ޓެކްނޮލޮޖީ

ފޭސްބުކްގެ 200 މިލިއަން ޑޮލަރު އަޅިއަށް، ސެމްސަންގަށް ބޮޑު ލަދެއް

ސެމްސަންގް ގެލަކްސީ ނޯޓް 7ގެ ބެޓެރީގައި އުޅޭ ކަމަށް ބެލެވެނީ ބެޓެރީ އުފެއްދުމުގައި އުޅޭ މައްސަލައެއް

04 ސެޕްޓެމްބަރ 2016 - 06:33

13 comments

ނިމިގެން މި ދިޔައީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދުނިޔޭގައި ލަދުވެތި ދެ ކަމެއް މެދުވެރިވި ހަފުތާއެކެވެ. އެތައް ސަތޭކަ މިލިއަން ޑޮލަރެއް އަނދައި އަޅިއަށްވެ ދެ ކުންފުންޏަކަށް ލަދުވެތިކަން އަދި އަނެއް ބަޔަކަށް މާލީ ބޮޑު ގެއްލުންތަކެއް ކުރިމަތިވީ އެވެ.

"ސްޕޭސްއެކްސް"ގެ ރޮކެޓެއް އުދުއްސާލަން އުޅެނިކޮށް ގޮވައި، އަނދާ ހުލިވި އެވެ. ސްޕޭސްއެކްސް އަކީ އެމެރިކާ ކުންފުންޏެކެވެ. މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ ޖައްވަށް ސެޓެލައިޓް ގެންދިއުމެވެ. އިންޓަނޭޝަނަލް ސްޕޭސް ސްޓޭޝަނަށް ފަޅުވެރިންނާއި ކާބޯތަކެތި އުފުލުމަކީ ވެސް އެ ކުންފުނިން ކުރާނެ ކަމަށް ބުނާ މަސައްކަތެކެވެ.

ސްޕޭސްއެކްސްގެ ރޮކެޓާ އެކު ފޭސްބުކްގެ ސެޓެލައިޓެއް ވެސް ވަނީ އަޅި އަށް ފެވަ އެވެ. އެއީ ފޭސްބުކަށް ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު ގެއްލުމެކެވެ. ސެޓެލައިޓް އުފެއްދި ކުންފުނިން ބުނި ގޮތުގައި، އަނދައިގެން އެ ދިޔައީ 200 މިލިއަން ޑޮލަރެވެ. ފޭސްބުކުން ޖައްވަށް ސެޓެލައިޓެއް ފޮނުވުމުގެ ބޭނުމަކީ، ދުނިޔޭގައި އިންޓަނެޓް ލިބެން ނެތް ސަރަހައްދުތަކަށް، އިންޓަނެޓް ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ.

ސެމްސަންގް ގެލަކްސީ ނޯޓް 7ގެ ބެޓެރީ ގޮވައި ހުޅުހިފައިފި އެވެ. ގެލަކްސީ ނޯޓް މާކެޓަށް ނެރެ ވިޔަފާރި ހަމަ ފެށިތަނުން އެ ވަނީ ފޯނުތައް ވިއްކުން ހުއްޓާލަން ޖެހިފަ އެވެ. އެ ވަރުގެ ބޮޑު ދެރައެއް ދުވަހަކު ވެސް ސެމްސަންގް އަށް ލިބުނުކަން އަދި ކަށަވަރެއް ނުވެ އެވެ. އައިފޯން 7 މާކެޓަށް ނެރެން ކުޑަތަން ވެފައި ވަނިކޮށް ހިނގި ހާދިސާގެ ސަބަބުން ސެމްސަންގް ވަނީ ލަދުން ބޯފަޅައިގެން ދާ ވަރު ވެފަ އެވެ.

ބެޓެރީގައި އުޅޭ ދޯހަޅިކަމަކުން ކަމަށް ބެލެވޭ މައްސަލަ ދިމާވެދާނެ ހުރިހާ ފޯނެއް ބަދަލުކޮށްދޭ ސެމްސަންގުން ވަނީ ނިންމާފަ އެވެ. ގެލަކްސީ ނޯޓް 7 ގައި ވެސް ބޭނުންކޮށްފައި ވަނީ "ލިތިއަމް-އަޔަން" ބެޓެރީ އެވެ. ސްމާޓްފޯނުތަކުގައި މިހާރު ބޭނުންކުރެވޭ މައިގަނޑު ވައްތަރަކީ އެއީ އެވެ.

Note 7 ge battery govanee, vikkun huttaalai phone thah badhalukuranee | Mihaaru

Note 7 ge battery govanee, vikkun huttaalai phone thah badhalukuranee | Mihaaru

The most trusted news source in the Maldives

Mihaaru

ނޯޓް 7ގެ ބެޓެރި ގޮވަނީ، ވިއްކުން ހުއްޓާލައި ފޯނުތައް ބަދަލުކުރަނީ

ސެމްސަންގް ގެލަކްސީ ނޯޓް 7ގެ ބެޓެރީ އިންނަނީ ވަކިކުރެވޭ ގޮތަކަށް ނޫނެވެ. އެހެންކަމުން ނުބައި މިންގަނޑެއްގެ ބެޓެރީއެއް ލެއްވުމުގެ ފުރުސަތު ބޭނުންކުރާ މީހުންނަކަށް ނޯންނާނެ އެވެ. ފެކްޓަރީން ދޫކޮށްލާއިރު ނޯޓް7ގައި އިންނާނީ 3500 އެމްއޭއެޗް، "ލިތިއަމް-އަޔަން" ބެޓެރީއެކެވެ.

ލިތިއަމް-އަޔަން ބެޓެރީ ގެންގުޅުމުގައި ފަރުވާތެރިވާން ޖެހެ އެވެ. އޮޅުކޮށްގެން ގެންގުޅެން އެނގިއްޖެ ނަމަ އެއީ މިހާތަނަށް ފެނިފައި އޮތް އެންމެ ރައްކާތެރި މިންގަނޑެވެ. ފޯނު ޗާޖުކުރާއިރު ބާލީސް ދަށުގައި ނުބޭއްވުމާއި، ޗާޖްކުރާއިރު ހޫނު ގަދަވެދާނެ ކަމަށް ބަލައި، ކަރުދާސް އަދި ފިލާގަނޑެއް ކަހަލަ އެއްޗެއްގެ މަތީގައި ނުބޭއްވުން ރައްކާތެރި އެވެ.

ލިތިއަމް-އަޔަން ބެޓެރީ އަކީ ޗާޖްކުރަން ވަގުތު ނަގާ އެއްޗެކެވެ. "ފާސްޓް ޗާޖިން"ކުރަން އުޅޭއިރު ފެންވަރު ދަށް ޗާޖަރު ބޭނުންކުރުމުން ދިމާވެދާނެ މައްސަލައަކަށް ޒިންމާވާންޖެހޭނީ އަމިއްލަ އަށެވެ. ރަނގަޅު މިންގަނޑަކަށް އުފައްދާފައި ހުންނަ ޗާޖަރު ނޫން ޗާޖަރެއް ބޭނުންކުރުމުން ބެޓެރީ އަދި ފޯނުގެ އުމުރު ވެސް ކުރުވުން އެކަށީގެންވެ އެވެ.

ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ އިހުމާލުން ނޫން ގޮތަކަށް ގެލަކްސީ ނޯޓް 7ގެ ބެޓެރީ ގޮވުމުން ބެލެވެނީ އެއީ ބެޓެރީ އުފެއްދުމުގައި އުޅޭ މައްސަލައެއް ކަމަށެވެ. ލިތިއަމް-އަޔަން ބެޓެރީ އުފެއްދުމުގެ މަރުހަލާގައި ވެސް ހިނގައިދާ ނުކިއްސަރު މިންގަނޑެއްގެ ސަބަބުން ބެޓެރީގައި މައްސަލަ ދިމާވެ އެވެ. އެ ގޮތުގަައި ބެޓެރީ މާ އަވަހަށް ހޫނުވުން، ޗާޖް ނުހިފެހެއްޓުން އަދި ފުއްޕުން ފަދަ ސިފަތައް ފާޅުވުން އެކަށީގެންވެ އެވެ. ފެކްޓަރީގައި ކުރާ ޓެސްޓްތަކުން އެއިން މައްސަލައެއް ނުފެނުނު ނަމަވެސް، ފޯނު ބޭނުކުރަން ފަށައި، ދެތިން ފަހަރު ޗާޖްކުރުމުން ވެސް އެ ކަންތައްތައް ތިލަވެ އެވެ.

ބިޔަ ކުންފުނިތަކުން ޑިވައިސްތައް އުފެއްދުމުގައި ބައިތައް އުފައްދަނީ އެކި ގައުމުތަކުގަ އެވެ. އެ ގައުމުތަކުގައި ހުންނަ އެ ކުންފުނީގެ ފެކްޓަރީތަކުގަ އެވެ. ސެމްސަންގް ބައެއް ފޯނުތައް ސައުތު ކޮރެއާގައި، ބައެއް ފޯނުތައް ވިއެޓްނާމްގައި ވެސް އުފައްދަ އެވެ. މި ފަހަރު ޖެހިގެން އުޅޭ މައްސަލާގައި ގޮވާފައި ވަނީ ކޮރެއާގައި އުފައްދާފައި ހުރި ބެޓެރީ އެވެ. ޗައިނާގައި ވެސް ނޯޓް 7 އަށް ބެޓެރީ އުފައްދަ އެވެ.

ސެމްސަންގް ނޫނަސް ލިތިއަމް-އަޔަން ބެޓެރީ ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތަށް އުފައްދާ ޑިވައިސްތަކުގައި މައްސަލަ ޖެހެ އެވެ.

13 ކޮމެންޓް, 2 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 50%
icon sad icon sad 50%
icon angry icon angry 0%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

އަލީ

05 September 2016

ދުނިޔޭގެ އެކަކައްވެސް ހެކް ނުކުރެވޭނޭބުނި އެޕަލް ހެކްކޮއްފަ އެއޮތީ... ލަދުން ބޯހަލާކު

The name is already taken The name is available. Register?

ކާނު!

05 September 2016

މިހާރު ހުރިހާފޯނެއްގެވެސް އެޕެޗް އަޅައިފި! އެންޑޮރޮއިޑަކީ އަދިވެސް ހެކްކުރަން ފެންމެޓާ!! އެއްވުރެ މާރަނގަޅުދޯ ހެކްކުރަން "އުދަގޫ" ފޯނެއްގެންގުޅެން. ހަމަގައިމުވެސް އެފްބީއައި އަކުން ނާންނާނެ މަގޭ އައިފޯނު ހެކްކުރަން. އެކަމަކު ރާއްޖޭގަވެސް އުޅޭ އެންޑްރޮއިޑް ހެކްކުރާ ސެކިއުރިޓީ އެކްސްޕާޓްސް. ހަޖަމް ބުރޯ!

The name is already taken The name is available. Register?

ނުރަބޯ

04 September 2016

ހަސަނާ ހަޖަމުކުރައްވާ އެ ބުރިޖު އެޅުނީމާ ހަމަ ހަސަނަށްވެސް ފަސޭހަވާނެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ބޫޓްސްޓްރެޕް

04 September 2016

ނެވް ބަރ ފިކްސްޑް އަށް ބަދަލުކޮށްލަ ބަލަ. ނެވް ބަރ ސްކްރޯލް ކުރާއިރަށް ގެއްލޭތީ ވ. އުނދަގޫ

The name is already taken The name is available. Register?

ކައުންސެލަރު

04 September 2016

ކޮންމެކަމެއްވެސް މިއޮންނަނީ ސިޔާސީވެފަ! ސެމްސަންގާ އެއްވަރަށް ރޮކެޓް ފޮނުވާކުންފުނިވެސް އެވަނީ ލަދުގަނެފަ! ބުރިޖުވެސް އަޅާނެ! އެހެންކަންކަންވެސް ކުރާނެ! ޖެހޭނީ ހަމަ ހަޖަމް ނުވިޔަސް ހަޖަމްކުރަން.

The name is already taken The name is available. Register?

ޖުނުބޭ

04 September 2016

އެހެންވީމާ އަހަރެމެން އެޕަލް ދޫނުކޮށްލައި މި އުޅެނީ. އަވަސް އަރުވާލައިގެން އެއްޗަކަށް އެއްޗެއް ހަދައި ބާޒާރަކަށް އެޕަލް އިން ނުނެރޭނެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ޖަނުބޭ

04 September 2016

ކަލޯގަޔާ މިހާރު މިއޮތީ ޓެކް ހަނގުރާމައެއް ފެށިފަ.އެހެންވީމަ އެޕަލް ހިމާޔަތް ކުރާނެ ބަޔަކުވެސް ތިބޭނެދޯ.

The name is already taken The name is available. Register?

ކިމް ސަމް ސޮންގް

04 September 2016

އަހުމަދު ނިޔާޒު ކިތަންމެ ނޫން ކަމަށް ހެދިޔަސް ތިއޮތީ ހަމަ އަތަށް ގޮވާފަ ! ސަމްސަންގ މޮޅުކުރަން ނޫޅެ ކޮންމެސް އެހެން ކަމަކާ ދެން އުޅޭ!

The name is already taken The name is available. Register?

އެނޮނީމާ

05 September 2016

ކަލޯ ތިބުނާ މޮޅު އެޕަލްއައް އަމިއްލަޔަށް ހަދަންއެނގޭ އެއްޗެއް އޮވޭތަ. ހުރިހާއެއްޗެއް އެހެންކުންފުނިތަކުންލައްވާހަދާފަ ބޭރުގަ އެއްފަޅިކާލާފަ އިންނަ އާފަލެއްޖަހާފަ ފިސާރި ބޮޑު އަގެއްޖަހާފަ ބާޒާރަށް ނެރުނީމަ ނިމުނީ. ދެރަކަމެއްވެދާނެ ކިތަންމެ މޮޅަސް.

The name is already taken The name is available. Register?

ކަނު

05 September 2016

އެނޯނިމާ! ތަންފުކެއް ދިރާސާ ކުރެއްްވުން އެދެން...! އެޕަލް އިން އެއްޗެހި މެނުފެކްޗާ ކުރަނި އެހެން ކުންފުނި ލައްވާ! އެއީ އެޕަލްގައި އެކަން ކުރުމަށްވުރެ އަގުހެޔޮވާތީ! އެކަމަކު އެ އެއްޗެހި އަބަދުވެސް އިންޖިނިއާ ކުރާނީ އެޕަލް އިން. މޮޅެތި ޕްރޮސެސަރު ހަދަން ސެމްސަންގަށް ހަވާލު ކުރާނީ އެ ޕްރޮސެސާ ޕޭޓެންޓް ކޮށްފައި! އެހެންވީމާ ސެމްސަންގަށް އޭތި ހަދާފަ އޮތްގޮތް ކޮޕީކޮށް އުފެއްދުން މަނާ ވާނެ! ދެން ލަލަލަލަލަލަލަ!

The name is already taken The name is available. Register?

ހަސަން އަލީ

04 September 2016

ފޭސްބުކު ސެޓެލައިޓް ތީ އަދި 200 މިލިއަނެއްނު. އަހަރެމެންގެ ބުރިޖު އެއީ 300 މިލިއަން. އައިޖީއެމްއެޗް ޓަވަރު އެއީ 250 މިލިއަން.

The name is already taken The name is available. Register?

ޙުސެން ޢަލީ

04 September 2016

200 މިލިއަން ރުފިޔާތަ ނޫނީ ޑޮލަރުތަ؟ ކޮމެންޓެއް ލިޔެ ދޫކޮށްލެވިއްޖިއްޔާ ނިމުނީ ދޯ؟

The name is already taken The name is available. Register?

ރަދީފް

04 September 2016

ސުރުހީގަ އޮތީ 200 މިލިއަން ޑޮލަރު ، ދެން ކޮމެންޓްގަ ހިމަނާ ކޮންމެ އަދަދެއް ވަކި ކަރަންސީއެއް ނުހިމަނާ ލިޔަންޏަ ބަލައިގަންނަންޖެހޭނީ ޑޮލަރުން. ވ.ވެދުން

The name is already taken The name is available. Register?

މިހާރު ޕޯލް

ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަދަލުކުރުމާ މެދު ފެންނަނުފެންނަ ވޯޓެއް ނަގަން
ފެނޭ
25%
ނުފެނޭ
75%
Poll closing: 24 April 2021 19:00

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454