ސެމްސަންގް ދެކެނީ ސްމާޓްފޯނުގެ ޒަމާން ނިމެނީ ކަމަށް

ސްމާޓްފޯނުތައް ޑިޒައިންކުރަން ދެން އިތުރު ގޮތްތަކެއް ނެތް ކަމަށް ސެމްސަންގުން ބުނެފި އެވެ. ފަތްޖެހި ފޯނުތައް، ސެމްސަންގަށް މުހިންމުވާ ސަބަބަކީ އެއީ ކަމަށް ވެސް އެ މީހުން ބުނެ އެވެ.


ސެމްސަންގް ފަތްޖެހި ފޯނު، ގެލަކްސީ ފޯލްޑް މާކެޓަށް ހަމަ ނެރުނުތަނުން ވަނީ ހަލާކުވެފަ އެވެ. ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް ގެންގުޅެވެން ނެތް ވަރުގެ ބަލިކަށި އާލާތަކަށް ވުމުން، ސެމްސަންގުން ވަނީ ފަތްޖެހި ފޯނުތައް އަނބުރާ ގެންގޮސްފަ އެވެ.

ސެމްސަންގުން ބުނީ ފަތްޖެހި ފޯނުތަކަކީ، ސްމާޓްފޯނުތައް ދޫކޮށް ދިއުމަށް ތައްޔާރުވުމަށް މެދުވެރިއެއް ކަމަށެވެ. ފަތްޖެހި ފޯނުތަކަކީ ވެސް ޒަމާންތަކެއް ވަންދެން ގެންގުޅެވޭނެ އާލާތްތަކެއް ނޫން ކަމަށް ބުންޏެވެ. ސެމްސަންގުން ބުނި ގޮތުގައި، މިހާރު އިންތިޒާރުކުރެވެނީ އިޝާރާތުގެ ޒަމާނަކަށެވެ.

ސްމާޓް ޑިވައިސްތައް އަދި ބޮޑެތި ސްކްރީންތަކަށް އޮތް ޑިމާންޑް މިހާރު ދަށްވާން ފަށާފައިވާ ކަމަށް ސެމްސަންގް ބުނެ އެވެ. އެ ކުންފުނިން ބުނީ ސްމާޓް އިލެކްޓްރޯނިކްސް އުފައްދާ ކުންފުނިތަކަށް ވަނީ އެހެން އުފެއްދުންތަކެއް އީޖާދުކުރަންޖެހިފައި ކަމަށެވެ.

ދުނިޔެ އަށް 5ޖީ ތައާރުފުވުމުން، އާދައިގެ ބޮޑެތި ސްކްރީންތަކަށް ވުރެ، ސްމާޓް ގަޑިތައް، ސްމާޓް ބޭންޑްތައް އަދި ސްމާޓް ސްކްރީންތައް މުހިންމުވާނެ ކަމަށް ސެމްސަންގުން ބުނެ އެވެ. ޖީބުގައި މިހާރު ގެންގުޅޭ ސްކްރީންތަކުގެ ބަދަލުގައި، ފަތްޖަހައި އޮޅާލެވޭ ސްކްރީންތަކަށް މީހުން ލޯބިކުރާނެ ކަމަށާއި "އިންޓަނެޓް އޮފް ތިންގްސް"ގެ ޒަމާން ކުރި އަށް އޮތުމާ އެކު، ދުނިޔެ އެނބުރޭނޭ ކަމަށް ސެމްސަންގް ބުނަނީ، އިޝާރާތްތައް ތަރުޖަމާކުުރުމާ ދިމާއަށެވެ. އެ ގޮތުގައި އެންމެ މުހިންމު އާލާތްތަކަކަށް ވާނީ ސްމާޓް ގްލާސް އަދި "ސްމާޓް އިއާބަޑް"ތައް ކަމަށް ބުނަނީ އެހެންވެ އެވެ.

ސެމްސަންގުން ދެކޭ ގޮތުގައި، ގޭގައި ބިތެއް ހުރި ނަމަ ވާންޖެހޭނީ ސްމާޓް ބިތަކަށެވެ. ކޮފީ ބޯން ގެންގުޅޭ ތަށި، މޫނުބަލާ ލޯގަނޑު އަދި ކާރުގެ ބިއްލޫރިތަކަށް ވެސް އިޝާރާތް ތަރުޖަމާކުރަން އެނގެންޖެހޭ ކަމަށް އެ މީހުން ބުނެ އެވެ.