ހޮސްޕިޓަލުގައި އެކަނި، އަަޅާލާނެ މީހަކު ނެތް!

އައިޖީއެމްއެޗްގެ ވޯޑަކަށް ވަނުމާ އެކު ލޮލުގައި އަޅައިގަތީ ބަލިމީހުން އޮންނަ އެނދު ކައިރީގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ކަބަޑެއްގައި ބޯ އަޅާލައިގެން، ފުރަގަހަށް އޮތް ދުވަސްވީ ފިރިހެނެކެވެ. ބުރަކަށީގައި އަތް ޖައްސާލުމުން ބޯ ހިއްލާލައިފައި އަހަރެންގެ މޫނަށް ބަލައިލުމާ އެކު "ބޭބެ ވަރަށް ބަނޑުހައި" ކަމަށް ބުންޏެވެ.


އަހަރެން ގޮސް ސޭންޑްވިޗެއް ގަނެގެން ގެނެސް ދިނީމެވެ. އެ ބޭބެ މަޑުމަޑުން އެ ކައި ނިންމި އެވެ. އަހަންނަކީ ނޫސްވެރިއެއް ކަމަށް ބުނުމުން ވަރަށް އަސަރާ އެކު އޭނާގެ ހާލަތު ކިޔައިދިނެވެ.

އުމުރުން 67 އަހަރުގެ އެމީހާއަށް އޮކްސިޖަންގެ އެހީގައި ނޫނީ މިހާރު ނޭވާއެއް ނުލެވެ އެވެ. ފުއްޕާމޭގައި އޮކްސިޖަން ހިފަހައްޓައި ނުދެނީ އެވެ. ހޮސްޕިޓަލްގައި އޮންނަތާ ދޮޅު މަހަށް ވުރެ ގިނަ ވެއްޖ އެވެ. ތިން ދަރިންގެ އިތުރުން އެއްބަނޑު ހަ މީހުން ތިބި ނަމަވެސް ބަލިވި ދުވަހު ހޮސްޕިޓަލްގައި އުޅެން ޖެހިފައި ވަނީ އެކަންޏެވެ. އޭނާ ބުނާ ގޮތުން ކިރިޔާ ވެސް އެހީތެރިކަމެއް ލިބެނީ އެންމެ ހަގު ދަރީގެ ފަރާތުންނެވެ. އެކަމަކު އެ ދަރިފުޅު ވެސް މާ ގިނައިން ހޮސްޕިޓަލަށް ޒިޔާރަތްކޮށެއް ނުހަދަ އެވެ.

"ދެ ދަރިން ތިބެނީ ރަށުގައި. އެމީހުންނަށް އަންނަން ނުފެންނާތީތާ އެ ނާންނަނީ. އެހެން ނޫންތަ ވާނީ؟" އޭނާ ބަލަން ދަރިން އައިސް ނުތިބެނީ ކީއްވެގެންތޯ ސުވާލު ކުރުމުން ބުންޏެވެ.

އޭނާ ބުނާ ގޮތުން ދޮށީ ދެ ދަރިންގެ މަންމަ އެކުދިން ކުޑައިރު މަރުވުމުން އެކުދިން ބެލުވީ އެ މަންމަގެ އާއިލާ މީހަކާ ހަވާލުކޮށްގެންނެވެ. ހަރަދު ކުރީ އޭނާ އެވެ. އެކަމަކު ދަރިންނާ ދެމެދު ކުރިން އޮތް ގުޅުން ކުޑަވީ، އޭނާ ބުނާ ގޮތުން، އުމުރުން ދުވަސްވެ، ބަލިވި ހިސާބުންނެވެ.

"އެންމެން ވެސް ބޭނުންވަނީ ފައިސާ ދޯ. އެއްޗެހި ދޯ. މިހާރު [އުމުރުން ދުވަސްވުމުން] އެއެއް ނުދެވޭނު،" އޭނާ ބުންޏެވެ.

އެއްބަނޑު މީހުން ވެސް، އޭނާގެ ހާލު ބަލަން އާންމުކޮށް ހޮސްޕިޓަލަށް ގޮހެއް ނޫޅެ އެވެ. އެހެންކަމުން ކެއުމުގެ ކަންކަމާއި ބޭސް ހޯދުން ފަދަ ކަންކަން ކުރަމުން އަންނަނީ އަމިއްލައަށެވެ. އަދި އޭނާ އޮތް ވޯޑްގައި ތިބޭ އެހެން ބަލިމީހުންގެ އެހީތެރިން އޭނާއަށް އެކަމުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް އެހީވެ އެވެ.

އެކަހަލަ އެތައް ބަޔަކު ހޮސްޕިޓަލުގައި!

އޭނާއަކީ ހޮސްޕިޓަލްގައި އޮންނަން ޖެހުމުން އަޅާލުން ނުލިބޭ ހަމައެކަނި މީހާއެއް ނޫނެވެ. މުސްކުޅި ބަލީގައި އަޅާލާނެ ބަޔަކު ނެތި ހޮސްޕިޓަލުގައި ތިބެން ޖެހޭ ނުވަތަ ގެއަށް ގެންދަން ދޫކޮށްލުމުން ނުގޮންގޮސް ތިބޭ މީހުން ފެނެ އެވެ.

މި ވަގުތު ވެސް އައިޖީއެމްއެޗުގައި އެކަހަލަ ހަތަރު ވަރަކަށް މީހުން އެބަ ތިއްބެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ދުވަސް ވީ އަންހެނަކު ވެސް ހިމެނެ އެވެ. އާއިލާގެ ފަރާތުން ލިބެން ޖެހޭ އެހީތެރިކަން ގިނަ ފަހަރު ފޯރުކޮށްދެނީ ނަރުހުން ކަމަށްވެ އެވެ.

"އެދައްތަ އެހެން އޮންނަތާ އެތައް ދުވަހެއް ވެއްޖެ. ހެނދުނު އާދޭ އޭނާގެ ދޮންދަރިއެއްގެ ރައްޓިއްސެއް. އައިސް ކާން ދީފައި ދާ މީހާ ދެނެއް ނާދޭ. ހަމައެކަނި އެ އޮންނަނީ،" ސްޓްރޯކެއް ޖެހިފައިވާ ބައްޕަ ބަލަން އިން އަންހެނަކު އެތަނުގައި އޮތް އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހަކަށް އިޝާރަތްކޮށް ކިޔައިދިނެވެ.

ބައެއް ނަރުހުން ބުނާ ގޮތުގައި ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްލުމުން ވެސް ހަވާލުނުވެ ތިބި ބައެއް މީހުންނަށް ކާންދިނުމާއި ރީތިކުރުން ފަދަ ކަންކަން ކޮށްދެނީ ނަރުހުންނެވެ.

މުޖުތަމައުގެ އެހީތެރިކަމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ހައްގުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ އަހުމަދު ހިޝާން ވިދާޅުވީ އަޅާލާނެ މީހަކު ނެތި ހޮސްޕިޓަލުގައި ދޭތެރެދޭތެރެއިން ދުވަސްވީ މީހުން ތިބޭ ކަމަށެވެ.

"ދައުލަތުގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި މި އޮންނަނީ އެޑްމިޓްކޮށްފައި. ދެން އެމީހަކަށް ހަވާލުވާނެ މީހެއް ނޫނީ ބަލަދުވެރިއެއް ނެތިގެން ހައްގުތައް ނުލިބި އޮތުމަކީ ގަބޫލްކުރެވޭ ކަމެއް ނޫން. ދައުލަތުން އެ ހައްގުތައް ކަށަވަރުކޮށްދޭން ޖެހޭ،" ހިޝާން ވިދާޅުވި އެވެ.

އައިޖީއެމްއެޗްގެ ޑިރެކްޓަރު ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް އަހްމަދު މައުސޫމް ވިދާޅުވީ އެ ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްލުމުން ހަވާލުވާނެ މީހަކު ނެތިގެން ހޮސްޕިޓަލުގައި ތިބެން ޖެހޭ ދުވަސްވީ މީހުންގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރަން ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީއާ އެކު މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

އެކަމަކު ދެ ފަރާތުން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތުގެ ތަފްސީލް ލިބޭ ގޮތެއް ނުވި އެވެ.

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކާއި އާއިލީ މައްސަލަތަކަށް ހައްލު ހޯދުމުގެ ޒިންމާއާ ހަވާލުވެފައިވާ ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ އަޅާލާނެ ބަޔަކު ނެތި އައިޖީއެމްއެޗުގައި ތިބެން ޖެހޭ މީހުންގެ މައްސަލަ ކުރިން ވެސް ބަލާފައިވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މިވަގުތު އެފަދަ މީހެއްގެ މައްސަލަ އެ މިނިސްޓްރީއަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާފައި ނެތް ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ އެފަދަ މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުމުން މިނިސްޓްރީގެ އިޖްތިމާއީ ހިދުމަތްތެރިން ބަލިމީހާއަށް ޒިޔާރަތްކޮށް، އާއިލާގެ މައުލޫމާތު އެއްކޮށް، އާއިލާގެ ތެރެއިން އަޅާލުމާއި ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނެ ބަޔަކު ތިބިތޯ ބަލާ ކަމަށެވެ.

"ޝަރުއީ ބަލަދުވެރިން ދުނިޔޭގައި ތިބެ، އެ ފަރާތަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަމާއި އަޅާލުން ދޭން ދެކޮޅުހަދާ ނަމަ، މޯލްޑިވެސް ޕޮލިސް ސާވިސްގެ ފެމެލީ އެންޑް ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން ޑިޕާޓްމަންޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާ،" އޮފިޝަލް ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ޝަރުއީ ބަލަދުވެރިއެއް ނެތް މީހެއް ނަމަ ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެ އެވެ.

މިހެން ވާން ޖެހޭ ސަބަބަކީ ކޮބާ؟

ބައެއް މީހުން ލަފާކުރާ ގޮތުގައި ކުރިންސުރެ ދަރިންނަށް އަޅާނުލާ މީހުން އުމުރުން ދުވަސްވުމުން އެކަހެރިކޮށްލުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑެވެ. އެކަމަކު ދަރިން ދެކެ ލޯބިން އުޅުނު ބައެއް މައިންބަފައިންނަށް ވެސް އުމުރުގެ ފަހުކޮޅު ހިތްދަތި ކަންކަން ދިމާވެ އެވެ. ލޯބި ނުލިބުމާއި އަޅާލުން ކުޑަވުމުގެ މައްސަލަތަކެވެ.

"ބައެއް މީހުން މަރުވީމަ މުދަލާއި ގޭ ބަހަން މީހުން ތިބޭ. އެކަމަކު އެމީހުން ބަލިވީމަ އަޅާލާނެ މީހަކު ނެތީ،" ދުވަސްވީ ބައެއް މީހުންނަށް އެހީތެރިވުމުގައި އުޅޭ މީހަކު ބުންޏެވެ.

ހިޝާން ވިދާޅުވީ މައިންބަފައިން ނުބަލައި އާއިލާތަކަށް ދޫކޮށްލެވެނީ އެކަށޭނަ ގާނޫނެއް ނެތުމުން ކަމަށެވެ. ދުވަސްވީ މީހުންގެ ހައްގުތައް ރައްކާތެރި ކުރުމަށް ހާއްސަ ގާނޫނެއް އޮންނަން ޖެހޭ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ހާއްސަ ގާނޫނެއް އޮތުމުން އެ ގާނޫނުގެ ދަށުން އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް ހައްގުތައް އެބަ ޔަގީންކުރެވޭ. ދުވަސްވީ މީހުންނަށް ވެސް އެފަދަ ގާނޫނެއް ބޭނުންވޭ،" ހިޝާން ވިދާޅުވި އެވެ.

އައިޖީއެމްއެޗުގައި އޮތް 67 އަހަރުގެ ފިރިހެންމީހާގެ ހާލަތަށް ވިސްނާލުމުން މުޖުތަމައުގެ ތެރޭގައި ހުރި އިޖުތިމާއީ މައްސަލަތައް ކުޑަ ނޫންކަން އެނގެ އެވެ. ހައްލު ހޯދަން އެކި ފަރާތްތަކުން މަސައްކަތްކުރަން ޖެހެ އެވެ.