މިސްކިތްތައް ބަންދުކުރިޔަސް އަޅުކަންތައް އަދާކުރައްވާ: ރައީސް

މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަސް ފެށުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހަންމަދު ސޯލިހު ގައުމާ މުހާތަބު ކުރައްވައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން އެބަ ގެންދަަވަ އެވެ.


)އިތުރު ތަފުސީލު(