ގަދަކަމުން ފިކުރު އެއްގޮތްކުރުން، ވާނެ ކަމެއްތަ؟

ޕީޕީއެމް ދެ ފަޅިވެ، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ފެކްޝަނަކާއި ޕާޓީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ފެކްޝަނެއް ވުޖޫދުވި އެއް ސަބަބަކަށް މަޖިލިހުގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުންނާ ގުޅުން ހުރި ގިނަ ގާނޫނުތަކެއް، އަސާސީ ހައްގުތައް ގެއްލޭ ގޮތަށް، ފާސްކުރުން ހިމެނެ އެވެ. އެއް ބަޔަކަށް އެ ގާނޫނުތައް ވީ ގާނޫނުއަސާސީ ހިމާޔަތް ކުރަން ލިބުނު އަލާއުއްދީނުގެ ވޮއްގަނޑަށެވެ. އަނެއް ބަޔަކަށް އެއީ ރައްޔިތުންގެ ކަރަށް ދިއްކޮށްލި ހަންޖަރެކެވެ.


މަޖިލިހުން ފާސްކުރި ބައެއް ގާނޫނުތަކާ މެދު ހިތްހަމަޖެހިވަޑައިނުގެންނެވި މެމްބަރުން އަދިވެސް ތިއްބެވީ އެ ގޮތުގަ އެވެ. އެކަމަކު ރައީސް ޔާމީންގެ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތަކުގައި އެއްބާރުލުން ދޭން ދާއިރާގެ ރައްޔިތުން ބޭނުންވެގެން އަލުން ވަނީ ރައީސް ޔާމީނާ ގުޅިވަޑައިގެންފަ އެވެ.

ޕީޕީއެމް މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން ރައީސް މައުމޫނަށް ތާއީދުކުރެއްވި މެމްބަރުންނަށް ތަފާތު ފިއްތުންތައް ކުރިމަތިލާން ވަނީ ޖެހިފަ އެވެ. ވިސްނުން ބަދަލުނުކޮށްފި ނަމަ، މެމްބަރުންނާ ގުޅުން ހުރި ވިޔަފާރިތައް ބަނގުރޫޓުކޮށްލާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު، އަމަލީ ސިފައެއްގައި، ދަނީ ފެންނަމުންނެވެ.

އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ވިޔަފާރިވެރިޔާ އަހުމަދު ސަލީމް (ރެޑްވޭވް ސަލީމް) އާއި އޭނާގެ ވިޔަފާރީގެ ބައިވެރިޔާ ބާރަށު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ޝުޖާއު ކޮޅު ބަދަލުކުރެއްވީ، ރެޑްވޭވުން 50 މިލިއަން ރުފިޔާ އިންވެސްޓް ކޮށްގެން ހުޅުމާލޭގައި ހެދި ފިހާރައާ އެކު ހުޅުވަން ޖެހޭ ކެފޭ އާއި ބޮޑު ގުދަނުގެ އެއްބަސްވުން ބާތިލުކޮށް ތަން އަތުލާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު އެޗްޑީސީން ދީފައި ވަނިކޮށެވެ. އެކަމަކު އަލުން ރައީސް ޔާމީން ކޮޅަށް ބަދަލުވުމުން ކެފޭ ހުޅުވައި ވިޔަފާރިކުރުމުގެ މަގު ފަހިވި އެވެ. އެކަމަކު ހިޔާލު ދެ ކަފިވި ބައެއް މެމްބަރުން އަދި ތިއްބެވީ އެއް އަޒުމެއްގަ އެވެ. ފައިބުޑަށް ވެއްޓި ސަލާން ޖެހުމުގެ ވިސްނުމެއް އަދި ނެތެވެ.

މެމްބަރު ސައުދުﷲ ގެ ޕްރޮޖެކްޓުތައް ހުއްޓާލުން

ގދ. ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ސައުދުﷲ ހިލްމީގެ 25 ޕަސަންޓު ހިއްސާ އޮންނަ ސްވިފްޓް އިންޖީނިއަރިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ ހަވާލުކުރި ހަ ޕްރޮޖެކްޓެއް ހުއްޓާލަން ސަރުކާރުން އެންގި ސަބަބެއް ނޭނގެ އެވެ. އެހެންވެ 24 އަހަރު ވީ ކުންފުންޏަށް މާލީ ގޮތުން ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކާ ވަނީ ކުރިމަތިލާން ޖެހިފަ އެވެ. މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ މީހުން ގެނެސް، މުސާރަ އާއި ކެއުމާއި މެޑިކަލް އާއި އެކޮމޮޑޭޝަނާއި އިދާރީ ގޮތުން އެތައް ހަރަދުތަކެއް ކުރަން ޖެހުނު ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެ އެވެ.

ނަމަވެސް މިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން އެއްވެސް ވާހަކައެއް ދައްކަވަން ސައުދުﷲ ބޭނުމެއް ނުވެ އެވެ.

ސައުދުﷲ ހިލްމީ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަނީ: އޭނާގެ ހިއްސާ އޮންނަ ކުންފުނީގެ ހަ ޕްރޮޖެކްޓެއް ވަނީ ހުއްޓާލާފައި. - ފޮޓޯ: މަޖިލިސް

ސްވިފްޓް އިންޖިނިއަރިންގެ ޑިރެކްޓަރު މުހައްމަދު ޒުބައިރު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ސަރުކާރުން ހަވާލުކުރި 66 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއުތައް އެ ކުންފުންޏަށް ލިބުނީ "މޭޒު އަޑިން" ކަމަށް އަޑު ފެތުރުނަސް، އެއީ ހަގީގަތެއް ނޫނެވެ. އެ މަޝްރޫއުތައް އެ ކުންފުންޏާ ހަވާލުކުރީ ޓެންޑާ ބޯޑުގެ އުސޫލާ އެއްގޮތަށް އެ ބޯޑުން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ސްވިފްޓަށް ލިބުނު މަޝްރޫއުތައް ހުއްޓާލުމަކީ ސިޔާސީ ގޮތުން އެޅި "ޅައެއްޗެއް"ގެ ގޮތުގައި ޒުބައިރު ސިފަކުރެއްވި އެވެ. ސްވިފްޓަކީ ތިނަދުއަށް އުފަން ހަތަރު ހިއްސާދާރުންގެ ކުންފުންޏެކެވެ.

"ސްވިފްޓުގެ ކޮންމެ ހިއްސާދާރަކަށް 25 ޕަސަންޓު ހިއްސާ އޮވޭ، ގެއްލުން ލިބެނީ ސައުދުﷲ އަކަށް އެކަންޏެއް ނޫން. މިކަމުގެ ސަބަބުން ތިނަދޫގެ 13 ވަަރަކަށް އާއިލާއަށް އަސަރު ކުރާނެ. މީގެ ސަބަބުން ސަރުކާރަށް ކުރާ ނަފްރަތު އިތުރުވެގެން ދާނީ،" ޒުބައިރު ވިދާޅުވި އެވެ.

ސަރުކާރުން ހުއްޓާލަން އެންގި ޕްރޮޖެކްޓްތައް:

- ޅ.ހިންނަވަރުގައި އާ ސިއްހީ މަރުކަޒެއް އެޅުން (ގާތްގަނޑަކަށް 10.5 މިލިއަން ރުފިޔާ)

- ޅ. ނައިފަރުގައިި ސްކޫލް އިމާރާތެއް އެޅުން (ގާތްގަނޑަކަށް 13.5 މިލިއަން ރުފިޔާ)

- ފ. ނިލަންދޫގައި ސްކޫލް އިމާރާތެއް އެޅުން (16 މިލިއަން ރުފިޔާ)

- ލ. މާވަށުގައި ސްކޫލް އިމާރާތެއް އެޅުން (ގާތްގަނޑަކަށް 11 މިލިއަން ރުފިޔާ)

- ދ. ކުޑަހުވަދޫގައި ސްކޫލް އިމާރާތެއް އެޅުން (ގާތްގަނޑަކަށް 8 މިލިއަން ރުފިޔާ)

- ލ. ފޮނަދޫގައި ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީގެ އިމާރާތެއް އެޅުން (7 މިލިއަން ރުފިޔާ)

ސްވިފްޓަކީ 2010 ގައި ކޮންސްޓްރަކްޝަން ދާއިރާއިން ގައުމީ އިނާމް ލިބިފައިވާ ތިނަދޫ ރައްޔިތުން ފަހުރުވެރިވާ ކުންފުންޏެކެވެ. ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި އެތައް އިމާރާތެއް އަޅާފައިވެ އެވެ.

އެ ކުންފުންޏާ ހަވާލުކުރި ޕްރޮޖެކްޓްތައް ކުރިއަށް ނުގެންދަން އެންގުމަކީ ރައްޔިތުންގެ ރުޅިވެރިކަން ސަރުކާރަށް އަމާޒުވާނެ ކަމެއް ކަމަށް ޒުބައިރު ވިދާޅުވި އެވެ.

"ސްވިފްޓަކީ ގިނަ ބައެއްގެ އިތުބާރު ލިބިފައިވާ ބައެއް. ގިނަ އަދަދެއްގެ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހުއްޓާލަން އެންގުމުން ގިނަ ބައެއްގެ ހަމްދަރުދީ މިހާރު ވެސް އެބަ ލިބޭ،" ޒުބައިރު ވިދާޅުވި އެވެ.

މަޝްރޫއުތައް ހުއްޓުވާލި މައްސަލާގައި ސަރުކާރުން ދިނީ އެއް ޖަވާބެކެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓު ދިރާސާ ކުރި ކޮމެޓީގައި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މުނައްވަރު ވިދާޅުވެފައިވަނީ އާ މަޝްރޫއުތައް ފެށުމުގެ ބަދަލުގައި މިހާރު ފަށާފައިވާ ކަންކަން ނިންމަން އިސްކަން ދޭނެ ކަމަށެވެ.

"އަންނަ އަހަރު އިތުރު ކްލާސް ރޫމްތަކެއް ނާޅާނަން. އަދި ސިއްހީ ދާއިރާގައި ވެސް އެފަދަ ޕްރޮޖެކްޓުތަކެއް ކުރިއަކަށް ނުގެންދާނަން،" މަޖިލީހުގެ ކޮމެޓީގައި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ.

"ސްވިފްޓުގެ ކޮންމެ ހިއްސާދާރަކަށް 25 ޕަސަންޓު ހިއްސާ އޮވޭ، ގެއްލުން ލިބެނީ ސައުދުﷲ އަކަށް އެކަންޏެއް ނޫން، މިކަމުގެ ސަބަބުން ތިނަދޫގެ 13 އެއްހާ އާއިލާއަށް އަސަރު ކުރާނެ، މީގެ ސަބަބުން ސަރުކާރަށް ކުރާ ނަފްރަތު އިތުރުވެގެން ދާނީ،" -ޒުބައިރު

ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ނައިބު ލީޑަރު އަދި ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުން ވަކި މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ފަށަން އޮންނަ ކަމެއް، ނުފެށި ލަސްވާ ނަމަ އެ ކުންފުންޏަކާ ދޭތެރޭގައި ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ބާރު ސަރުކާރަށް އޮންނާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރާ ކުންފުނިތަކަށް ސަރުކާރުން އަބަދުވެސް މަރުހަބާ ކިޔާ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

"ފިކުރު ތަފާތުވެގެން، ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް އުޅޭ ބޭފުޅުންނަށް ވުރެ، ސަރުކާރާ އެކު މަސައްކަތް ކުރަން ބޭނުންވާ މީހުންނާ އެކީ ފަސޭހަވާނެ މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށް ގެންދަން. ސަރުކާރަށް ދަތިކުރާ ނަމަ، ވަކި މީހަކަށް ބެލުމެއް ނެތި ފިޔަވަޅު އަޅާފައި ހުރީ، އެއީ ކޮންމެ ސަރުކާރެއްގައި ވެސް ކުރާ ކަންކަން،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ވަހީދު އިބްރާހިމް -- ފޮޓޯ: މަޖިލިސް

ކްލެމެންސީ ބޯޑުން ވައްޑެ ވަކިކުރުން

ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ވަހީދު އިބްރާހިމް (ވައްޑެ) ކްލެމެންސީ ބޯޑުން ވަކިކުރީ ކުއްލިއަކަށެވެ. މަޖިލީހަށް ގަރާރެއް ހުށަހަޅައިގެން އެކަން ކުރިއިރު، މާ ބޮޑު ތަފްސީލަކަށް ނުދެ އެވެ. ވައްޑެގެ މައްސަލަ މަޖިލީހުގެ ކޮމެޓީގައި ދިރާސާކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ވެސް ނުދިނެވެ. ހަމައެކަނި މައްސަލައަކަށް ވީ ވައްޑެ ޖަލްސާތަކަށް ހާޒިރުނުވާ ކަމުގެ ތުހުމަތެވެ. ނަމަވެސް އެ ވާހަކަތައް ވައްޑެ ދޮގުކުރައްވަ އެވެ.

ޕީޕީއެމްގެ ރައީސްގެ މައުމޫންގެ ކޮޅުގައި ހުންނެވި ވައްޑެ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ކްލެމެންސީ ބޯޑުން އޭނާ ވަކިކުރީ ހައްގު ގޮތުގައި ތެދުވެ، ހަގީގަތާ އެއްގޮތަށް ވާހަކަ ދައްކަން ފެއްޓެވީމަ އެވެ. އަދި އޭނާއަށް ވުރެ ކްލެމެންސީ ބޯޑުގެ ރައީސް އަދި ބަންޑާރަ ނައިބު މުހައްމަދު އަނިލް ހާޒިރުވެވަޑައިނުގަންނަވާ ޖަލްސާތައް މާ ގިނަ ވާނެ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.

ނަމަވެސް އެ ވާހަކަތަކަށް ރައްދު ދެއްވާ ރިޔާޒް ވިދާޅުވީ ވައްޑެއަކީ ކްލެމެންސީ ބޯޑަށް މަޖިލީހުން އައްޔަންކޮށްފައިވާ މެމްބަރަކަށް ވާތީ ވައްޑެ ވަކިކުރުމުގެ އިހްތިޔާރު މަޖިލީހަށް ލިބިގެންވާ ކަމަށެވެ.

"ބޯޑަށް އައްޔަންކޮށްފައިވާ ނަމަ، އެއްބާރުލުން ދޭން ޖެހޭނެ. ވައްޑެ ވަކި ކުރަން ނިންމީ އޭނާއާ މެދު އިތުބާރު ނުކުރެވޭ ހިސާބަށް ކަންކަން ދިޔައިމަ،" ރިޔާޒް ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ވައްޑެ މަގާމުން ވަކިކުރަން މާ ލަސް ވެސް ވެއްޖެ އެވެ. ބޯޑުގެ ޖަލްސާތަކަށް ހާޒިރު ނުވާއިރު، ބޯޑަށް ދޭން ޖެހޭ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ވައްޑެގެ ފަރާތުން ނުލިބޭ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"ފިކުރު ތަފާތުވެގެން، ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް އުޅޭ ބޭފުޅުންނަށް ވުރެ، ސަރުކާރާ އެކު މަސައްކަތް ކުރަން ބޭނުންވާ މީހުންނާ އެކީ ފަސޭހަވާނެ މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށް ގެންދަން. ސަރުކާރަށް ދަތި ކުރާ ނަމަ، ވަކި މީހަކަށް ބެލުމެއް ނެތި ފިޔަވަޅު އަޅާފައި ހުރީ، އެއީ ކޮންމެ ސަރުކާރެއްގައި ވެސް ކުރާ ކަންކަން،" - ރިޔާޒް

ޕީޕީއެމް ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕް ދެ ބަޔަކަށް ބެހިފައި އޮތްއިރު، އާންމުން ޝައުގުވެރިވާ އެތައް ކަމެއް ދަނީ ހިނގަމުންނެވެ. ހާއްސަކޮށް، ޕީޕީއެމް ވައިބާ ގްރޫޕްގައި މެމްބަރުން ދައްކަވާ ވާހަކަތަކުން ރައީސް މައުމޫނަށް ތާއީދުކުރައްވާ މެމްބަރުންނަށް އިތުރު ފިއްތުންތައް ކުރިމަތި ކުރަން ބާރު އަޅާ މެމްބަރުން މަދެއް ނޫނެވެ.

ޕީޕީއެމްގެ އިސް މެމްބަރަކު "މިހާރު"އާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތައް ޕީޕީއެމް ވައިބާ ގްރޫޕްގައި ހާމަކުރެއްވުން ރައީސް ޔާމީން މިހާރު ވަނީ ހުއްޓާލައްވައިފަ އެވެ. އޭގެ ސަބަބެއް ކަމަށް ވިދާޅުވީ މެމްބަރުންގެ މެދުގައި ހިޔާލުތަފާތުވުންތައް ބޮޑުވުމެވެ.

"ރައީސް ބޭނުންފުޅުވަނީ ހިޔާލު ތަފާތުވެގެން ދިޔަ މެމްބަރުން އެނބުރި ވަޑައިގެން މައާފަށް އެދި ކުރިން ވެސް މަސައްކަތް ކުރި ގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރަން، ސަރުކާރުން ކުރިއަށް ގެންދާ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތަކައިގެން ކުރިއަށް ދާން،" އެ މެމްބަރު ވިދާޅުވި އެވެ.

"އެކަމަކު މައުމޫންގެ ފެކްޝަން އެއްވެސް މެމްބަރަކު ބޭނުމެއް ނުވޭ ރައީސް ޔާމީންގެ އަރިހަށް ވަޑައިގަންނަވާކަށް، ފައިބުޑަށް ވެއްޓި މައާފަށް އެދެން ބޭނުން ނުވަނީ."

އެކަމަކު ހިޔާލު ތަފާތުވެގެންނޭ ކިޔާފައި މެމްބަރުންނާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅައި، ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ހުއްޓުމަކީ މައްސަލައެކެވެ. އެކަމަކު ސިޔާސީ ކުޅިގަނޑަކީ ވިޔާނުދާ، އަޑި ނޭނގޭ ކަމެކެވެ. އެހެންކަމުން ގަދަކަމުން ފިކުރު އެއްގޮތް ކުރެވޭތޯ ސަރުކާރުން ޖަހާ މަޅިޔަކީ ވެސް އޭގެ ކުޅިގަނޑެކެވެ.