަފުކުރީ، ދިވެހިންގެ ދިރިއުޅުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް ބެލުމަށް ފަހު ކަމަށެވެ.

ރޯދަ މަހަށް ހާއްސަ ޑޭޓާ ޕެކްތަކެއް

ރޯދަމަހަށް ދިރާގުން ތައާރަފްކުރަން ނިންމާފައި ވަނީ ދެ ޕެކޭޖެކެވެ. އެއީ:

- 200ރ. އަށް ލިބޭ 1.5 ޖީބީގެ ޕެކޭޖް.

- 300ރ. އަށް ލިބޭ 4 ޖީބީގެ ޕެކޭޖް.

މި ދެ ޕެކޭޖާ އެކު ވެސް އެއް ޖީބީ އަށް ވާ ވަރަށް ހިިލޭ ސޯޝަލް މީޑިއާ ބޭނުންކުރެވޭނެ އެވެ. އަދި އޭގެ ޑޭޓާ ޕެކެއް ގަންނަން ހޭދަ ކުރާ ފައިސާގެ 10 ޕަސެންޓު މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން ފޯ ފިޒިކަލް ޑިސްއޭބަލްސް (އެމްއޭޕީޑީ) އަށް ހަދިޔާ ކުރަން ދިރާގުން ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ.

މި ދެ ޕެކޭޖު މިއަދުން ފެށިގެން ދިރާގުގެ ކަސްޓަަމަރުންނަށް ލިބޭނެ އެވެ. އެއް މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް މި ޕެކޭޖުތަކުގެ ހިދުމަތް އެތަނުގެ ޕްރިޕެއިޑް އަދި ޕޯސްޓްޕެއިޑް ކަސްޓަމަރުންނަށް ލިބޭނެ އެވެ. މި ހިދުމަތް ހޯދުމަށްޓަކައި #8*123* އަށް ގުޅަން ދިރާގުން އެދެ އެވެ.

ދިރާގު ޕޭ މެދުވެރިކޮށް ލޯކަލް މާރުކޭޓުން ކުރާ ވިޔަފާރި އަށް ލިބޭ ހަދިޔާ

ދިރާގު ޕޭ ނުވަތަ މޯބައިލް މަނީ ބޭނުން ކޮށްގެން ވެސް މި އަހަރު ހާއްސަ ޑިސްކައުންޓުތަކާއި ހަދިޔާތަކެއް ލިބޭނެ ގޮތަށް ދިރާގުން ވަނީ ހަމަޖައްސައިފަ އެވެ.

ދިރާގު ޕޭ ބޭނުންކޮށްގެން 150ރ. ޚަރަދުކުރާ ނަމަ، އެ ދުވަހެއްގެ ފުރަތަމަ 25 ކަސްޓަމަރުންނަށް ކަރާ ކިލޯއެއް ހިލޭ ލިބޭނެ އެވެ.

ރޯދަ ވީއްލުން

ދިރާގުން ވަނީ ދިރާގު ޕޭ މެދުވެރިކޮށް، ރޯދަ ވީއްލުމަށް ފައިސާ ދައްކާ ބައެއް ރެސްޓޯރަންޓުތަކުން 15-20 ޕަސެންޓާ ހަމައަށް ޑިސްކައުންޓް ދޭން ނިންމައިފަ އެވެ. އެ ޚިދުމަތް ލިބޭނީ ހަތަރު ރެސްޓޯރަންޓަކުންނެވެ. އޭގެ ތެރެއިން، އޮކްސިޖަން ބްލޫ އާއި އޮކްސިޖަން ކެފޭ އަދި އޮލިވް ގާޑަން އިން ލިބޭނީ 15 ޕަސެންޓުގެ ޑިސްކައުންޓެކެވެ. އަދި ހުޅުލޭ އައިލެންޑް ހޮޓަލުން 20 ޕަސެންޓުގެ ޑިސްކައުންޓެއް ލިބޭނެ އެވެ.

ފިތުރުޒަކާތް ދެއްކުން

ދިރާގު ޕޭ މެދުވެރިކޮށް، ފިތުރު ޒަކާތް ވެސް ދެއްކޭނެ އެވެ. ދިރާގުގެ ވެބްސައިޓަށް ވަދެ، ދިރާގު ޕޭގެ އިސްތިހާރަށް ފިއްތާލުމަށް ފަހު، އެ ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ޒަކާތް ދެއްކޭނެ އެވެ. އެ މީހަކު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި ދައްކަން ބޭނުންވާ މިންވަރު ފުރިހަމަކޮށް، ޒަކާތަށް ދައްކާ އަދަދުގެ އޮންލައިން ރަސީދެއް ވަގުތުން ލިބޭނެ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން، އެސްއެމްއެސް މެދުުވެރިކޮށް ވެސް ޒަކާތް ދެއްކުމުގެ ފުރުސަތު ދިރާގު ޕްރީޕެއިޑް ކަސްޓަމަރުންނަށް ލިބޭނެ ކަމަށް އެތަނުގެ ޕްރޮޑަކްޓް ޑިވެލޮމްޕެންޓް އެންޑް އިނޮވޭޝަން މެނޭޖަރު މުހައްމަދު ފާރިހު ވިދާޅުވި އެވެ.

މި ހިދުމަތް މިރޭ 12 ގެ ފަހުން ލިބެން ފަށާނެ އެވެ.

ފައިބާ ބްރޯޑްބޭންޑް ބޫސްޓަރު

ފައިބާ ބްރޯޑްބޭންޑްގެ ހިދުމަތް ބޭނުންކުރާ ހުރިހާ ކަސްޓަމަރުން ނަގާ ކޮންމެ ބޫސްޓަރެއްގެ 25 ޕަސެންޓް ޑިސްކައުންޓް ލިބޭނެ ގޮތަށް ދިރާގުން ވަނީ ހަމަޖައްސައިފަ އެވެ.

ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އަށް ހާއްސަ ރޭޓެއް

ރޯދަ މަހު ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އަށް 1.89ރ. ގެ ރޭޓުން ގުޅޭނެ ކަމަށް ދިރާގުން ބުންޏެވެ. ކޮންމެ ރޯދަމަހަކު ވެސް އުމްރާގެ އަޅުކަމަށް ދާ މީހުން ގިނަވާތީ، އެ ގައުމަށް އަގުހެޔޮކޮށް ގުޅޭނެ ގޮތް ދިރާގުން ހަމަޖައްސަ އެވެ. މި ހިދުމަތް ލިބޭނީ 019 ގެ ޕްރިފިކްސް ކޯޑް ނުވަތަ ކަންޓްރީ ކޯޑް ބޭނުންކުރުމުންނެވެ.

ޝައްވާލު މަހުގެ ހަ ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް މި ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށް ގެންދާނެ އެވެ.

ނަމާދު ވަގުތު އެސްއެމްއެސްގެ މެދުވެރިކޮށް ލިބޭނެ

ނަމާދު ވަގުތުތައް ރޯދަ މަހު ދިރާގުން އެސްއެމްއެސްގެ ޒަރިއްޔާ އިން ފޯރުކޮށްދޭނީ އެއްވެސް ފީ އެއް ނުނަގަ އެވެ. އެކަމަށް ރަޖިސްޓަރީ ވުމުން ނަމާދު ވަގުތުގެ 10 މިނެޓް ކުރިން އެސްއެމްއެސްގެ ޒަރިއްޔާ އެކަން ކަސްޓަމަރުންނަށް އަންގާނެ އެވެ.

ރޯދަ މޯމެންޓްސް - އިންސްޓަގްރާމް މުބާރާތް

މިއީ އިންސްޓަގްރާމް މެދުވެރިކޮށް "ރޯދަ މޯމެންޓްސް" ގެ ނަމުގައި ދިރާގުން ތައާރަފްކުރާ މުބާރާތެކެވެ. މި މުބާރާތުގައި ފޮޓޯ އެއް ނުވަތަ ވީޑިއޯ އެއް RoadhaMoments# ހޭޝްޓެގް ބޭނުންކުރުމުން ބައިވެރިވެވުނީ އެވެ. މި ހޭޝްޓެގް ބޭނުންކުރާ މީހުންގު ތެރެއިން ކޮންމެ ހަފްތާއަކު ނަސީބްވެރިއަކު ހޮވައި، އެ މީހަކަށް ސެމްސަންގް އޭ80 ފޯނެއް ދޭނެ އެވެ. ސެމްސަންގާ ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ ޕަބްލިކް އިންސްޓަގްރާމް އެކައުންޓް ގެންގުޅޭ މީހުންނަށް އެކަންޏެވެ.