ބޮޑެތި ޑަސްބިންތަކަށް "ހިއުމަން ޑިޓެކްޓާ" ޑިވައިސް

ގެދޮރުނެތި މަގުމަތިވާ މީހުންގެ މައްސަލަ އަކީ އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ބޮޑުވަމުންދާ މައްސަލައެކެވެ. އެފަދަ މީހުން ހާއްސަކޮށް ފިނި މޫސުންތަކުގައި ރައްކާތެރިކަން ހޯދަން ނުވަތަ ނިދަން ބޮޑެތި ކުނި ޑަސްބިންތަކުގެ ތެރެއަށް އެރޭ މައްސަލައަކީ ވެސް ފާހަގަކުރެވެމުންދާ ކަމެކެވެ. މިފަދަ ހާދިސާތަކުގައި ބައެއް މީހުންގެ ފުރާނަ ވެސް ގެއްލިފައިވެ އެވެ.


ވޭސްޓް އިންޑަސްޓްރީ ސޭފްޓީ އެންޑް ހެލްތު (ވިޝް) ގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުގައި ފާއިތުވި 10 ވަރަކަށް އަހަރުގެ ތެރޭގައި އިންޑަސްޓްރިއަލް ޑަސްބިންތަކަށް ނިދަން އެރުނު 20 މީހުން އެފަދަ އެއްޗެހީގެ ތެރޭގައި ތިބިކަން ނޭނގި ކުންޏާ އެކު އުކައިލެވުމުން މަރުވެފައިވެ އެވެ. ޝެލްޓާ އިން ހަދާފައިވާ ދިރާސާއަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ގެދޮރު ނެތް މީހުންގެ އާބާދީ 320،000 އަށް އަރަ އެވެ.

ހިޔާވަހިކަން ހޯދަން ބޮޑެތި ޑަސްބިންތަކަށް އެރޭ މީހުންގެ ފުރާނަ ގެއްލޭ މައްސަލަ އަށް ހައްލެއް ހޯދުމުގެ ގޮތުން މިހާރު ވަނީ ޑަސްބިންތަކުގައި ހަރުކުރާ "ހިއުމަން ޑިޑެކްޓާ" ޑިވައިސްއެއް އީޖާދުކޮށްފަ އެވެ.

ޓޯޓަލް ވޭސްޓް ސޮލިއުޝަންސް (ޓީއެސްޑަބްލިއު) އިން ތައްޔާރުކުރި ޑިވައިސްތައް ހުންނާނީ ބޮޑެތި ޑަސްބިންތަކުގެ ބޭރުގައި ހަރުކޮށްފަ އެވެ. މީގެ އެހީގައި ޑަސްބިންތައް ހުސްކުރާ އިރު އެއަށް އަންނަ ހަރަކާތްތަކާއި ތެތްފިނިކަމާއި އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ގޭހުގެ އަސަރެއް ހުރިކަމާއި ޑަސްބިން ހުސްކޮށް ނިންމައިލާ އިރު، އޭގެ ތެރޭގައި މީހަކު ނެތްކަން އަންގައި ދިނުމުގެ ގޮތުން ފެހި ކުލައިން ޑިވައިސް ދިއްލޭނެ އެވެ.

އަދި އެތެރޭގައި މީހަކު އޮތް ނަމަ ޑިވައިސް ޕްރޮގްރާމްކޮށްފައި ހުންނަ ގޮތުން ރަތް ކުލައިން ދިއްލި އެކަމަށް އިޝާރާތްކުރާނެ އެވެ. ނަތީޖާ އަކީ ޑަސްބިންތެރެއިން މީހުން ސަލާމަތްކުރެވުމެވެ.

ޓީއެސްޑަބްލިއު އިން ބުނިގޮތުގައި ޑިވައިސް ޑިޒައިންކޮށްފައި ވަނީ ފޯނާއި ޓެބްލެޓްގެ ބްލޫޓުތުން ވެސް ކޮންޓްރޯލްކުރެވޭ ގޮތަށެވެ. ޑަސްބިންތަކުގައި ހަރުކުރާ ޑިވައިސް އަކީ 30 ދުވަހުގެ ޑޭޓާ ރިކޯޑް ވެސް ކުރެވޭނެ އެއްޗިއްސެވެ.

ޓީއެސްޑަބްލިއު އިން ބުނީ ޑަސްބިންތަކުގައި ހަރުކުރާ "ހިއުމަން ޑިޓެކްޓާ" ޑިވައިސް ވިއްކައިގެން ލިބޭ އާމްދަނީން ބައެއް ހަދިޔާކުރާނީ ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދޭން މަސައްކަތްކުރާ ޗެރިޓީތަކަށް ކަމަށެވެ.

މީޑިއާތަކުން ބުނާގޮތުގައި ޓީއެސްޑަބްލިއުގެ ޑިވައިސް އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ބޮޑު ހަ ކުންފުންޏަކުން މިހާރު އަންނަނީ ބޭނުން ކުރަމުންނެވެ.