ޓެކްނޮލޮޖީ / ހެކްކުރުން

ލެޕްޓޮޕް ކެމެރާމަތީގައި ކީއްކުރާ ޓޭޕްކޮޅެއް؟

ލެޕްޓޮޕް ކެމެރާމަތީގައި ޓޭޕްކޮޅެއް: ލެޕްޓޮޕް ގިނައިރު ޖައްސާފައި ބަހައްޓާ ނަމަ ކެމެރާ ނިވައިކޮށްފައި ބެހެއްޓުމަކީ ބުއްދިވެރި ކަމެއް ކަމަށް ބެލެވޭ

05 ސެޕްޓެމްބަރ 2016 - 06:35

5 comments

އެކި މީހުން އިންޓަނެޓް ބޭނުންކުރަނީ އެކި ބޭނުމުގަ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ވައްކަޅިން ބަލައި ފާރަވެރިވާން ޖެހޭ ދެ ބައިގަނޑެއް ހިމެނެ އެވެ. އެއީ ފައިސާ ހޯދަން އިންޓަނެޓް ހާވާ މީހުންނާއި ޝަހުވަތްތެރި ބޭނުންތަކަށް އިންޓަނެޓަށް ވަންނަ މީހުންނެވެ. ހަގީގަތުގައި ބޭއަދަބީ ހުރިހާ ހަރަކާތެއް ނިމެނީ ފައިސާއާ ހިސާބުންނެވެ.

އިންޓަނެޓާ ގުޅިފައި އަބަދު ހުންނަ ނަމަ ލެޕްޓޮޕް އަދި ޓެބްލެޓްގެ ކެމެރާ ނިވައިކޮށްފައި ބެހެއްޓުމަކީ ރަނގަޅު އާދައެކެވެ. ޚާއްސަކޮށް ނެޓްވޯކްގެ ރައްކާތެރިކަން ހުރި މިންވަރު ނޭނގޭ ނަމަ އެވެ. ކުޑަކުދިން ގެންގުޅޭ ލެޕްޓޮޕް އަދި ޓެބްލެޓާ މެދު ނުހަނު ސަމާލުވުމަކީ ބުއްދިވެރިކަމެކެވެ. އަދި އެ ގޮތަށް ކަންތައް ކުރަން ޖެހެނީ ކީއްވެކަން އެ ކުދިންނަށް ކިޔައިދިނުން ވެސް މުހިންމެވެ.

ވަގުތު ގިނަވެގެން އުޅޭ ހެކަރުން އަބަދު ވެސް އިންޓަނެޓް ސްކޭންކުރެ އެވެ. ބަލިކަށި ނެޓްވޯކެއް ފެނިއްޖެ ނަމަ ލަސްތަކެއް ނުވެ ދެމިގަނެ އެވެ. ވެބްކެމް ނުވަތަ ލެޕްޓޮޕް ކެމެރާ އަތުޖެއްސުމަށްޓައި ހެކަރުން ވަރަށް ގިނަ މަޅިޖަހަ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ގޭމް ކުޅުވުން ވެސް ހިމެނެ އެވެ. އިންޓަނެޓްގައި ނަގާ ވޯޓެއް ނުވަތަ އަރަތެއް ގޮތުގައި ވެސް އެ ކަހަލަ މަޅިތައް ހުރެ އެވެ.

ކޮމްޕިއުޓަރު ކައިރީގައި އިންނަ މީހާ އަށް ވާނުވާ ނޭނގި، "އޯކޭ"، "އޯކޭ" އަށް ފިތަމުން ދާއިރު، ހަގީގަތުގައި ކޮމްޕިއުޓަރު ލައްވައި އެ ކުރުވަނީ ވެބްކެމް އޮންކުރުމަށް ކުރަން ޖެހޭ މަސައްކަތް ކަމަށް ވެދާނެ އެވެ. އޭގެ ކުރީގައި، ވެބްކެމް ޖެހިފައި ހުރިކަން އަންގައިދޭ ލެޑް ނުވަަތަ ބޮކި ވެސް ނިއްވާލަ އެވެ.

އެހާ ހިސާބުން ހެކަރުންގެ ލޯ ކޮޓަރި ތެރެ އަށް ފޯކަސްކުރެ އެވެ. ކެމެރާ ކުރިމަތީގައި އިންނަ މީހާ އަށް ވުރެ ބޮޑަށް ފަހަތުގައި ހިނގާ ހަރަކާތްތަކަށް އަމާޒުކުރެ އެވެ. ފޮޓޯ ނަގައި ނުވަަތަ ވީޑިއޯ ކުރާނީ އެހެން މީހުންނަށް ފެންނަން ބޭނުން ނުވާ ހާލަތުގަ އެވެ. އަދި އެ ފޮޓޯ ބޭނުންކޮށްގެން ބްލެކްމެއިލްކޮށް ފައިސާ ހޯދަން ހެކަރުން އަވަސްވެގަނެ އެވެ.

ވިޔަފާރި ކުންފުނިތަކަށް ވެސް ހެކަރުން ކަޅިއަޅަ އެވެ. އެ ގޮތުގައި ވެބްކެމްގެ އިތުރުން ސީސީ ޓީވީ ނެޓްވޯކަށް ވަދެގަތުން ހިމެނެ އެވެ. ފޯނާއި ކޮމްޕިއުޓަރުގެ މައިކް ޖައްސުވައި ވިޔަފާރި ބައްދަލުވުންތަކުގައި ދައްކާ ވާހަކަ ރެކޯޑްކޮށް ވާދަވެރިންނަށް ވަރަށް ބޮޑު އަގުގައި ވިއްކަ އެވެ.

5 ކޮމެންޓް, 2 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 0%
icon sad icon sad 50%
icon angry icon angry 50%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ކަށިކެޔޮ

06 September 2016

ބޭނުންތެރި ލިޔުމެއް، ވާހަކަ ތަކަށް ސަޕޯޓް ކުރުމުގެ ގޮތުން ހިގާފައިވާ ކަންކަމުގެ މިސާލު ތަކެއް ގެނެސް ދިންނަމަ މި ލިޔުން މުއްސަނދި ވެފައި ބުނަން އުޅޭ ވާހަކަ އެންމެ އާދައިގެ ކިޔުން ތެރިންޔާ އަށް ވެސް ދޭހަވާން ފަސޭހަ ވީސް. ސަބަބަކީ މި ލިޔުން ކިޔާނީ ހަމަ އެކަނި އެބް ކެމް ކިޔާ މީހުން ނޫން ކަމަށް ވާތީ.

The name is already taken The name is available. Register?

ހޭކެނޑޭ

05 September 2016

ތިޔަކަހަލަ ކަންކަން ދިމާވަނީ ވާނުވާ ނޭނގި ޓެކްނޮލޮޖީގެ ބައެއް ވަސީލަތްތައް އަލަށް ބޭނުންކުރާ މީހުނަށް. ދާދިފަހުންވެސް ދެ އަންހެނަކު ތިޔަގޮަތަށް ދެއްކި އެހެން މީހަކަށް އިވުން ނޭދޭ ޒާތުގެ ވާހަކަތަކެއް ފޯނުން އިވުނު. އެތަނުން އެކަކަށް "ނުބައި ނަންބަރަކަށް" ގުޅާފަ ފޯނު ކަނޑާނުލެވި ވާހަކައައިގެން ކުރިއަށް ދެވުނީ.

The name is already taken The name is available. Register?

ދޮންދީނި

05 September 2016

މަކަރުން ފުރިފައި އޮތް ދުނިޔެއެއް...

The name is already taken The name is available. Register?

ިމުހައްމަދު

05 September 2016

ވެބްކެމް ކީ ކަހާނީގެ މަތިން ހަނދާންވެއްޖެ. ހަނދާން ނެތިފައި ހުއްޓައި ހަނދާންކޮށްދިނީތީ ޝުކުރިއްޔާ!

The name is already taken The name is available. Register?

ކައުންސެލަރު

05 September 2016

އޭގެވައްތަރެއް އެއީ 2009 2010 2011 މި އަހަރުތަކުގައި އަމިއްލައަށް ހޭބަލިވުން. އޭރުގެ ވެރިންނޯ އެއީ

The name is already taken The name is available. Register?

މިހާރު ޕޯލް

ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަދަލުކުރުމާ މެދު ފެންނަނުފެންނަ ވޯޓެއް ނަގަން
ފެނޭ
24%
ނުފެނޭ
76%
Poll closing: 24 April 2021 19:00

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454