ރިޕޯޓް / ތިމާވެށި

ރާއްޖޭގެ ރީތި ކަމަށް ވެސް ދެން އޮތީ އެންމެ 20 އަހަރު ބާ؟

ދުނިޔެ ހޫނު ވުމުގެ ސަބަބުން ފަރެއްގެ މުރަކަތައް ހުދުވެފައި: ސައިންސްވެރިން ބުނަނީ ކުރިއަށް އޮތް 20 އަހަރު ތެރޭ ގިނަ ފަރުތަކެއް މަރުވާނެ ކަމަށް---

ރަށް ގިރުމަކީ ރާއްޖޭގައި އާންމު ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް މި އަހަރުގެ އިރުވައި މޫސުމުގެ ހަޅަ ދިގުދެމިގެންގޮސް، ވަޔާއި އޮއި ބާރުވެ، ކުރިމަތިވި ގިރުމުގެ މައްސަލައިން، ބައެއް ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުން ތިބީ ކަންބޮޑުވެފަ އެވެ. މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކަކީ ހަގީގަތެއް ކަމަށް ބުނެ، ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ފޮޓޯތަކާއި ބަހުސްތައް ފަތުރައިލި އެވެ. ނުރައްކަލުގެ ރަނގަބީލުގެ އަޑު ގަދަވި އެވެ. އެވަރަށް ގިރަންޏާ ދެން ހެދޭނެ ގޮތެއް ނެތް ކަމަށް، ސިޔާސީ މީހުން ބުނަން ފެށި އެވެ.

މިހާރު އަނެއްކާ ދިވެހިންނަށް ނުބައި އަނެއް ހަބަރެވެ. ނުރައްކަލުގެ އިންޒާރެވެ. މިފަހަރު ސައިންސްވެރިންގެ ހޯދުންތަކުންނެވެ. ޔުނިވަސިޓީ އޮފް ހަވާއީ މަނޯއާގެ ސައިންސްވެރިންގެ ދިރާސާ އިން ދައްކާ ގޮތުގައި ކުރިއަށް އޮތް 20 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ދުނިޔޭގެ މުރަކައިގެ ފަރުތަކުގެ 70 އާއި 90 ޕަސެންޓް، މަރުވެ ނެތިދާނެ އެވެ. މި ދައްކަނީ ގަރުނެއްގެ ވާހަކައެއް ނޫނެވެ. އެންމެ 20 އަހަރުގެ މުއްދަތެއްގެ ލަފާކުރުމެކެވެ.

ރާއްޖެއަކީ މުރަކައިގެ ފަރުތަކުގެ އެންމެ ނާޒުކު ތިމާވެއްޓެއް އޮތް އެއް ގައުމެވެ. ރާއްޖޭގެ ރީތިކަމުގެ އެންމެ މުއްސަނދި ބަޔަކީ ވެސް އެ އެވެ. ދުނިޔެ ހޫނުވުމުގެ އަސަރުތަކާ އެކު އެތައް ފަރެއްގެ ރީތިކަން ގެއްލި، ގާތައް ހުދުވެއްޖެ އެވެ. ކުރިން ހިތްގައިމުކަމުން މަޝްހޫރު ބައެއް ހިސާބުތަކަށް، އެ ނުރައްކާ ކުރިމަތިވެއްޖެ ކަމުގެ ހިތާމަވެރި ހަބަރުތައް، ދިވެހި ޑައިވަރުން ދެ އެވެ.

އާ ހޯދުމާ އެކު، މުސްތަގުބަލާ މެދު ވިސްނާ ދިވެހިންގެ ލޮލުން ކަރުނަ ހިލިދާނެ އެވެ. ނުވަތަ އަހަރެމެންގެ މި ގައުމުގެ ކުރިމަގަކީ ކޮބައިތޯ ވެސް ސުވާލު އުފައްދަފާނެ އެވެ.

އޯޝަން ސައިންސަސް ކޮންފަރެންސެއްގައި ސައިންސްވެރިން ވިދާޅުވީ ކަނޑުގެ ލޮނުގަނޑު ހޫނުވުމާއި އެސިޑްގެ މިންވަރު މަތިވުމާއި އެހެން ބާވަތުގެ ތަގައްޔަރުކަން ބޮޑުވުމުން ފަރުތަކަށް އޮތީ އަނދިރި މުސްތަގުބަލެއް ކަމަށެވެ.

Hiydhathi manzareh! Dharavandhoo ge gondudhoh "kaalaifi"!

Hiydhathi manzareh! Dharavandhoo ge gondudhoh "kaalaifi"!

The most trusted news source in the Maldives

Mihaaru

އިރުވައި ހަޅާގައި ބައެއް ރަށްތައް ގިރުން---

"ދެންނެވެން އޮތީ 2100 އަންނަން ވާ އިރަށް، މަންޒަރު ފެންނަނީ ވަރަށް ބަނަކޮށް ކަމަށެވެ،" އެ ޔުނިވާސިޓީގެ ސައިންސްވެރިއެއް ކަމަށް ވާ ރެނީ ސެޓާ ނެރުއްވި ބަޔާނެއްގައި ލިއުއްވި އެވެ.

ދުނިޔޭގެ ފަރުތައް "ބޮޑު މަރަކުން މަރުވަމުން ދާކަމު"ގެ އިންޒާރު ސައިންސްވެރިން ދޭތާ ކިތައްމެ ދުވަހެކެވެ. އެއީ މުޅި ދުނިޔެއަށް ވެސް މުސީބާތެއް ކަމަށް ސައިންސްވެރިން ސިފަކުރެ އެވެ. ފަރުތަކުގެ އެތައް ސަރަހައްދެއް މިހާރު ވެސް ވަނީ މަރުވެފަ އެވެ.

މުރަކައިގެ ދިރުން ހުރި ދުވަސްވަރާއި މުރަކަތައް ހުދުވެފައި ހުއްޓާ: ސައިންސްވެރިން ބުނަނީ ކުރިއަށް އޮތް 20 އަހަރު ތެރޭ ގިނަ ފަރުތަކެއް މަރުވާނެ ކަމަށް

އޭގެ އެންމެ ބޮޑު މިސާލަކީ އޮސްޓްރޭލިޔާގައި އޮންނަ 2،300 ކިލޯމީޓަރުގެ ގްރޭޓް ބެރިއަ ރީފެވެ. ވޭތުވެ ދިޔަ 20 އަހަރު ތެރޭގައި ގާ ހުދުވުމުގެ އެތައް ހާދިސާއެއް އެތަނަށް ކުރިމަތި ވެއްޖެ އެވެ. މިސާލަކަށް 2016 އާއި 2017 ގައި ކަނޑަށް ކުރިމަތިވި "ހީޓް ވޭވް" އާ އެކު ގްރޭޓް ބަރިއަ ރީފްގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި މުރަކަތައް ވަނީ މަރުވެފަ އެވެ.

ރާއްޖޭގެ އެތައް ފަރަކަށް ވެސް އެ މައްސަލަ ކުރިމަތިވި އެވެ.

ފަރުތައް ނެތި ހިނގައްޖެ ނަމަ، ދުނިޔޭގެ ދިރުންތަކުގެ މާހައުލު ވެސް ނެތިދާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ސައެންސްވެރިން ދެ އެވެ.

އާ ދިރާސާގައި ވެސް ބުނެފައި ވަނީ ފަރުތަކަށް ހުރި އެންމެ ބޮޑު ނުރައްކަލަކީ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ކަމަށެވެ. އިންސާނުންގެ ސަބަބުން ދިމާވާ ތަގައްޔަރުވުމަކީ ދުނިޔެ ހޫނުވުމުން ކުރިމަތިވާ މައްސަލައިގެ ކުޑަ މިންވަރެއް ކަމަށް ވެސް، ސައިންސްވެރިން ލަފާކުރެ އެވެ.

"ގޮނޑުދޮށްތައް ސާފުކުރުން ރަނގަޅެވެ. އަދި ނުސާފުވުމާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރުން އެއަށް ވުރެ ވެސް ރަނގަޅެވެ. މި މަސައްކަތްތަކުގައި އަޅުގަނޑުމެން ދެމިތިބެން ވެސް ޖެހެ އެވެ،" ސެޓާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"ނަމަވެސް ފަރުތައް ރައްކާތެރިކުރަން ބޭނުން ނަމަ އިސްކަން ދޭން ޖެހިފައި ވަނީ ހަގީގަތުގައި މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ދެކޮޅަށް ކުރާ މަސައްކަތަށެވެ."

ފަރުތަކުގެ ހިމާޔަތަށް އުއްމީދެއް ނެތް!

ލެބޯރަޓަރީތަކުގައި މުރަކަތައް ދިރުވައިގެން އެ ގެންގޮސް މޫދުގައި އިންދުން ފަދަ ކަންކަން ސައިންސްވެރިންނާއި ތިމާވެށީގެ ހިމާޔަތްތެރިން އަންނަނީ ކުރަމުންނެވެ. ނަމަވެސް އެއީ ފަރުތައް ސަލާމަތްކުރަން އެކަށީގެންވާ ވަރުގެ މަސައްކަތެއް ނޫން ކަމަށް، ސައިންސްވެރިން ބުނެ އެވެ.

ހުދުވެފައިވާ ފަރެއް ކައިރިއަށް މީހަކު ފީނަނީ: ފަރުތައް ނެތިދިއުމުގެ ބިރު ބޮޑު

ދުނިޔެ ހޫނުވުން ކޮންޓްރޯލް ނުކޮށްފި ނަމަ މުރަކަތަކަށް ދިރުމެއް ނާންނާނެ އެވެ. އެހެންކަމުން މުރަކަ ހައްދައިގެން ދިރުވަން ކުރާ މަސައްކަތަކީ، ކަނޑުގެ ލޮނުގަނޑުގެ ހޫނުކަން މައްޗަށް ދިއުމުން މަރުވަމުން ދާ މުރަކަތަކާ އެއްވަރުގެ ކަމަކަށް ނުވެ އެވެ. އެހެންކަމުން މިދާ ސްޕީޑްގައި ފެންނަ މަންޒަރުތަކަކީ ސައިންސްވެރިން ދޭ ރަނގަޅު އިންޒާރެކެވެ. އަދި އެއީ އެތައް މިލިއަން އިންސާނުންގެ ދިރި ތިބުމަށް ވެސް އޮތް ގޮންޖެހުމެކެވެ.

އެމެރިކާގެ ނޭޝަނަލް އޯޝަނިކް އެންޑް އެޓްމޮސްފެރިކް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ކޮރަލް ރީފް ވޮޗްގެ ކޯޑިނޭޓަރު މާކް އީކިން ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި ބިލިއަނެއްހާ މީހުންގެ ހަށިގަނޑަށް އެތެރެވާ ޕްރޮޓީންގެ ބާވަތްތައް ލިބުން ގުޅިފައި އޮތީ ފަރުތަކުގެ ދިރުމާ އެވެ.

ކުރިއަށް އޮތް 20 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ދުނިޔޭގެ 70-90 ޕަސެންޓް ފަރު މަރުވެދާނެކަމުގެ އިންޒާރު ދިނުމަކީ ރާއްޖެއަށް އޮތް ނުރައްކަލެއްގެ ހަބަރެވެ. އެއީ ދިވެހިންގެ ކުރިމަގުގެ އުފާވެރިކަމާ ގުޅިފައި އޮތް މައްސަލައެއް ވެސް މެ އެވެ.

މިހާރު ކުރިމަތިވެގެން އުޅޭ ރަށްތައް ގިރުމުގެ އާދަޔާ ހިލާފު ހާދިސާތަކުން ލިބެނީ ހިތްދަތިކަމެކެވެ. ގިރައިގެން ދިޔަ ހިސާބުގަނޑު އަލުން ވޮޑި، ފަސްގަނޑު އަރާފާނެ އެވެ. ނުވަތަ ނާރާ ވެސް ހިނގައިދާނެ އެވެ. އެކަމަކު ހަގީގަތަކީ މިއީ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ކަމެވެ. އެހެންކަމުން ސައިންސްވެރިން މިހާރު ދޭ އިންޒާރަކީ ވެސް ދިވެހިންނަށް ކުރިމަތިނުވެ ނުދާނެ ހިތްދަތިކަމަކަށް ވުން ކައިރި އެވެ. އެއީ މުޅި ގައުމުގެ މުސްތަގުބަލާ ގުޅިފައި އޮތް އިންޒާރެކެވެ.

ދެބަސްވެވެން ނެތް ހަގީގަތަކީ ރާއްޖޭގެ ރީތިކަމުގެ ބޮޑު ބައި ގުޅިފައި އޮތީ ފަރުތަކާ ކަމެވެ. އޭގެ އިތުރުން ގޮނޑުދޮށްތަކުގެ ހިމާޔަތަކީ ވެސް ފަރުތަކެވެ. އެ ފަރުތައް މަރުވެ، ނެތި ހިނގައްޖެ ނަމަ ރާއްޖޭގެ ރީތިކަން ވެސް އެއާ އެކު ފޮރުވިގެން ދާނީ އެވެ. ސުވާލަކީ ދުނިޔޭގެ ސުވަރުގެއެއްގެ ގޮތުގައި މަޝްހޫރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެ ރީތިކަމަށް ވެސް ދެން އޮތީ އެންމެ 20 އަހަރު ބާވަ އެވެ؟

25 ކޮމެންޓް, 48 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 2%
icon sad icon sad 96%
icon angry icon angry 2%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ވަތުބަތާނަ

23 February 2020

އެއްބައި މުރަކަޔާއި ގާ މަރުވެ ވެއްޔަށްވާއިރު އަނެއްބައި ތަންތަނުން މުރަކައާއި ގާފަޅައި އާލާވުމަކީ ކަންހިނގާގޮތް! އެގޮތަށް ބަދަލުތަކެއް އައިސްފައިވަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ފަރުތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ގެއްލުންދޭތީީީީީީީީ.

The name is already taken The name is available. Register?

ޒަރީރުހުސެއިން

23 February 2020

ޤުރުއާނުގައި އޮވޭ އެއްގަމާއި ކަނޑު ފަސާދަ ވެއްޖޭ

The name is already taken The name is available. Register?

ޣަނީ

22 February 2020

ރާއްޖެ ވެސް މުސްކުޅިވީ ދެން ޒުވާންކަމުގެ ވާހަކަ ދައްކައިގެން ހިތްހަމަ ޖައްސާލާނީ

The name is already taken The name is available. Register?

ސަލީމު އިދުރީސް

22 February 2020

ބަލަ ފަރުތައް މަރުވުމަކީ ތިއީ ހަބަރެއްގަ ޖަހާވަރައް ދިވެހިން ކަންބޮޑުވާނެ ކަމެއްތޯ؟؟؟؟ ރާއްޖޭގަ ރީތިކިތައް ރައްއޮއްވަތޯ އެކިއެކީ ބޭނުމައް އެއްތައް ކިލޯމީޓަރު ދިގުފަރުތަކައް ފަސްއަޅައި ފޮރުވާލަނީ މާލެއަތޮޅުގެ ކުރީގެ ފޮޓޯޔަކާ މިހާރުގެ ފޮޓޯޔަކާ ޖާހާލަނިކޮއް މިކަން ރަނގަޅައް ސާފުވާނެ

The name is already taken The name is available. Register?

ބުއްދި ކުރާށެވެ

22 February 2020

ދުނިޔެ އަކީ ވެސް ﷲ ގެ މަޚްލޫޤެ ކެވެ.ދުނިޔެވެސް ނެތި ފަނާވެ ދާނެތެވެ.މާނައަކީ އިންސާނުން ކުރާނެ ކަމެއް ނެތް ވާހަކައެއް ނޫނެވެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ނައުޝާ

22 February 2020

3 އަހަރު. މިވެރިކަންނިމޭއިރު ގައުުއޮންނާނީ އިންޑިއާގެ އަޅުވެތިކަމަށްވެއްޓި ރީތިކަންގެއްލި ގެރިގުއިކޯރުތައް ދެމިފައި. އިންޑިއާއިން ޕްލޭންކުރަނީ އެކިއެކި ކަންކަންމަތިކޮށް އެހީގެނަމުގައި ގިނަސިފައިން ރާއްޖެއައިސް މިތާތިބެވޭނެގޮތަކަށް. އެމީހުން އައުމަށްފަހު ފޮނުވާނުލެވޭނެ އަދި ނުވެސްދާނެ. ޢެގޮތަށް އެމީހުންގެ އާމީ ގިނަކޮށް މިތަނަށްވެރިވެގަތުން އެމީހުންގެ ސިއްރު އެޖެންޑާއަކީ. ޢެއޮތީ އެޖެންޑާ19 އާއިވެސް ގުޅިފައި!

The name is already taken The name is available. Register?

ނައުޝާ ފިރިމީހާ

25 February 2020

ކޮންމެ ކަމެއް ސިޔާސީ ކުރަން ޖެހޭތަ.... ތިކަހަލަ ކަނބަލުން ގިނަވާތީ މިމައްސަލަޔަކީ... މިކަމަށް ސިޔާސީ ކަންތައް ގަނޑެއް ބޭނުމުގެ އެއްވެސް މާނައެއް ނުފެނޭ... ކަނބުލޮވެސް މިކަމަށް ހައްލެއް އޮތީޔާ އެވާހަކަ މިތާ ބުނެލުން މާ ބުއްދިވެރިވާނެ.... ސުކުރިއްޔާ....?

The name is already taken The name is available. Register?

ޢަލާމާތް

22 February 2020

ޤިޔާމަތް ވާނެއެވެ. ޝައްކެއް ވެސް ނެތެވެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ސެންޑި

22 February 2020

ޔާގީންތާ!

The name is already taken The name is available. Register?

ކަރުނަ

22 February 2020

ލ އަތޮޅަށް ރެއިން ފެށިގެން ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ރޯދައަށް ހައްދާ ކަރާ ދަނޑުތަކާ މެލަމް ދަނޑު ތަކު ފެން ބޮޑު ވެއްޖެއެވެ.މިހާރު މޫސުމަށް ބަލާގެން ދަނޑު ހައްދާކަށް ނޭގެއެވެ. ހެދިހެދި އޮންނަ ދަނޑެއް ހަލާކު ވުމަކީ ހަގެއްލުން އެއްފަހަރާ ވާކަމެކެވެ. އެތަށް ބައިވަރު އަގުބޮޑު ގަސްކާނާ( ގެރިގުއީ ފަދަ) ލޮސް ވުމާއި ޓައިމް ލޮސް ވުމާއި މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ އެވެ.

The name is already taken The name is available. Register?

އާމީން

23 February 2020

ދެން ރޯދައަށް އެ ތަކެތީގެ އަގު ބޮޑުކޮށްލާށެވެ. އޭރުން އެއޮތީ މުދަލަށް ރިޒުގު ލައްވާފައެވެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ޟަހރޮޮމ

22 February 2020

ތަރައްގީގެނަމުގަ ގުދުރަތާ ކުޅެންޔާ ވާނީ މިހެން......

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454