ވިޔަފާރި / ކާޑުގެ ބާވަތްތައް

އަމްރުގެ ސުވާލެއް: ހަކުރަކީ އަސާސީ އެއްޗެއްތަ؟

މީހަކު ހަކުރު ބަސްތާއެއް އުފުލަނީ: ބައެއް މީހުން ގަބޫލުކުރަނީ ގެއްލުން ހުރި އެއްޗަކަށް ސަބްސިޑީ ދެވޭ ކަމަށް -- ފައިލް ފޮޓޯ: މިހާރު

އެސްޓީއޯ އިން ވިއްކާ ކާޑުގެ ބާވަތްތަކުގެ އަގު ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ވަރަށް ބޮޑު ހޭދައެއް ކުރެ އެވެ. ސަބަބަކީ، މިހާރަށް ބަލާއިރު، ސަރުކާރުން އަހަރަކު 350 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ އެސްޓީއޯ އަށް ނުދީފި ނަމަ، އެސްޓީއޯ އިން މިހާރު ހަނޑުލާއި ހަކުރާއި ފުއް އެ އަގުތަކުގައި ނުވިއްކޭނެތީ އެވެ.

އެސްޓީއޯގެ މެނެޖިން ޑިރެކްޓަރު ހުސެއިން އަމްރު ކުރައްވާ ސުވާލަކީ މި އެވެ؛ ހަކުރަކީ ސަރުކާރުން ސަބްސިޑީ ދޭން ޖެހޭ އެއްޗެއް ހެއްޔޭ އެވެ!

ސީދާސީދާ އެހެން ވިދާޅު ނުވެ، އޭނާ ޓްވިޓާގައި އާންމުންނަށް ދޫކޮށްލެއްވީ ދެ ސުވާލެކެވެ. އޭނާ ލިޔުއްވާފައި ވެ އެވެ:

"ހަކުރަކީ ކާޑުގެ ބާވަތެއްކަން ޤަބޫލު ނުކުރަނީ ކިތައް މީހުންބާ!؟ ހަކުރަށް ސަބްސިޑީ ދޭން ނުޖެހޭކަން ޤަބޫލުކުރަނީ ކިތައް މީހުންބާ!؟"

މިއީ ހަމަ ރަނގަޅު ދެ ސުވާލެކެވެ؛ އެ ދެ ސުވާލަށް އާންމުންގެ ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ޖަވާބު ދީފައި ވެސް ހުއްޓެވެ.

އެ ސުވާލުތައް އޭނާ އެ ކުރެއްވީ، މުހިންމު ދަނޑިވަޅެއްގައި، މުހިންމު ބޭނުމެއް އޭގެ ފަހަތުގައި ފޮރުވިފައި އޮތުމުން ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ. އެއް ކަމަކީ، އަސާސީ ކާނާގެ ތެރޭގައި ހަކުރު އެއީ ހިމަނަން ޖެހޭ އެއްޗެއް ނޫން ކަން އަމިއްލަ އަށް ގަބޫލުކުރައްވާ ކަމެވެ. އަނެއް ކަމަކީ، ]ބެލެވޭ ގޮތުގައި[ ހަކުރުން ސަބްސިޑީ ކަނޑާލުމުގެ ވިސްނުމެއް ސަރުކާރުގައި އޮތުމެވެ.

މި ސުވާލު އުފެދެނީ ކީއްވެ؟

ސަރުކާރުގެ އިސް ބޭފުޅަކު، އަދި ބަޖެޓް ތައްޔާރު ކުރުމުގައި ވެސް އިސްކޮށް އުޅުއްވާ ބޭފުޅަކު ވިދާޅުވީ މިއީ ހަރަދު ކުޑަކުރަންވީ ވަގުތު ކަމަށެވެ. އޭނާ ތަފުސީލަށް ވަޑައިގެން ދެން އެންމެ އަވަހަށް ވިދާޅުވި އެއް ވާހަކައަކީ، މިކަހަލަ ވަގުތެއްގައި ބަލަން ޖެހޭނީ ބޭކާރު ހަރަދުތައް ކުޑަކުރުމަށް ކަމެވެ.

"ސަރުކާރަކުން ކުރާ އިންވެސްޓްމަންޓާއި ހަރަދު ވާން ޖެހޭނީ އެއިން ފައިދާ ހުރި އެއްޗަކަށް،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ސަބްސިޑީގެ ތެރޭގައި، ނުވަތަ ސަރުކާރުން ހޭދަކޮށްގެން އަގު ކޮންޓްރޯލް ކުރަން ނުޖެހޭ އެއްޗެއްގެ ގޮތުގައި ހަކުރު ހިމަނަން އޭނާ ވެސް ތާއީދުކުރައްވަ އެވެ. އެކަމަކު ތަކުރާރުކޮށް ވިދާޅުވީ، ސަރުކާރުން އެކަމަށް އެެއްވެސް ގޮތެއް ނިންމައިފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

"އެކަމަކު ހަކުރަކީ ސިއްހަތަށް ގެއްލުން ހުރި އެއްޗެއް. ހަކުރުގެ ސަބަބުން ވަރަށް ގިނަ ބަލިތައް ޖެހޭކަން އެއީ ޔަގީން ވާހަކައެއް. ބަލި ގިނަވި ވަރަކަށް އާސަންދައިގެ ހަރަދުތައް ވެސް އެބަ ބޮޑުވޭ. އެހެންވެ ވިސްނާލުން ރަނގަޅުކަން ނޭނގެ ހަކުރަކީ ސަރުކާރުން ހޭދަކޮށްގެން އަގު ކޮންޓްރޯލް ކޮށްފައި ބާއްވަން ޖެހޭ އެއްޗެއްތޯ،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"އެއްޗެއް އަގުހެޔޮކޮށްފައި ބަހައްޓަން ސަރުކާރަކަށް ލާޒިމްވާނީ އެއިން ފައިދާ ކުރާ އެއްޗެހި. މިސާލަކަށް އަޅުގަނޑު އަމިއްލަ އަށް ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ހަކުރުގެ ސަބްސިޑީ ކަނޑާލައިފައި ތަރުކާރީ އާއި މޭވާ އަށް އެބައި ހޭދަކޮށް އޭގެ އަގުހެޔޮ ކުރުން ވެސް މާ ރަނގަޅު."

އަމްރު ކުރެއްވި ސުވާލަށް ޑައިޓީޝަން އާސިއާ އަބްދުއްރަހީމް ވެސް ޖަވާބު ދެއްވި އެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވެފައިވާ ގޮތުގައި ހަކުރަކީ ކާޑުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެއްޗެއް ނޫނެވެ. އަދި އެއީ ސަބްސިޑީ ވެސް ދޭން ޖެހޭ އެއްޗެއް ނޫނެވެ. އެހެން ބައެއް މީހުން ވެސް އެކަމަށް އެއްބަސް ވެ އެވެ. އެއްބަސް ނުވާ މީހުން ވެސް އެބަތިއްބެވެ.

ރާއްޖޭގައި މި ވިއްކާ ދޯބުރާލި ހަކުރަކީ ޑޮކްޓަރުން ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި ވަރަށް ގިނަ ބަލިތަކަށް ހުށަހެޅޭ އެއްޗެކެވެ. އެކަމަކު، ސިޔާސީ ސަބަބުތަކާ ހެދި ކާޑުގެ ބާވަތްތަކާ ކުޅެން އެއްވެސް ސަރުކާރަކަށް ނުކެރެނީ އެވެ.

ހަގީގަތަކީ، ހަކުރު ކިލޯއެއް 5ރ. އަށް ފިހާރަތަކުން އެ ވިއްކަނީ ސަރުކާރުން އެ ކިލޯ އަށް 12 ވަރަކަށް ރުފިޔާ ހޭދަކޮށްފަ އެވެ. އަމްރު ވެސް އެ ވިދާޅުވަނީ އެ ވާހަކަ ކަމަށް ގަބޫލުކުރެވެ އެވެ. ސިއްހަތާ ދުރު އެއްޗަކަށް ހޭދަކުރުން އެއީ ކުރަން ޖެހޭ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ގަބޫލު ކުރަނީ ކިތައް މީހުން ހެއްޔޭ އެވެ!

ކާޑުގެ ސަބްސިޑީ އަކީ ބޮލު ރިހުމެއް

ކޮންމެ އަހަރަކު ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ހުށަހަޅާ އިރު، އެ ފޮތުގައި ކުލަޖައްސައި، ފާހަގަކޮށްފައި އޮންނަ ބައެއް އޮވެ އެވެ؛ އެއީ ދައުލަތުން ދޭ އެހީ އާއި ސަބްސިޑީގެ ބައެވެ. މި އަހަރުގެ ބަޖެޓް ފޮތުގައި ވެސް އޮރެންޖް ކުލައިން ބޯޑަރު އަޅާފައި އޮތީ އޭގެ ކަންބޮޑުވުންތަކެވެ.

"... މި ގޮތުން ގޭބިސީތަކުގެ އިތުރުން ވިޔަފާރިތަކާއި ފަތުުރުވެރިންނަށް ވެސް މި ސަބްސިޑީ ލިބެ އެވެ. 2019 ވަނަ އަހަރު ހައުސްހޯލްޑް އިންކަމް އެކްސްޕެންޑިޗާ ސާވޭގައި ގޭބިސީތަކުން ކާޑުގެ ބާވަތްތަކަށް ކުރި ހަރަދަށް ބަލާއިރު އަންދާޒާ ކުރެވެނީ ގޭބިސީތަކުން ބޭނުންކުރަނީ އެސްޓީއޯ އިން ވިއްކާ ކާޑުގެ ބާވަތްތަކުގެ މަދު ބައެއް ކަމެވެ،" ބަޖެޓް ފޮތުގައި ވެ އެވެ.

"އެސްޓީއޯ އިން 2019 ވަނަ އަހަރު ވިއްކި ހަނޑުލުގެ 57.2 އިންސައްތަ އަދި ފުށުގެ 49.6 އިންސައްތަ ގޭބިސީތަކުން ބޭނުންކުރާއިރު ގޭބިސީތަކުން ބޭނުންކޮށްފައި ވަނީ އެސްޓީއޯ އިން ވިއްކި ހަކުރުގެ އެންމެ 31.7 އިންސައްތަ އެވެ. އެހެންކަމުން އެސްޓީއޯ އިން ވިއްކާ ކާޑުގެ ބާވަތްތަކުގެ ބޮޑުބައެއް ވިޔަފާރިތަކާއި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ އިން ބޭނުންކުރާ ކަމަށް ލަފާ ކުރެވެ އެވެ."

އޭގެ މާނައަކީ، ދައުލަތުން ދޭ 350 ވަރަކަށް މިލިއަން ރުފިޔާގެ ސަބްސިޑީގެ ބޮޑުބައެއް ގޮސް މުއްސަނދިންގެ ޖީބުތަކަށް ވެސް ނުސީދާކޮށް ވަންނަ ވާހަކަ އެވެ. އެކަމަކު ސަބްސިޑީ އަކީ ފަގީރު މީހާ އަށް، ބޮޑު އަގުގައި ނުގަނެވޭނެތީ ދޭ އަސާސީ ހިދުމަތެކެވެ.

މި ރިޕޯޓަށް ވާހަކަ ދެއްކެވި އޮފިޝަލް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ކޮވިޑް ތެރޭގައި ވެސް ފާހަގަވި އެއް ކަމަކީ ކާޑުގެ ސަބްސިޑީ އަށް ކުރަން ޖެހުނު ހޭދަ ވަރަށް ބޮޑަށް ކުޑަވެގެން ދިޔަ ކަމެވެ.

"އޭރު ރިސޯޓްތައް އޮތީ ބަންދުކޮށްފައި،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެން ވެސް އަބަދު ވެސް ވަކާލާތު ކުރާ ކަމެއް އެއީ ސަބްސިޑީ ބޭނުންވާ މީހާ އަށް ސަބްސިޑީ ދިނުމަކީ. މިހާރު އެންސްޕާގައި ވެސް އެކަން ކުރެވޭނެ ނިޒާމް ހުންނާނެ. ކާޑުގެ ބާވަތްތަކަށް އެތަނުން ވަކިން ވެސް ސަބްސިޑީ ދެވިދާނެ."

ކާޑުގެ ސަބްސިޑީ އުވާލައި ސީދާ އެ ބޭނުންވާ މީހާ އަށް ދޭން ކުރީގެ ސަރުކާރުން ވެސް ވިސްނުންތަކެއް ވިސްނި އެވެ. އެކަމަކު އޭރު އިދިކޮޅު ޕާޓީތައް އެކަމާ ނުރުހި ވަރަށް ބޮޑެތި ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވި އެވެ.

ފުށާއި ހަނޑުލާއި ހަކުރަކީ ޒަމާނުއްސުރެ ދައުލަތުން ވަރަށް ހާއްސަ އިސްކަމެއް ދީގެން ބަލަހައްޓަމުން އަންނަ ބާވަތްތަކެކެވެ. ކާޑުގެ ބާވަތްތަކަށް އެއްވެސް ދަތިކަމެއް ކުރިމަތިވުމަކީ އެއްވެސް ސަރުކާރަކުން ކުރާނެ ކަމެއް ނޫނެވެ. ދައުލަތުގެ މާލިއްޔާގައި، ކާޑާއި ބޭހާއި ތެލަށް އަބަދު ވެސް ފައިސާ ރައްކާކޮށްފައި ހުރެ އެވެ.

އެކަމަކު، ހަކުރަކީ އަމްރު ވިދާޅުވި ގޮތަށް ވިސްނާލަން ޖެހިފައި އޮތް މައްސަލަ އެކެވެ. ދައުލަތުން އެތައް މިލިއަން ރުފިޔާއެއް ހަކުރުގެ ސަބްސިޑީ އަށް ވެސް ކޮންމެ އަހަރަކު އެބަ ހޭދަކުރެ އެވެ. ބައެއް މީހުންގެ ނަޒަރުގައި ފުށާއި ހަނޑޫ އޯކޭ އެވެ. އެކަމަކު ހަކުރަށް ދައުލަތުން ހަރަދު ކުރުން އޯކޭއެއް ނޫނެވެ. ހަމައެގޮތަށް ބައެއް މީހުން ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ފުށާއި ހަނޑުލާއި ހަކުރަކީ ވެސް ސަބްސިޑީ ދޭން ޖެހޭ އެއްޗެކެވެ.

75 ކޮމެންޓް, 34 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 32%
icon sad icon sad 3%
icon angry icon angry 38%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 26%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ވިކިލީކްސް

16 June 2022

ހަނޑުލާއި ހަކުރާއި ފުށަކީ އަސާސީ ހައްގެއްކަމުގަ ދެކެން. ޕްރޮފެސަރެއް ކަމުގައި އަހަރެން ބަލައިއުޅޭ ނިޝާނުލް އިއްޒުއްދީނުގެވެސް އެންމެ މަތީ ލަގަބުގެ ވެރިޔާ ރައީސް މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ހުންނެވިއިރު ރައްޔިތުން ދުވަހަކުވެސް ކާޑުގެ މައްސަލައިގައި ޝަކުވާކޮށްފައެއް ނުވޭ.

The name is already taken The name is available. Register?

ކުރާގަނޑުއަލީ

16 June 2022

އަމްރަކީ މުއްސަންޖެއް، ހެނދުނު ފަރިއްކޮޅަށް ތަފާތު ބާވަތްބާވަތުގެ ބެރީތަކުންވެސް ފަރުޖެއްސިދާނެ، ނިކަމެތިމީހާއަށް އެފޯޑްކުރެވޭ އެނަރޖީއަކީ ހަކުރުކަމަށްވެދާނެ. އާސިއާ ޑައިޓީޝަނެއްގެ ހައިސިއްޔަތުންނާ ފޯރާތީވެ، އެހެން ވިދާޅުވެވިދާނެ. ނަމަވެސް ނިކަމެތި ރައްޔިތަކަށް އެފޯޑެއް ނުކުރެވޭ މި މަނިއްޕުޅުމެންގެ ޑައިޓެއް.

The name is already taken The name is available. Register?

ނުރަބޯ

16 June 2022

އެސޮރަކަށް ނޭނގޭނެ އަސާސީ އެއްޗެއްގައި އަޅައިގެންފަ އަނގަވަތަށް ވެއްޓުނަސް.

The name is already taken The name is available. Register?

ޗެފްޗެންކޯ

17 June 2022

އެސޮރަށަ އެނގޭނެ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ކޮއިފުޅާ. އެސޮރު އުޅޭ ގޮތް ފެންނާ މަ މިބުނީ. ހަމަ އާންމު ރައްޔިތުން ކާ އެއްޗިހި ކައިގެން އުޅެން ދަތުރުކުރާ އެއްޗިހީގަ ދަތުރުކުރަނީ. ތަފާތަކީ އޭނާ ހުންނާނީ އަބަދުހެން ސާފު ތާހިރުކޮށް، ރީތިކޮށް ހެދުން އަޅައިގެން

The name is already taken The name is available. Register?

ޝާއިރާ

15 June 2022

ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް ހީވަނީ ތިމަންނާއަކީ މަހުޖަނެކޭ ނޫނީ ފުދިގެން އުޅޭ މީހެކޭ. އެކަމަކު މަސައްކަތް ކުރާ ވަތުގާއި، ލިބޭ އާމްދަނީ ޕްލަސް މަސައްކަތު މާހައުލުގެ ޕްރެޝަރު، ގޭކުއްޔާއި، ބިލްތަކާއި، ދަރަނީގެ ލިސްޓު އަޅައި ކިޔާލީމަ އެނގޭނެ ތިމާއަކީ ކާކުކަން. ތިމާގެ ފެންވަރު.

The name is already taken The name is available. Register?

މިވެސް

15 June 2022

ރަނގަޅު ސުވާލަކީ "ފައިދާއެއްނެތް ގެއްލުންހުރި އެއްޗެއް އެސްޓީއޯން އެތެރެކޮށް ވިއްކަންޖެހޭތޯ؟"

The name is already taken The name is available. Register?

ޑީއާރުސީ

17 June 2022

ރަނގަޅު ސުވާލަކީ އެވަރު އެއްޗެއްގެ އަގު ހެޔޮކޮށްދީގެން ރައްޔިތުނަށަ މުށްޖަހާފަ ކާންދޭނަ ސަރުކާރުން އެ އުޅެނީ ކޮޔެއްވެހޭ އެވަރުން. މިއީ ކުލިނިކުތަކުގެ ވެރި މީހުން އެހާ ގަޔާވާ ވާހަކަޔަށް ނުވެދާނެ. މިބުނީ ބައެއް ޑޮކުޓަރުންގެ ވާހަކަޔެއް ނޫން

The name is already taken The name is available. Register?

ފައިދާ

15 June 2022

ހަކުރު އަގުބޮޑުކުރީމަ އެތައް ބަޔަކު ހަކުރު މަދުން ބޭނުންކުރަން އާދަވެއްޖެނަމަ އެއީ މަޖްބޫރުން މަދުން ހަކުރު ބޭނުންކުރަންޖެހި އެތައް ބައެއްގެ ސިއްހަތަށް ފައިދާކޮށްފާނެ ކަމެއް. ހަކުރު އަޅައިގެން ހަދާ ތަކެތި އަގުބޮޑުވެގެން އެ ނުގަނެވޭނަމަ ހަމަ އިތުރަށް ބައެއްގެ ސިއްހަތަށް ފައިދާކޮށްފާނެ. އެއްބަޔަކު ތިބެނީ ފޮނި ކާތަކެތި މާގިނައިން ކާން އާދަވެފަ. ސީދާ ހަކުރު ބޭނުން ނުކުރިއަސް ހަކުރު ހަށިގަނޑަށް ލިބޭނެ މޭވާއިން.

The name is already taken The name is available. Register?

ކަކުނިބޯ

15 June 2022

މަޖްލިސް މެމްބަރުގެ ޕެންޝަން ބޮލުގަރިހުމަކަށް ނުވޭ އެމީހުނގެ ސައި.އޯކޭ، އެމީހުންގެ މުސާރއިގެ އިތުރުން އޮފީސްހިންގުމުގެ ހަރަދު އެ އޮފީސް ވުޖޫދުގައި ނެތަސް އޯކޭ، ކުޜީ ރައީސުންގެ ހަރަދު އަދިވެސް ކުޑަ، ކޮރަޕްޝަން އޯކޭ، ވެންޓިލޭޓަރ އޯކޭ، ފުޓުސެލްދަނޑު އަދި ނަރުދަމާ އިންޓަރެސްޓާއެކު ލޯނުނަގާގެން އޯކޭ ކޮވިޑްވެކްސިން ހިލޭ ބިދޭސީންނަށް ދައުލަތުގެބަޖެޓުން އޯކޭ،ބިދޭސީންގެ ކަރަންޓީނާއި ކެއުމުގެ ހަރަދު އޯކޭ ހަކުރުން ސަބްސިޑީ ދިވެހިންނަށް ދިނުން ކަނޑައޭ

The name is already taken The name is available. Register?

ކީސް

15 June 2022

ޢަދި.އިތުރު ކޮށްލާ ދުވާލަކު ހަފްތާއަކު.1 ފްލައިޓް ޖައްސަން ލޮނުނަގަގެން ހަދާއެއަޕޯޓްވެސް އޯކޭ. ޢަދި ހދ ހަނިމާދޫ އެއަރޕޯޓާއިއެކު 2ލައްކަ އަކަފޫޓުގެބިން ބިދޭސިންގެބަޔަކަށް ދިނުން އޯކޭ، ހއ އަދި ހދ އަތޮޅު ހިސޯރުވެ އުފެއްދުންތެރިކަން ގެނެވެންނެތުން ނޫނީ ހއ ޕޯޓްހަދަންދަތިވުން އޯކޭ. ޢެޕޯޓްނުހެދުން ވެސް ހަމަ ސަޅިވެފަ އޯކޭ އެކަމު ހަމަ ހަކުރު ކަނޑަދޯ

The name is already taken The name is available. Register?

ކާޑު

15 June 2022

ފުށާ ހަނޑުލާ އޯކޭ ހަޖުރު ސަބްސިޑީ އޯކޭއެއްނޫން

The name is already taken The name is available. Register?

ބަބުރު ސޮފާ

15 June 2022

މި ސުވާލު ގޯހެކޭ ނޫން. މުޖްތަމައު އެބަ ބަދަލުވޭ. ވީމާ ދެން އޮތް ސުވާލަކީ ހަނޑޫ ވެސް އެއީ ދިވެހިންގެ އަސާސީ އެއްޗެއްތޯ؟ މިހާރު މިއުޅޭ ޒުވާން އާއިލާތަކުގެ ކުދިން ކައި އުޅެނީ ސޮސެޖާ ޕާސްތާ. ރައްޓެހި ގެއިން ދައުވަތު ދިނީމަ ވެސް ގޮސް އެބަ ބުނޭ މަގޭ ކުދިން ބަތެއް ނުކައޭ. ދެން އެގޭ މީހާ އެބަ ޖެހޭ މެހެމާނާގެ ދަރިންނަށް ވަކިން ސޮސެޖް ފިހެދީ ކަޕް ނޫޑްލް ހަދަން. ހިނިއަންނަޒާތުގެ ސޭކު މޮޑަނައިޒޭޝަނެއް މިގައުމު މި ދެކެނީ.

The name is already taken The name is available. Register?

ހޭޖެހޭ

15 June 2022

ސުވާލަކީ އަމްރުގެ ކޮންޕެނީ އަށް އެސްޓީއޯ ގެ ޕްރޮޖެކްޓް ދޭންޖެހޭ ހެއްޔޭ ؟

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454