ކުޅިވަރު / އިންގްލިޝް ޕްރިމިއާ ލީގް

ރެފްރީ އެންތަނީ ޓޭލާއާ މެދު ޓުޗެލް ހިތްހަމަނުޖެހިފައި

ޗެލްސީގެ ކޯޗު ކޮންޓޭ، ރޭގެ މެޗުގައި އިރުޝާދު ދެނީ. ޓޮޓެންހަމްގެ ކޯޗު ކޮންޓޭ އާއެކު އޭނާ އަށް ވަނީ މެޗަށް ފަހު ސީދާ ރަތް ކާޑެއް ދައްކައިފައި.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ލަންޑަން (އޮގަސްޓް 15) - ޗެލްސީ ކުޅޭ މެޗުތަކުގައި އިނގިރޭސި ރެފްރީ އެންތަނީ ޓޭލާ އަށް އިންސާފު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ނުދޭން އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ތޯމަސް ޓުޗެލް ގޮވާލައިފި އެވެ.

ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސްއާ 2-2 އިން އެއްވަރުވި މެޗަށް ފަހު ވާހަކަ ދައްކަމުން ޓުޗެލް ވަނީ ރެފްރީ ޓޭލާ އާއި ވީއޭއާރް ރެފްރީ މައިކް ޑީން އަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުކިޔައިފަ އެވެ. އޭނާ ބުނީ، ޓޮޓެންހަމްގެ ލަނޑުތައް ބަލައިގަނެވިގެން ނުވާނެ ކަމަށާއި، މެޗު އޮފިޝަލަކަށް ޓޭލާ ހުންނަކަން ކުޅުންތެރިންނަށް އެނގޭ ހިސާބުން ކުޅުންތެރިން މާޔޫސް ކުރުވާ ކަމަށެވެ.

ޗެލްސީ އާއި ޓޮޓެންހަމް ކުޅުނު ލަންޑަން ޑާބީ މެޗުގައި ރެފްރީކަން ކުރި އެންތަނީ ޓޭލާ. -- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ޗެލްސީއާ ދެކޮޅަށް ޓޭލާ ގިނަ ނިންމުންތަކެއް ނުހައްގުން ނިންމާކަމަށް ބުނެ އެ ޓީމުގެ ސަޕޯޓަރުން ހިންގި އޮންލައިން ޕެޓިޝަނެއްގައި 80،000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ވަނީ ސޮއިކޮށްފަ އެވެ. އަދި ރޭގެ މެޗަށް ފަހު ގަޑިއިރެއް ތެރޭ ވަނީ އިތުރު 10،000 ސޮއި އެއަށް ލިބުނެވެ.

ޓުޗެލް ބުނީ އެއީ ބައެއް ސަޕޯޓަރުން ދެކޭ ގޮތް އެކަނި ނޫން ކަމަށާއި، ޗެލްސީގެ ހުރިހާ ކުޅުންތެރިންނާއި ޑްރެސިން ރޫމް ސްޓާފުން ވެސް އެކަމާ އެއްބަސް ވާނެކަން ޔަގީންވާ ކަމަށެވެ.

"އަހަރެންނަކަށް އެއްގޮތަކަށް ވެސް ނުވިސްނޭ ފުރަތަމަ ލަނޑުގައި އޮފްސައިޑު ނުވާންވީ ގޮތެއް، އަދި ކުޅުންތެރިއެއްގެ އިސްތަށިގަނޑުގައި ހިފައި ދަމައިގަނެފައި އެ ކުޅުންތެރިޔާ (އަދަބެއް ނުލިބި) ދަނޑުގައި ހުރެވޭނެ ގޮތެއް ވެސް ނުވިސްނޭ،" ޓުޗެލް ބުންޏެވެ.

ޓޮޓެންހަމުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އެއްވަރުކުރި ލަނޑު ޖެހި ވަގުތު ހިނގާދިޔަ ކަންކަމުގެ ވީޑިއޯ.

"ކުޅުންތެރިޔާ އިސްތަށިގަނޑަށް ދަމައިގަނެފައި އަދަބެއް ނުލިބި ދަނޑުމަތީ ހުރެވިފައި، އެންމެ ފަހު ކޯނަރުގައި އެޓޭކުވެސް ކުރެވޭ. މި ކަންކަން ބަލައިގަންނާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން. ދެ ގޯލުވެސް ބަލައިގަނެވިގެން ނުވާނެ، އެކަމަކު ނަތީޖާ ގޯހެއް ނޫން، އެއީ އަހަރެމެން ކުޅުނީ ވަރަށް މޮޅަށް، އަހަރެމެންނަށް މެޗުން މޮޅެއް ހައްގު ކަމަށް އަހަރެން ދެކެން."

ޗެލްސީގެ މެޗުތަކަށް އިންސާފުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ޓޭލާ އަށް ދިނުމާ ދެކޮޅުތޯ ސުވާލު ކުރުމުން ޖަވާބުގައި ޓުޗެލް ބުނީ، ޗެލްސީގެ މެޗުތަކަށް އިންސާފުކުރަން ޓޭލާ އަށް ފުރުސަތު ދިނުމާ އޭނާ ދެކޮޅު ކަމަށާއި، އެއީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ. އަދި ޓުޗެލް ވަނީ ވީއޭއާރުގެ އެހީގައި ވެސް ރެފްރީގެ ނިންމުންތައް އިންސާފުވެރި ނުވާތީވެ އެކަމާ ވެސް ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފަ އެވެ.

"ހަގީގަތުގައި ނިންމުންތައް އިންސާފުވެރިކުރަން ވީއޭއާރްގެ އެހީ ވެސް ހޯދޭ. އެކަމަކު ކުޅުންތެރިންގެ އިސްތަށިގަނޑަށް ދެމުން ހުއްދަ ކަމަކަށް ވީ ކޮން އިރަކު؟ އެއީ ފައުލެއް ގޮތުގައި ނުބަލަން ފެށީ ކޮން އިރަކު؟ އޭނާ (ރެފްރީ) އަށް ނުފެންނަ ނަމަ އަހަރެން އޭނާ ކުށްވެރިއެއް ނުކުރާނަން، އެހެން ވިއްޔާ އަހަރެންނަކަށް ވެސް ނުފެނޭ،" ޓުޗެލް އިތުރަށް ބުންޏެވެ.

ޓޮޓެންހަމުން ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖެހިއިތު ރިޗާލިސަން އޮފްސައިޑުގައި ހުރިކަން ދައްކުވައިދޭ ވީޑިއޯ

ޓުޗެލް ބުނީ ރީސް ޖޭމްސް ޓެކްނިކަލް ފައުލެއް ކުރުމުން ވަގުތުން އޭނާ އަށް ރީނދޫ ކާޑު ދެއްކި ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ދެ ޓީމުގެ ބެންޗު ކުރިމަތީގައި ޓޮޓެންހަމްގެ ހޮއިބިއޭ ޖޭމްސްގެ ކަރުގައި ޖެހުމުން ވެސް އޭނާއަށް އަދަބެއް ނުލިބި ސަލާމަތް ވި ކަމަށެވެ.

"ބެންޓެންކޫ ވެސް ތިނެއް، ހަތަރެއް، ފަހެއް، ހަ ޓެކްޓިކަލް ފައުލް ކުރި، އެކަމަކު ރީނދޫ ކާޑެއް ނުދައްކާ. ހަވާޓްޒް ގޯލާ ދިމާއަށް ދުވި އިރު އެއީ ސީދާ ފައުލް އެއް. އެ ބޯޅައިގައި 1-1 އިން އެއްވަރުކުރީ،" ހިތްހަމަ ނުޖެހިފައި ހުރި ޓުޗެލް ބުންޏެވެ.

މެޗުގެ އިތުރު ވަގުތުގައި ލިބުނު ފުރަތަމަ ކޯނަރުގައި ޓޮޓެންހަމްގެ ރޮމޭރޯ، ކުކުރޭޔާގެ އިސްތަށިގަނޑަށް ދަމައިގަނެ ވައްޓާލަނީ. ފަހުން ނެގި ކޯނަރުގެ ކުރިން އެކަން ޔަގީން ކުރަން ވީއޭއާރު ބެލި ނަމަވެސް ރެފްރީ ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައެއް ނުވޭ.

"ވަރަށް ބޭއިންސާފުން ގޮތް ނިންމައިފައި ހުރީ. އަހަރެންންގެ މައްސަލައެއް ނެތް ގޭމް ގެއްލުނަސް، އެކަމަކު މިގޮތަކަށް ނޫން. އެކަމަކު މިއީ މިއަދަށް އޮތް ގޮތް. މިހާރު މި ދައްކާ ވާހަކަތަކަށް އަހަރެންނަށް އަދަބެއް ނާންނާނެ ކަމެއް ވެސް ނޭނގޭ."

ޓުޗެލްގެ ފާޑުކިޔުންތަކާ ގުޅިގެން އިނގިރޭސި ފުޓުބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަނުން ވަރަށް އަވަހަށް މި މައްސަލައިގައި ޓުޗެލްއާ ވާހަކަ ދައްކާނެ ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ. ޓުޗެލް އާއި ޓޮޓެންހަމްގެ ކޯޗު އެންޓޯނިއޯ ކޮންޓޭ އަށް ވެސް ވަނީ މެޗު ނިމުމަށް ފަހު ރެފްރީ ސީދާ ރަތް ކާޑެއް ދައްކައިފަ އެވެ. އެއީ ދެ ކޯޗުންގެ މެދުގައި ހިނގި ހަމަނުޖެހުމަކާ ގުޅިގެންނެވެ.

ރެފްރީންގެ ނިންމުމާ މެދު ޓުޗެލް ނުރުހުން ފާޅުކުރި ނަމަވެސް ޗެލްސީގެ ކޯޗު ކޮންޓޭ ބުނީ އޭނާ ދުވަހަކުވެސް ރެފްރީންގެ ނިންމުންތަކާ ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަދައްކާފައި ނުވާނެ ކަމަށާއި، ކުރިއަށް އޮތް ތާނގައި ވެސް އެގޮތުގައި ކުރިއަށް ދާނެ ކަމަށެވެ.

"ދުވަހަކުވެސް (ރެފްރީންގެ ނިންމުމަށް ފާޑެއް ނުކިޔަން)، އަދި އެގޮތުގައި ކުރިއަށް ދާނީ ވެސް. އަހަރެން ކުޑަކޮށް ރުޅިވެސް އަންނަ ގޮތް ވޭ، އެހެން މީހުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު މިހާ ދަށް ވީމައި. އެކަމަކު ކޮންމެ މީހަކު ވެސް ކަންތައް ކުރާނީ އެމީހަކު ބޭނުންވާ ގޮތަކަށް. ވިސްނޭތަ؟،" ކޮންޓޭ ބުންޏެވެ.

"އަހަރެން ބޭނުމެއް ނޫން ރެފްރީންނާ ދޭތެރޭ އެއްޗެއް ބުނާކަށް، އަދި އިނގިރޭސި ރެފްރީއަކާ ގުޅޭގޮތުން އަހަރެން ދުވަހަކުވެސް އެއްޗެކޭ ނުބުނާނަން."

5 ކޮމެންޓް, 1 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 0%
icon sad icon sad 0%
icon angry icon angry 0%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 100%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ޒިކް

19 August 2022

ތިވެސް ދެން ވަރަށް ފެންމައްޗަށް އަރައިގެން އުޅޭ ކިބުރުވެރި މީހެއް..

The name is already taken The name is available. Register?

ރަދީފްއޮފިޝަލް

15 August 2022

ތި 02 ކްލަބް ވެސް އެއީ ރެފްރީންގެ އެހީތެރިކަން އަބަދު ލިބޭ 02 ކްލަބް.ތަފާތަކީ ރޭގަ 12 ކުޅުންތެރިން ކުޅުނީ ސްޕަޑްސްގަ.އެހެންވީމަ ކޮންޓޭ އަށް ވެސް ބޮންޓޭ އަށް ވެސް ޓުޗެލަށް ވެސް ނެތް ރެފްރީންގެ ވާހަކަ ދެއްކެން.ދެން އިތުރަށް ވާހަކަ ގިނަކުރާނަމަ އަންނާނީ ސަސްޕެންޝަނެއް.ވ.ވ.ވެދުން

The name is already taken The name is available. Register?

ވިންސްމޯކް ސާންޖީ

15 August 2022

ބާސާ ފޭނުން ރެފްރީ އޭ ކިޔާފަ އަނގަ ހުޅުވަން ލަދު ނުގަންނާތީ އަންނަނީ ހިނި

The name is already taken The name is available. Register?

ރަދީފްއޮފިޝަލް

16 August 2022

ސާންޖީ ބްރަދާ ، އަދި ތަންކޮޅެއް ފަހަތުގަ ތިއުޅެނީ.ކުޑަކޮށް އަޕްޑޭޓް ވެބަލަ.ވ.ވެދުން

The name is already taken The name is available. Register?

ބްލޫ ސްޕާރސް

18 August 2022

ކާކު ކަލޭ ސަސްޕެންޑް ކުރަން އަންނާނީ؟ އާސެނަލް ދާނީ ޗޮކުން ހަމަ. ލަންޑަން އަށް ހުރި ލަދެއް.

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454