ޓީޗަރުންނާއި ނަރުހުންގެ އަރާރުން: ކޮން ކަމެއް؟

ނަރުހުންގެ ވަޒީފާގެ އާ އޮނިގަނޑަކަށް މި މަހުން ފެށިގެން އަމަލުކުރަން ފެށި އިރު މުސާރަ އަށް އެވްރެޖުކޮށް 15 ޕަސެންޓުގެ ކުރިއެރުމެއް ގެނެސްދީފައިވާނެ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުންޏަސް، ނަރުހުންގެ ބަހަކީ، ކުރިން ލިބުނު ބައެއް އިނާޔަތްތައް ކަނޑާލާފައިވާތީ، ޖުމްލަ އުޖޫރަ ހަގީގަތުގައި ވީ ކުޑަ ކަމެވެ. އެހެންވެ ނަރުހުން ވަނީ "ދިވެހި ނަރުހުންނަށް އިންސާފު"ގެ ނަމުގައި ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ކެމްޕެއިނެއް ފަށައިފަ އެވެ. އެކަން ވީ އެހެން ބައެއް ދާއިރާތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ އުދާސްތައް ވެސް ބޭރުކޮށްލަން ލިބުނު ފުރުސަތަކަށެވެ. ޚާއްސަކޮށް ޓީޗަރުންނެވެ. އެއާ އެކު ޓީޗަރުންނާއި ނަރުހުންގެ މަސައްކަތް އަޅާކިޔުމުގެ އަރާރުމެއް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ވަނީ އުފެދިފަ އެވެ.


ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ބާރަށް ފެތުރެމުންދާ ޕޯސްޓެއްގައި، ނަރުހުންގެ މުސާރައާ މެދު ޝަކުވާކުރަނީތޯ ސުވާލުކޮށް، މީހަކު ލިޔެފައިވާ ގޮތުގައި އެހެން "ހުރިހާ ދާއިރާއެއްގެ ފަހަތުގައި އޮތް ދާއިރާ"ގެ މުސާރަ އަދިވެސް މާ ކުޑަ އެވެ. އެ މީހަކު ބޭނުން ދާއިރާއެއް އިޚްތިޔާރުކުރުމުގެ ބިންގާ އަޅައިދޭ ޓީޗަރުންނަށް ލިބެނީ އެ މީހުންގެ މަސައްކަތާއި ނިދި ނަގާލަން ޖެހޭ ރޭތަކާ ނުބައްދަލު އުޖޫރައެއްކަން އޭނާ ފާހަގަކޮށްފައިވެ އެވެ.

"ޑިޕްލޮމާ ސެޓްފިކެޓެއް އޮތް ޓީޗަރަކަށް ކިރިޔާ 10،000 ރުފިޔާ ލިބޭ އިރު ހޮސްޕިޓަލުގައި ތަރުޖަމާކުރަން އިންނަ މީހާ އަށް އޯލެވެލް ނުވަތަ އޭލެވެލް ސެޓްފިކެޓަކުން ހަމަ އެ ވަރު ލިބޭ. ބޭއިންސާފުގެ ވާހަކަ ދައްކާ!" އޭނާ ބުންޏެވެ.

އެ ޕޯސްޓަށް ރައްދު ދެމުން ފޭސްބުކްގައި މީހަކު ލިޔެފައިވާ ގޮތުގައި އެއީ "ނަރުހުންނަށް އިންސާފު" ހޯދުމުގެ ކެމްޕެއިން ހީނަރުކޮށްލަން ދައްކާފައި އޮތް ވާހަކައެކެވެ.

އެއް ޓީޗަރެއްގެ ސުވާލަކީ ރިސެޕްޝަންގައި އިންނަ މީހަކަށް ރިސްކު އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި އިނާޔަތެއް ލިބޭ އިރު ޓީޗަރުންނަށް ރިސްކު އެލަވަންސް ނުލިބެންވީ ކީއްވެގެންތޯ އެވެ؟

"އަހަރެމެންނަށް ދުވާލަކު ރިސްކީ ކިތައް ކަންތައް ދިމާވޭ؟" ފޭސްބުކްގައި އެ ޓީޗަރު ލިޔުނެވެ.

"އަހަރެމެން މި ކުރަނީ ރިސްކީ މަސައްކަތެއް ނޫންތަ؟"

ބައެއް މީހުންގެ ޝަކުވާއަކީ މުސާރަ ބޮޑުކޮށްދޭން އެދި ޓީޗަރުން އާދޭސްކުރާތާ އެތައް ޒަމާނެއްވީ އިރު ވެސް އެކަން ކޮށްދީފައި ނުވުމެވެ. ޓީޗަރުންގެ ހައްގުގައި ބަޔަކު އަޑުއުފުލަމުން ނުދާ ކަމުގެ އިހުސާސްކުރެވޭ ބައެއް މީހުން އެ ގޮތަށް ވެސް ޝުއޫރު ފާޅުކޮށްފައިވެ އެވެ.

"ޓީޗަރުންގެ މުސާރައަކީ، އަހަރެމެންގެ ލީޑަރުން ތައުލީމުގެ އަގުވަޒަންކުރާ މިންވަރު އަންގައިދޭ ކަމެއް. އެހެން ހުރިހާ ކަމެއް އުފެދިގެން އަންނަނީ ތައުލީމުން،" ފޭސްބުކް ކޮމެންޓެއްގައި އަހުމަދު ޝިރަން ލިޔުނެވެ.

އެކަމަކު ބައެއް ނަރުހުންގެ ޝުއޫރަކީ، މި ދަނޑިވަޅުގައި ޓީޗަރުންގެ ވާހަކަ ދައްކައި ނަރުހުންގެ ކެމްޕެއިނަށް ފާޑުކިޔުމަކީ ނަރުހުން ކުރާ މަސައްކަތް ބަލައިނުގަތުން ކަމެވެ. ފޭސްބުކްގައި މީހަކު ލިޔެފައިވާ ޕޯސްޓަކުން ދޭހަވާ ގޮތުގައި ނަރުހުންނަށް އެ ގޮތަށް އިހުސާސްކުރެވެނީ، އެ މީހުންގެ އަގުވަޒަން ނުކުރުމާއި ނަރުހުންނަކީ "އެއްޗެއް ނުދަންނަ"، "އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރާ"، ހަމައެކަނި ޑޮކްޓަރުންނަށް މަސައްކަތްކޮށްދޭން ތިބޭ ބައެއް ކަމަށް ބައެއް މީހުން ދެކޭތީ އެވެ.

މަންޒަރު ބަލަން ތިބި ބައެއް މީހުން މި ޒުވާބު ސިފަކުރަނީ ޓީޗަރުންނާއި ނަރުހުންނާ ދެމެދު އޮތް "ހަސަދަވެރިކަމެއް"ގެ ގޮތުގަ އެވެ.

މި މައްސަލަ ހޫނުވުމާ ގުޅިގެން ޚިޔާލު ފާޅުކުރި ގިނަ ބަޔަކު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި މުސާރައިގެ މައްސަލައިގައި އަޑުއުފުލުމަކީ ނަރުހުންނަށް އޮތް ހައްގަކަށް ވާ އިރު އެ ކަމަށް ފާޑުކިޔައިގެނެއް ނުވާނެ އެވެ. އަދި ކޮންމެ ދާއިރާއެއްގެ ބަޔަކު ވިޔަސް ކަންކަމަށް ވަކާލާތު ކުރުމަކީ އެ ބައެއްގެ އަމިއްލަ ކަމެއްކަން އެ މީހުން ފާހަގަކުރެ އެވެ.

އެތައް ބަޔަކު އެއްބަސްވާ ގޮތުގައި ނަރުހުންނާއި ޓީޗަރުންނާ ދެ ބައި މީހުން ވެސް މުހިއްމެވެ. އަދި އެ ދެ ބައި މީހުންނަށް ވެސް، އެކަށީގެންވާ އުޖޫރައެއް ނުލިބެ އެވެ. އެހެންވެ، އޭގެ ތެރެއިން ވަކި ބައެއްގެ ޚިދުމަތް އަނެއް ބައި މީހުންގެ ޚިދުމަތަށް ވުރެ މާ މުހިއްމު ކަމަށް ބުނެ އަޅާކިޔައިގެން ނުވާނެ ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ޚިޔާލުފާޅުކުރެ އެވެ.

"އަނެއް ބައި މީހުންނަކީ ތިމަންނާމެންނަށް ވުރެ ދަށް ބައެއް ކަމަށް ޓީޗަރުންނާއި ނަރުހުން ދެކި، އަނެއް ބައި މީހުން މުޖުތަމައު އަށް ކޮށްދޭ ޚިދުމަތުގެ އަގުވަޒަން ނުކުރުމަކީ އަދި މާ ބޮޑު ހިތާމައެއް،" ޓްވިޓާގައި މަރިޔަމް ހުދާ ލިޔުނެވެ.

ހަގީގީ މައްސަލަ: އެކަށީގެންވާ އުޖޫރައެއް ލިބޭ އެއްވެސް ބަޔަކު ނެތް

މި އަރާރުމުގެ ތެރެއިން އުފެދިފައިވާ ޚިޔާލުތަކުގައި އެތައް ބަޔަކު އެއްބަސްވާ އެއް ކަމެއް އެބަ އޮތެވެ؛ އެއީ ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ އާއްމު މުވައްޒަފުންގެ ތެރޭގައި އެކަށީގެންވާ އުޖޫރައެއް ލިބޭ އެއްވެސް ބަޔަކު ނެތެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން ފަދަ ސިޔާސީ މީހުންނަށާއި ދައުލަތުގެ ބޮޑެތި މަގާމްތައް ފުރާ މީހުންނަށް ލިބޭ ބޮޑެތި މުސާރަތަކާއި އެހެން އެންމެންގެ މުސާރަތަކުގެ ފަރަގު އިންތިހާ ދަރަޖަ އަށް ބޮޑުކަން ފާހަގަކޮށް އެއް ބަޔަކު ބުނަނީ އުޖޫރަ ކުޑަވުމާއި މުސާރަ ތަފާތުވުމުގެ މައްސަލަ އަށް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ބޮޑު ހައްލެއް ގެންނަން ޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ތަފާސްހިސާބުން އެނގޭ ގޮތުގައި ސިވިލް ސާވިސްގައި ތިބި 22،000 މުވައްޒަފުންގެ ގާތްގަނޑަކަށް ދެބައިކުޅަ އެއްބަޔަށް (47 ޕަސެންޓް) އަސާސީ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި މިދިޔަ އަހަރު 5،000 ރުފިޔާ ވެސް ނުލިބެ އެވެ. އަދި 97 ޕަސެންޓް ސިވިލް ސާވެންޓުންގެ އަސާސީ މުސާރަ މިދިޔަ އަހަރު 10،000 ރުފިޔާ އަށް ވުރެ ކުޑަ އެވެ.

ސިވިލް ސާވިސް މުވައްޒަފުންގެ އުޖޫރަ 700 ރުފިޔާ އިން ފެށިގެން 1500 ރުފިޔާއާ ހަމައަށް މި އަހަރު ބޮޑުކޮށްފައިވެ އެވެ. އެކަމަކު އެއީ ވެސް އެލަވަންސެވެ. އަސާސީ މުސާރައެއް ނޫނެވެ.

އެހެންވެ، މިހާރު އުފެދިގެން އުޅޭ ޒުވާބުގައި، ނަރުހުންނާއި ޓީޗަރުންގެ އިތުރުން އެހެން ދާއިރާތަކުގެ ސިވިލް ސާވެންޓުން ވެސް އަންނަނީ މުސާރައިގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ފާޅުކުރަމުންނެވެ. ބައެއް މީހުން ދެކޭ ގޮތުގައި މި ބަހުސްގެ ތެރެއިން ވެސް އެނގެނީ، އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރަ އާއި ލިވިން ވޭޖު ކަނޑައެޅުމަށް ހުރިހާ އެންމެން ގުޅިގެން އަޑުފުލަންވީ ކަމެވެ.

"ހުރިހާ މަސައްކަތްތެރިންނަށް، ދިވެހިންނާއި ބިދޭސީންނާއި ފަންނީ މީހުންނާއި އެ ނޫން މީހުންނަށް ވެސް ލިވިން ވޭޖެއް ލިބެން ޖެހޭ،" އަބްދުﷲ މުއްތޮލިބު ފޭސްބުކްގައި ލިޔުނެވެ.

"މުސާރަ ބޮޑުކޮށްދޭން ގޮވާލަން ޓީޗަރުން ވެސް ނަރުހުންނާ ގުޅެންވީ. މުޅި ސިވިލް ސާވިސް ވެސް ގުޅެންވީ،" މޯޑިސިއަންގެ ނަމުގައި ޓްވިޓާގައި އުޅޭ މީހަކު ބުންޏެވެ.