ރިޕޯޓް / މަރު

ތިން ދުވަހުގެ ހިމޭން ނިންޖަކަށް ފަހު ދެން "މަރު"!

ބަލިކަން އެނގުނީ ތިން ދުވަސް ވަންދެން މެދުނުކެނޑި ނިދުމަށް ފަހު ހޭލި އިރު ވާހަަކަ ދެއްކުމާއި އުޅުމަށް އައިސްފައި ހުރި ބަދަލުން

ގަލޮޅު ސަހަރާ: ރާއްޖޭގައި މޯޗަރީއެއް ހުންނަނީ އެތަނުގައި އެކަނި

ސިކުނޑީގެ ދިގު އޮޕަރޭޝަނަކަށް ފަހު، އޭޑީކޭގައި އާއިލާގެ މެމްބަރުން އިއްޔެ ތިބީ އެންމެ ވަގުތުކޮޅެއްގެ އިންތިޒާރުގަ އެވެ؛ ޝިއުރާ އަށް ދެން ވާނެ ގޮތަކާ ދޭތެރޭ އެވެ. އެހެން ތިއްބާ ދެން އިވުނީ އޭނާގެ ސިކުނޑި މަރުވި ވާހަކަ އެވެ.

"މިތަނަށް ހަމަ ރީތިކޮށް ސައިކަލެއްގެ ފަހަތުގައި އިނދެ، ހިނގާފައި މިތަނަށް ވަން ކުއްޖެއް އެއީ،" އާއިލާގެ ފަރާތުން ވާހަކަ ދެއްކި މީހަކު، ނަން ހާމަނުކުރަން އެދި ބުންޏެވެ.

މަކުނުދު އަށް އުފަން އުމުރުން އެންމެ 23 އަހަރުގެ ޝިއުރާ އިބްރާހިމް އޭޑީކޭ އަށް ގެންދިޔައީ ތިން ދުވަހުގެ "ހިމޭން" ނިންޖަކަށް ފަހު ތެދުވި އިރު، އޭނާގެ ދޫއޮޅި ވާހަކަ ދައްކަން ދަތިކަމުންނެވެ.

"ހައެއްކަ މަސް ދުވަސް ވެއްޖެ ޝިއުރާ ބޮލުގައި ރިއްސާތީ އުޅޭތާ. ކޮންމެ ފަހަރަކު ވެސް ބޭހެއް ކާލައިގެން ބޮލުގައި ރިހުން ރަނގަޅުކުރަނީ. ރޯދަ މަހުގެ ފަހު ދިހައެއްގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ގަދައަށް ބޮލުގައި ރިއްސާތީ އޭނަ އުޅޭތީ އައިޖީއެމްއެޗަށް ގެންދިޔައީ،" އާއިލާގެ ފަރާތުން ވާހަކަ ދެއްކި މީހާ ކިޔައިދިނެވެ.

އައިޖީއެމްއެޗުން ދިނީ ބޮލުގައި ރިހުން ކަނޑުވާ ބޭހެކެވެ. އޭނާ ބުނާ ގޮތުން އެ ބޭސް ކެއުމާ އެކު ޝިއުރާ އަށް ނިދެން ފެށި އެވެ. އަދި ބޭސް ކެއި ދުވަހު އޮތް ގޮތަށް އޭނާ ތިން ދުވަސް ވަންދެން މެދުނުކެނޑި ނިދި އެވެ.

"ތިން ވަނަ ދުވަހު، އެއީ މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ހަވީރު ފިރިމީހާ ގޮވީ އެއްޗެއް ކާން. ދެން ހަމަ އަމިއްލަ އަށް ތެދުވެ ކާން ގޮސް ދެކޮޅު ނުޖެހޭ ވާހަކަތަކެއް ދެއްކީ. އެކަމަކު ދޫއޮޅިފައި ޖުމްލަތައް ފުރިހަމައެއް ނުވޭ،" އޭނާ ބުންޏެވެ.

އެ ހިސާބުން އެނގުނީ ޝިއުރާގެ މައްސަލައެއް އެބައުޅޭ ކަމެވެ. އެހެންވެ ވަގުތުން އޭޑީކޭ އަށް ގެންދިޔައީ އެވެ. އިމަޖެންސީ އަށް ގެންދިއުމާ އެކު ސީޓީ ސްކޭނެއް ހަދައި، އެމްއާރުއައި ހެދުމުންް އެނގުނީ ސިކުނޑީގެ މައި ނާރެއް ފަޅައިގެން ގޮސް ސިކުނޑި އަށް ލޭ ލީކުވަމުން ދާ ކަމެވެ. އެއީ ސްޓްރޯކެއް ކަމަށް ވެސް އޭޑީކޭ އިން ބުންޏެވެ.

"އެހެންވެ ހަމަ ވަގުތުން އައިސީޔޫ އަށް ލީ،" އާއިލާ އިން ބުންޏެވެ. "އައިސީޔޫގައި އޮއްވާ ލޮލުގެ ފެނުން ގެއްލިއްޖެ. އެއްފަޅީގެ ވާގި ވެސް ނެތިއްޖެ."

"ޝިއުރާ ބެއްލެވި ޑޮކްޓަރު ވެސް ވިދާޅުވި ހުރިހާ ކަމެއް ވީ ވަރަށް ހަމަ އަވަށޭ. އޭރު ދިޔައީ ސިކުނޑީގެ އޮޕަރޭޝަނެއް ވެސް ކުރަންް ތައްޔާރުވަމުން. އެކަމަކު ފަހަރަކު ކަމެއް ދިމާވަމުން ގޮސް ސާޖަރީ ވެސް ހެދުނީ ހަމަ ކިރިޔާ،" އޭނާ ބުންޏެވެ.

ޝިއުރާގެ ސާޖަރީއެއް ހެދި ނަމަވެސް، އެއްވެސް އުފާވެރިކަމެއް ނެތެވެ. އިރުކޮޅަކުން ސިކުނޑި މަރުވީ އެވެ. އަދި އޭގެ ފަހުން ހިތް ވެސް ހުއްޓުނީ އެވެ.

"ކްލިނިކަލީ ޑެޑް ކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެންގީ އިއްޔެ ހެނދުނު. ޝިއުރާގެ ފިރިމީހާ ގާތު ޑޮކްޓަރު ބުނި ޝަހާދަތް ވެސް ލައިދޭށޭ. ޝަހާދަތް ވެސް ލައިދިން. އޭރު އޮތީ ވެންޓިލޭޓަރުގައި،" އާއިލާ އިން ބުންޏެވެ.

އެކަމަކު، ޝިއުރާ މަރުވި ކަމަށް މިއަދު ހެނދުނު ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ.

ސްކޫލު ނިންމުމަށް ފަހު، މާލެ ބަދަލުވެ، 2018 ގައި ކައިވެންޏެއްކޮށްގެން ޝިއުރާ އުޅެމުން ދަނީ ވަރަށް އުފާވެރި ދިރިއުޅުމެކެވެ. އާއިލާ އިން ބުނި ގޮތުގައި، ޝިއުރާ އަކީ މުސްތަގުބަލަށް ވަރަށް ފޮނި އުންމީދުތަކެއް ކުރަމުން އައި ޒުވާނެކެވެ.

ޝިއުރާގެ މަރާ އެކު ކުއްލި މަރާއެކު އާއިލާ އަށް ލިބިފައި ވަނީ ކެތް ނުކުރެވޭ ވަރުގެ ބޮޑު ހިތާމައެކެވެ. މުޅި އާއިލާ ތިބީ ޝޮކެއްގަ އެވެ.

ނޯޓް: އާޓިކަލް ޝާއިއުކުރުމުގެ ފަހުން، އާއިލާގެ އެދުމުގެ މަތިން، މި އާޓިކަލްގެ ބައެއް ވާހަކަތަކާއި ފޮޓޯތައް މިހާރު ވަނީ އުނިކޮށްފަ އެވެ.

26 ކޮމެންޓް, 133 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 4%
icon sad icon sad 95%
icon angry icon angry 1%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ޙިނި

19 May 2021

މުޖުތަމައު ހޭލުންތެރި ކުރުމައް ނިޔާވިފަރާތުގެ ފޮޓޯ އަދި ނިޔާވި ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު ބޭނުން ކުރުމަކީ ރަންގަޅުކަމެއް. އާޓިކަލްގަ ބުނާގޮތުން ޝިއުރާ ބޮލުގަ ރިއްސާތާ 6 މަސް އަދި ބޭހެއްކައިގެން ކެންޑިނޭޅި ނިދާތާ 3 ދުވަސް، މިކަން ކަމުންވެސް އެބަ އެންގޭ ކޮންމެވެސް ސިއްހީ ބޮޑު ގޯހެއް އެބައުޅޭކަން އަދި އެލާޓްވެ އަވަހައް އެބޭނުންވާ ސިއްހީ ފަރުވާ ހޯދި ފިޔަވަޅު އެޅުނުނަމަ ފުރާނަ ސަލާމަތް ކުރެވުނީސް.

The name is already taken The name is available. Register?

އެމްސް

20 May 2021

ބޮލުގަ ރިއްސާތާ 6 މަސްވެގެން އައިޖީއެމްއެޗް އަށް ދިޔައިމަވެސް ދިނީ ތަދުކަނޑުވާ ބޭހެއް! ދެނޯ؟

The name is already taken The name is available. Register?

ޙިނި

20 May 2021

ޑޮކްޓަރުން ނައްވެސް މަދުންނަމަވެސް މި އޮންނަނީ އެމީހުންގެ ޕުރޮފެޝަނަލް މިންގަންޑުތަކާ ފުށުއަރާ ގޮތައް ކަންކުރެވިފަ. އަމިލަޔައްވެސް ކަންކަން ދިރާސާކުރަން ފެނޭ އަދި ސިއްހީ ބޮޑެތި މައްސަލަ ތަކުގައި 2 ވަނަ އޮޕީނިޔަންއެއް ހޯދުންވެސް ވަރައްމުހިއްމު

The name is already taken The name is available. Register?

ފާތިމ

20 May 2021

އެމްސްއަށް، އާއި ހޮސްޕިޓަލަށް ގޮއްސަ 6 މަސް ވަންދެން ރިހހހޭ ވާހަކަ ބުނިކަން ޔަގީންތަ؟ޑޮކްޓަރ ގާތަށް ގޮސް ކިޔާދޭ އެއްޗަކުން ކަމުގެ ބޮޑުކުޑަމިން ދެނެގަނެވޭނީ. ކަމެއް ވީމަ ނޫސްވެރިޔާއަށް އަލިފުން ޔާއަށް ކިޔާދިނަސް ނުވާނެ ކަމެއް.

The name is already taken The name is available. Register?

ޑެރަ

18 May 2021

ވަރަށް ދެރަ...މަރްހޫމަޔަށް ސުވަރުގޭގެ ދާއިމި ނިޔުމަތް ލެއްވުން އެދި ދުވާކުރަން..އަދި އާއިލަޔަށް ކެއްތެރިކަން މިންވަރު ކުރައްވާށި.އާމިން

The name is already taken The name is available. Register?

ޕޯސްތ

18 May 2021

ތިހުރި ގާއިމު ތަރިންގެ އާދަ އަޅުގަނޑަކާާ އުމުރުން29 އަހަރުން ފެށިގެން ބޯ އަބުރާ ބޮލުގަރިއްސާ ތީ ދައްކަމުން އައްނަ މީހެއް 55 އަހަރު އެއްވެސް ބައްޔެ ނުފެނޭ ޓެސްޓެއް ވެސް ނަހަދާ އަބަދު ބޭސް ކާންޖެހޭ މިހާރު ނުރިހޭ އެއްމެ ކައްޓެއް ވެސް ނެއް އަދިވެސް ދައްކަނީ ބޭސް ބޭސް

The name is already taken The name is available. Register?

އެ މްސް

18 May 2021

ތަދުކަނޑުވާ ބޭހަކީ ޙައްލެއް ނޫން، އަދި އަބަދަކު ބޭހެއްވެސް ނުކެވޭނެ! ކަށީގެ ޚާއްސަ ނުވަތަ ރިއު މެޓޮލޮޖިސްޓަކަށް ދައްކަން ފެނޭ!

The name is already taken The name is available. Register?

އެ މްސް

18 May 2021

ބޮލުގަރިއްސާތާ ހައެއްކަ މަސްވެގެން އައިޖީއެ މްއެޗް އަށް ދިޔައި މަ ރިހުން ކަނޑުވާ ބޭހެއް؟ އައިޖީއެ މްއެޗް ސޫކުރަންވީ! އައިޖީއެ މްއެޗް އަށް އެލިބުނީ ޕޭޝަންޓް ސޭވްކުރާނެ ރަގަނޅު ފުރުސަތެއް! ރޭޑިއޯ/ޓީވީ އަށް އަރާ ސިއްޙީ މާހިރުންވެސް ކުރަންވީ ކަ މަކީ ހޭލުންތެރިކުރުވުން! އަނގައިގަ ތެރޭ ދޫއޮޅި/ވާހަކަ އޮޅުން އަރާ/ މެ މޮރީ ސްލިޕްވުން ފަދަ ހުރިހާ ކަ މަކީ ސްޓްރޯކެއްގެ ޢަލާ މާތް! އެއްވެސް އިކުއިޕް މެންޓަކާއި ނުލައިވެސް، ސްޓޯރަކަށް ހެދޭނެ ޓެސްޓްތައް ހުންނާނެ!

The name is already taken The name is available. Register?

ފައިނާ

18 May 2021

ވަރައް ދެރަވެއްޖެ..އެކަމް ތިން ދުވަސް ވަން ދެން ނިދި އިރު އާއިލާ މީހުން ތިބީތޯ ހަމަ އަޅާ ނުލާ..ނޯމަލް ކަމެއްގެ ގޮތުގް ދެކިގެން ނުވާނެ ނޫންތޯ ?

The name is already taken The name is available. Register?

އެ މްސް

18 May 2021

އައިޖީއެ މްއެޗް ދެކެ ވަރަށް ރުޅި އައިއްސި! މިކަ މުގަ އެ މީހުން ވަނީ ބޮޑުތަނުން ފެއިލްވެފަ! 3 ދުވަސް ވަންދެން ނިދުނު ވާހަކައިންވެސް، ޑޮކްޓަރަކަށް ވިއްޔާ، އެއީ ބްލެކް އައުޓެއްތޯ ދަ މައިގަނެވޭނެ!

The name is already taken The name is available. Register?

ބައިވަރުފިލާވަޅު

18 May 2021

ބައިވަރު މައްސަލަ: ހަމައެކަނި ބޭހެއްދީފަ ފޮނުވާލުން. ޓެސްޓެއް ނުހެދުން. ބޭސް ކައިގެން އަބަދު ނިދިފަ 3 ދުވަސް ވަންދެން ނުބާއްވާ އީއާރ އަށް ގެންދަން ވާ ކޭސްއެއްތީ. މާލޭގަ ތިގޮތަށް މީހަކު ނިދާފަ އޮއްވާ ފަރުވާއެއް އިތުރަށް ނުހޯދާ ވާނުވާ ނުބަލާ ބޭއްވުން އެއީ ގޯހެއްނޫންތޯ. ވ.ދެރަވެއްޖެ. އާއިލާއަށް ކެތްތެރިކަން ދެއްވާ، މަރުޙޫމާއަށް ސުވަރުގޭގެ ދާއިމީ ނިޢުމަތް މިންވަރު ކުރައްވާށި

The name is already taken The name is available. Register?

އެ މްސް

18 May 2021

އައިޖީއެ މްއެޗް އިން ނޫންތޯ ތަދުކަނޑުވާ ބޭހެއް ދީފަ ދޫކޮށްލީ! އެހާޒަ މާނު ބޮލުގަރިއްސި ވާހަކައިންވެސް އެ މީހުން ޓެސްޓެއް ހަދަން ބޭނުން ނުވީތާ!

The name is already taken The name is available. Register?

ޝާނާ

18 May 2021

އަޅުގަނޑު ރަޙުމަތްތެރިއަކަށް މިހެންދިމާވި އައިޖީ އެމް އެޗުން އެއްވެސް ފަރުވާއެއްނުލިބި އޮތް އެތައް އިރަކު ޑޮކްޓަރު ނައިސްގެން އެއްފަޅި ޕެރެލައިޒްވަމުން ދިޔަ އެއްލޮލުގެ ފެނުން އޭރު މަޑުމަޑުންދިޔަ، ޢާއިލާގެ މީހުންގޮތް ހުސްވެ ތިބީ ރޯން، އަޅުގަނޑު އެތައް މިނިސްޓަރުންނަކާ އެތައް އެމް.ޕީ އަކަށް ގުޅާ ރޮއި އާދޭސްކޮށް الله ގެ ހެޔޮ ރަހުމަތާއި އެކު އިންޑިޔާއަށް ގެންގޮސް އޮޕަރޭޝަނަކަށް ނުގޮސް އެހުރީ ރަނގަޅުވެފައި،

The name is already taken The name is available. Register?

އެ މްސް

18 May 2021

ވާ އެއްގޮތަކީ ސްޓޭންޑަރޑް އޮޕަރޭޓިންގ ޕްރޮސީޖަރ އެއް، އެއްވެސް ތާކު ނޯންނަނީ ނުވަތަ ކަންކަން އެއާއި އެއްގޮތަށް ނުދަނީ! ކަންކަން ކުރާނެ ކޮލިޓީ މިންގަނޑެއްވެސް ކަނޑައަޅާފަ ނުބާއްވަނީ! ކޮން މެ ޑޮކްޓަރ އަކީވެސް އިންޑިޕެންޑެންޓް މީހެއް! އުޅެންވާ މިންގަނޑެއްވެސް/ކޮލިޓީ ބަލާ ޗެކްކުރާނެ ފަރާތެއްވެސް ނުހުރޭ!

The name is already taken The name is available. Register?

ވައުުދުނާމާ60

18 May 2021

މައްސަލައަކީ ހޮސްޕިޓަލް ތަކަށް ދިޔައަސް ޑޮކުޓަރުންގެ ފަރުވާ ކުދަކަމުން ރަނގަޅަށް ބަލިމިހާ ގައިގްނޯސް ނުކުރުން

The name is already taken The name is available. Register?

އެ މްސް

18 May 2021

އެހެން އެވަނީ ހޮސްޕިޓަލް ސިސްޓަ މް އެއް ނޯންނާތީ، ރަގަނޅު ޗެކް އެންޑް ބެލެންސް ސިސްޓަ މެއް ނެތީ މައާއިވެސް އެކު!

The name is already taken The name is available. Register?

ޖުލައި2021

18 May 2021

ވަރަށް ހިތާމަވަވެރި ޙާދިސާއެއް! އާއިލާއަށް ކެތްތެރިކަން ދެއްވާށި. އާމީން. އާދަޔާ ހިލާފަށް ބޮލުގައި ރިއްސާނަމަ ބޮލުގެ ސީޓީ ނުވަތ އެމްއާރްއަި ސްކޭން އެއް ހަދާލުން ރަނގަޅު. ކުރިން ޑައިގްނީޒްކުރެވުމުން ފުރާނަސަލާތްމަތް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުވާނެ.

The name is already taken The name is available. Register?

އެ މްސް

18 May 2021

އައިޖީއެ މްއެޗް އަށް ދިޔައި މަ އަޅާނުލީ ނޫން ތޯ! ތަދުކަނޑުވާ ބޭހެއް ދީފަ ފޮނުވާލީ މަ ބަލި މީހާ ދެންދާނީ ކޮންތާކަށް ތޯ؟

The name is already taken The name is available. Register?

ޙަމް88

18 May 2021

އެދިނީ ކޮންބޭހެކަން އެނގެމީހަކު ބުނެދީބަލަ މިތާ. ބޭހެއް ކައިގެން އައްޑޫ މީހަކު މަރުވިވާހަކަވެސް އެބައޮތް މިތާ.

The name is already taken The name is available. Register?

އެ މްސް

18 May 2021

ތަދުކަނޑުވާ ބޭހެއް! ދިޔައީ ސްޓްރޯކެއް ޖެހިގެން، ދިޔައި މަ ބޮލުން ނައްޓާލީ!

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454