އައިފޯން: 10 އަހަރު ފުރޭއިރު އަގު 1000 ޑޮލަރަށް

އެޕަލް އައިފޯނުގެ ހަޔާތަށް މި އަހަރު ސެޕްޓެމްބަރުގައި 10 އަހަރު ފުރޭނެ އެވެ. އެއާ އެކު އައިފޯނު ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް ބޮޑު ބިރަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހޭނެ އެވެ. އައިފޯނެއްގެ އަގު 1000 ޑޮލަރަށް އަރާނެތީ އެވެ.


އައިފޯން 8ގެ އަގު އުފުލޭނެ ކަމަށް ތުންތުންމަތިން ވާހަކަ ދެކެވުނު ނަމަވެސް، އެ ފޯނުގައި ހުރުމަށް ވަފާތެރިން އެދޭ ފީޗާތަކާ އެކު، އަގު ބޮޑުވާނެކަން ހަމަ ކަށަވަރެވެ. އައިފޯނަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ހާޑްވެއާއެއް އުފެއްދުމުގެ ގާބިލްކަން އެޕަލްގެ ކިބައިގައި ނެތުމަކީ އަގު ބޮޑުވާނެ ކަމަށް ނިންމަން ޖެހޭ މައިގަނޑު ސަބަބެވެ.

އައިފޯނު 8ގެ ހައިސިއްޔަތާ މެދު ބުނެވެނީ އެއީ އައިފޯނު މަރުކާގައި މިހާތަނަށް ނެރުނު ހުރިހައި ފޯނަކަށް ވުރެ ރީތި އަދި އެހައި ކުޅަދާނަ ފޯނަކަށް ވާނެ ކަމަށެވެ. އައިފޯނު 8ގެ އިންޓާނަލް ސްޓޯރޭޖަށް ގެންނަ ބޮޑު ބަދަލުގެ އިތުރުން، 3ޖީބީ ރޭމް ހިމަނާނެ ކަމަށް ވެސް ބުނެވެ އެވެ.

ސްމާޓްފޯން މާކެޓްގައި މިހާރު ނެތް ފީޗާއެއް، އައިފޯން 8 ގައި އިންނާނެ ކަމަކަށް ނުބެލެވެ އެވެ. މާނަ އަކީ އައިފޯން މަރުކާ އަށް އެ ފީޗާއެއް އަދި މުޅިން އާ ނަމަވެސް، ވާދަވެރިންގެ ފޯނުތަކަށް ބާ ފީޗާތަކެއް ވެސް އައިފޯން 8 ގައި ހިމަނާފާނެ ކަމެވެ. ނަމަވެސް ފޯނުގެ އަގަށް ގެންނަ ބަދަލާ މުނާސަބު މިންވަރަކަށް އެ ފީޗާއެއް އޮމާންކޮށް ތަހުޒީބުކުރާނެ ކަމެވެ.

އައިފޯން 8 ގައި އިންނާނެ ކަމަށް ބުނެވެނީ އައިއޯއެސްގެ އެންމެ އޮމާން އަދަދެވެ. ވަޔަލެސް ޗާޖިން އަދި ޓަޗްއައިޑީ ވެސް ވަނީ އައިފޯން 8 އަށް ޚާއްސަ ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފަ އެވެ. އެހެންކަމުން އެޕަލް އަށް ކުޅަދާނަ ހުރިހާ މޮޅެއް، އައިފޯން 8 ގައި ހިމަނާނެ އެވެ.

އައިފޯން 8އާ އެކު އައިފޯނުގެ އަގު އުފުލޭނެ ކަމަށް ބުނެވުނު ނަމަވެސް، އެޕަލުން މިހާރު މިސްރާބު ޖަހާފައި ހުރި ދިމާ އަށް ބަލާއިރު، އައިފޯން 8 ވަކިވަކި ބައްރުތަކަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ނެރުމަކީ ވެސް ބެލެވޭ ގޮތެވެ.

އިންޑިޔާ އަށް ޚާއްސަ އައިފޯން 8 އަދި އޭޝިއާގެ އެހެން ގައުމުތަކަށް ހާއްސަ އަދަދުތަކެވެ. އަދި އެ ގައުމުތަކަށް ތައްކަތުކުރުމަށްޓަކައި އައިފޯން 8ގެ ތަފާތު މޮޑެލްތަކުގައި، ތަފާތު ހާޑްވެއާ ބޭނުންކުރުމަކީ ވެސް އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ.