މި ބަދަލާ އެކު ދެން ވާނީ ކިހިނެއް؟

ބަންގްލަދޭޝްއިން ރާއްޖެއަށް މީހުން އެތެރެކޮށްދީގެން މަހަކު އެތައް ލައްކަ ރުފިޔާ ހޯދާ މީހުން އެބަ އުޅެ އެވެ. މިއީ ރާއްޖޭގައި މިހާރު ކުރަމުންދާ ވަރަށް ބޮޑު ވިޔަފާރިއެކެވެ. މިކަމުގައި ދިވެހިންގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ ބަންގްލަދޭޝްގެ ގިނަ ބަޔަކު ވެސް ހަރަކާތްތެރިވެ އެވެ.


އެ މީހުން ކުރާ މަސައްކަތަކީ ރާއްޖޭގެ އެކި ތަންތަނުގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން އެެތެރެކޮށްދިނުމެވެ. އެ ގެންނަ މީހާގެ ސިއްހީ މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި ފަރުވާކުޑަކުރެ އެވެ. އެ މީހާގެ ވަނަވަރު ދިމާވޭތޯ ބެލުމެއް ނޯވެ އެވެ. ރާއްޖެ އެތެރެކޮށް ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތާ ހަވާލުކުރުމުން "އެޖެންސީ"ގެ ދައުރު ނިމުނީ އެވެ.

ރާއްޖޭގެ ވަޒީފާތަކަށް ބޭނުންވާ މީހުން ގެންނަނީ އިމިގްރޭޝަންގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ހިންގާ އެޖެންސީތައް މެދުވެރިކޮށެވެ. އަދި އެއީ ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ހިންގާ ތަންތަން ނަމަވެސް އެތަންތަނުން ކުރާ މަސައްކަތްތައް އެކަށީގެންވާ ގޮތަކަށް މޮނީޓާނުކުރެވޭތީ ހިއުމަން ޓްރެފިކިންގެ އަމަލު ހިންގަން ވަރަށް ބޮޑަށް މަގުފަހިވެ އެވެ. އެ މައްސަލަތައް އިންތިހާއަށް އިތުރުވަމުން ދާތީ މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުން ފިޔަވަޅު ވެސް އެޅި އެވެ. އެއީ ހާއްސަ ބޭނުންތަކަށް ނޫން ގޮތަކަށް ބަންގްލަދޭޝް އިން މަސައްކަތު މީހުން ގެންނަން ހުއްދަ ނުދިނުމެވެ.

އެކަމަކު އެ ފިޔަވަޅު މިހާރު ވަނީ އުވާލައިފަ އެވެ. ބަންގްލަދޭޝް އިން އަލުން މީހުން ގެންނަން ހުއްދަ ދޭން ފެށީ އިމިގްރޭޝަނުން އިސްނަގައިގެން މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން ޕްރީ ޑިޕާޗާ ސެކިއުރިޓީ ސްކްރީނިން (މިޕްސް) ކިޔާ ސިސްޓަމެއް ތައްޔާރުކުރުމަށް ފަހު އެވެ. އެ ސިސްޓަމް ބޭނުންކުރަން ފެށުމުން، ހިއުމަން ޓްރެފިކިން އާއި ބިދޭސީންނާ ގުޅޭ ގޮތުން ރާއްޖޭގައި މީގެ ކުރިން ދިމާވި ގިނަ މައްސަލަތަކަށް ހައްލު އަންނާނެ ކަމަށް އިމިގްރޭޝަނުން ދެކެ އެވެ.

އިމިގްރޭޝަނުން އަލަށް ހެދި ސިސްޓަމް ދައްކާލުމަށް ފަހު "މިހާރު"އާ ވާހަކަދެއްކެވި އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ އެ ސިސްޓަމާ އެކު ހިއުމަން ޓްރެފިކިންގެ ފުރުސަތުތައް ހަނިކޮށް، އެކި ފަހަރު އެކި މީހުންގެ ނަމުގައި ޕާސްޕޯޓު ހައްދައިގެން އަންނަ މީހުން އެތެރެވުން ހުއްޓުމަކަށް ގެނެވޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި އޭގެ އިތުރުން ބަންގްލަދޭޝް އިން ރާއްޖެއަށް ވަޒީފާއަށް އަންނަން ބޭނުންވާ މީހުން މިޕްސްގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށް، އެ ފަރާތްތަކުގެ ޕާސްޕޯޓުގައިވާ މައުލޫމާތާއި ބަޔޮމެޓްރިކް މައުލޫމާތު ސިސްޓަމްގައި ހިމެނޭނެ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ. މީގެ އިތުރުން އެ މީހާ ރާއްޖެ އައުމުގެ ކުރިން މެޑިކަލް ހައްދައި، ވަޒީފާއަށް އައުމަށް ހުއްދަ ދިނުމުގެ ކުރިން ސެކިއުރިޓީ ކްލިއަރެންސް ހަދަން ޖެހެ އެވެ.

"ބިދޭސީ މީހާ ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުމުގެ ކުރިން ސެކިއުރިޓީ އަދި ހެލްތު ސްކްރީނިން ޕްރޮސެސް ނިންމާފައިވާކަން އެއާޕޯޓުން ޔަގީންކުރެވޭނެ. މި ސިސްޓަމް މިވަގުތު ބޭނުންކުރަނީ ހަމައެކަނި ބަންގްލަދޭޝް އިން ގެންނަ މީހުންނަށް،" އޮފިޝަލް ވިދާޅުވި އެވެ.

"މިއީ އަލަށް ބޭނުންކުރާ ސިސްޓަމެއް ނޫން. މި ސިސްޓަމަށް ބައިތަކެއް އިތުރުކުރީ ހިއުމަން ޓްރެފިކިންއަށް ހުރި ފުރުސަތުތައް ހަނިކުރުމުގެ ގޮތުން."

ރާއްޖޭގައި މެޑިކަލް ހެއްދުން ހުއްޓާލުމުން ކަންބޮޑުވުންތަކެއް

އިމިގްރޭޝަނުން އަލަށް އަމަލުކުރަން ފެށި އުސޫލާ އެކު ބަންގްލަދޭޝް މީހުންގެ މެޑިކަލް ހައްދަން ޖެހެނީ އެ ގައުމުގެ ސިއްހީ ހިދުމަތް ދޭ ތަންތަނުންނެވެ. އެއީ ރާއްޖޭގެ ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ގަބޫލުކުރާ މިންގަނޑުތަކެއް ހުރި ތަންތަނަށް ވާން ޖެހެ އެވެ. ނަމަވެސް ބަންގްލަދޭޝްގެ ސިއްހީ ހިދުމަތް ދޭ ތަނަކުން ދޭ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ސައްހަކަން ދެނެގަންނާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟ އަދި އެތަންތަނުން ދޫކުރާ ސެޓްފިކެޓްތަކަށް އިތުބާރުކުރަންވީ ހެއްޔެވެ؟

އެ ޝަކުވާތައް ހުރި ނަމަވެސް ރާއްޖޭގެ އިމިގްރޭޝަނުން ބުނަނީ އަލަށް އަމަލުކުރަން ފެށި ސިސްޓަމާ އެކު ކުރިން ދިމާވި ފަދަ މައްސަލަތައް މަދުވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ބަންގާޅުން އަންނަ މީހުންގެ ހެލްތު ސްކްރީނިން ހަމައެކަނި އެ ގައުމަށް ދޫކޮށްލީ ނޫން ކަމަށް ވެސް އެތަނުން ބުންޏެވެ.

"ބަންގްލަދޭޝްގެ އެތަންތަން އެޗްޕީއޭ އިން އަހަރަކު އެއް ފަހަރު އޮޑިޓް ވެސް ކުރާނެ. އޭގެ ފަހުން އެތަންތަނުން މެޑިކަލް ހައްދަން ހުއްދަ ދޭނީ ވެސް. އަދި އެ މީހުން ރާއްޖެ އައުމުން ރެންޑަމްކޮށް ހޮވާލެވޭ ބަޔަކު ހެލްތު ސްކްރީނިން ހަދާނެ. މިކަން އަޅުގަނޑުމެން ދޫކޮށްލީއެއް ނޫން،" އިމިގްރޭޝަންގެ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވި އެވެ.

އިމިގްރޭޝަންގެ އާ ސިސްޓަމް އެތަނުގެ މުވައްޒަފަކު ބޭނުންކުރަނީ --ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

ރާއްޖެ އަންނަ ބައެއް ބިދޭސީންގެ ގައިން ޓީބީ އާއި ހެޕަޓައިޓިސް ބީ ފަދަ ނުރައްކާތެރި ބަލިތައް ފެނެ އެވެ. އަދި އެއިޑްސް ޖައްސާ ވައިރަސް އެޗުއައިވީ ހުންނަ މީހުން ވެސް ފެނެ އެވެ. އެފަދަ ބަލިތައް ޖެހިފައި ހުރި އެތައް ބަޔަކު ރާއްޖެއިން ފޮނުވާލާފައި ވެސް އެބަ ހުއްޓެވެ.

"މި ސިސްޓަމް އައިމަ ވާގޮތަކީ އެއްވެސް އިރަކު ޓީބީ އަދި ހެޕަޓައިޓިސް ފަދަ ބައްޔެއް ޖެހިފައިވާ ނަމަ އެކަން އެނގޭނެ. އަދި އެފަދަ މީހަކަށް ރާއްޖެ ނާދެވޭނެ. މި ބަލިތައް ޖެހިގެން ފޮނުވާލަން ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު ވަރަށް ގިނަ،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ ބިދޭސީމީހާ ރާއްޖެ އައުމަށް ފަހު އެއް އަހަރު ވުމުން ވިސާ އާކޮށްދޭނީ މެޑިކަލް ހައްދައިގެން ހުށަހެޅުމުން ކަމަށެވެ. އަދި މެޑިކަލް ހައްދާއިރު ނުރައްކާތެރި އެއްވެސް ބައްޔެއް ހުރިކަން އެނގިއްޖެ ނަމަ އެ މީހަކު ފޮނުވާލާނެ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"މި ސިސްޓަމް ބޭނުންކުރަން ފެށުމުން ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދިމާވާ އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ ކުރިން ބައްޔެއް ވެގެން ފޮނުވާލާފައި ހުރި މީހަކު އަލުން ގެންނަން ބޭނުންވެގެން ހުށަހެޅުން. އެފަދަ މީހަކު ގެންނަން އަޅުގަނޑުމެން ހުއްދައެއް ނުދޭނަން،" އޮފިޝަލް ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ ރެސްޓޯރަންޓް، ކެފޭ ފަދަ ތަންތަނަށް ބިދޭސީން ގެންނަ ފަރާތްތަކުން އަމިއްލައަށް ބޭނުން ނަމަ މެޑިކަލް ހެއްދުމަށް ފަހު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނާނެ ކަމަށެވެ. އެކަމަކު އެފަދަ އިތުރު ހަރަދެއް ވިޔަފާރިވެރިން ކޮށްފާނެ ހެއްޔެވެ؟

ރާއްޖެއަށް އަންނަ ގިނަ މީހުންނަށް ވާނުވާ ނޭނގޭ

ރާއްޖެއަށް އަންނަ ގިނަ ބިދޭސީންގެ އަތުން އެކި ނަންނަމުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ އަތުލާކަމުގެ ޝަކުވާ އަބަދުވެސް އިވެ އެވެ. ނަމަވެސް އެކަން ހައްލުނުވެ އޮތީ ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ގުޅިގެން ކުރާ ބޮޑު ވިޔަފާރިއަކަށް ވުމުންނެވެ.

"ރާއްޖެއަށް އަންނަ ގިނަ މީހުންނަށް ވާނުވާއެއް ނޭނގޭ. ނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު ބޭނުންކުރާ ސިސްޓަމްގެ ތެރެއިން އާދެވޭނީ މެޑިކަލް ހެއްދުމަށް ފަހު ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތާ އެކު ސްޓޭންޑަޑް ކޮންޓްރެކްޓެއްގައި ސޮއިކުރެވިގެން. އޭގައި އޮންނާނެ ކުރަން އަންނަނީ ކޮން މަސައްކަތެއް ކަމާއި ލިބޭނީ ކިހާ ވަރެއްގެ މުސާރައެއްކަން، ވަޒީފާ ދެނީ ކާކުކަން ވެސް، އެކޮމޮޑޭޝަނަކީ ކޮބައިކަން،" އިމިގްރޭޝަންގެ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ ވަޒީފާއަށް އަންނަ މީހާއަށް ހުރިހާ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެ އައުމުގެ ކުރިން ލިބުމުން އިތުރު ފައިސާ އަތުލުން މަދުވެގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

"ކުރީގައި ވާގޮތަކީ ޕާސްޕޯޓް ކޮޕީއެއް ލިބުނީމަ ވޯކް ޕާމިޓެއް ހައްދާލައިގެން މީހާ ގެންނަނީ. އަންނައިރު އެ މީހާއަށް ނޭނގެ ވަޒީފާއަށް މިއަންނަނީ ކާކު ކައިރިއަށް ކަމެއް، ކީއްކުރަން ކަމެއް، މުސާރައަކީ ކޮބައިކަމެއް، ހުންނާނީ ކޮން ތާކު ކަމެއް،" އޮފިޝަލް ވިދާޅުވި އެވެ.

"އެހެންވީމަ އެކަހަލަ މީހެއްގެ އަތުން ފައިސާ އަތުލަން ފަސޭހަވާނެ. އެކަމަކު މިޕްސްގެ ތެރެއިން އަންނަ މީހާއަށް އެ ހުރިހާ ކަމެއް އެނގިފައި އޮންނާނީ."

އިމިގްރޭޝަނުން އަލަށް ބޭނުންކުރަން ފެށި ސިސްޓަމް މަސައްކަތްކުރާ ގޮތް ދައްކާލަނީ.

ބަންގްލަދޭޝް އިން ރާއްޖެއަށް ވަޒީފާއަށް ގެންނަ ނަމަ މިހާރު ގެނެވޭނީ މިޕްސް ސިސްޓަމްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ބަންގްލަދޭޝްގެ އެޖެންސީއެއް މެދުވެރިކޮށެވެ. ސިސްޓަމްގެ ތެރެއިން އެ އެޖެންސީ ނެގެނީ ރެންޑަމްކޮށެވެ. އެގޮތުން ބަންގްލަދޭޝްގެ ފަސް އެޖެންސީއަކަށް އިމިގްރޭޝަނުން މިހާރު ވަނީ ހުއްދަ ދީފަ އެވެ.

"މިތަނުން އަޅުގަނޑުމެން އެ މީހުންގެ މަސައްކަތްތައް މޮނިޓާކުރާނަން. އަދި މީހަކާ ގުޅޭ ޝަކުވާއެއް ހުށަހަޅައިފި ނަމަ އެކަން ތަހުގީގުކުރުމަށް ފަހު އެ އެޖެންސީއެއް ބްލެކްލިސްޓްކޮށް ނުވަތަ އެހެން ފިޔަވަޅުތައް އަޅާނަން،" އޮފިޝަލް ވިދާޅުވި އެވެ.

އިމިގްރޭޝަނުން ބުނީ އަލަށް އަމަލުކުރަން ފެށި ސިސްޓަމްގެ ބޭނުމަކީ ރާއްޖެއަށް ބިދޭސީ މީހާ ގެނައުމުގެ ކުރިން ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުން ކަމަށެވެ.

އަލަށް އަމަލުކުރަން ފެށި އުސޫލާ އެކު ގިނަ ބަޔަކު ކަންބޮޑުވާ މައްސަލަތަކެއް ވެސް އެބަ ހުއްޓެވެ. އެކަމަކު އެ ސިސްޓަމާ އެކު ކުރިން ދިމާވި ފަދަ ބޮޑެތި މައްސަލަތައް ދިމާވުމުގެ ފުރުސަތު ވަރަށް ބޮޑަށް ހަނިވާނެ ކަމަށް އިމިގްރޭޝަނުން ދެކެ އެވެ.