ކުޑަކޮށްވެސް ޝައްކުވާ ނަމަ ޓެސްޓް ކުރަން ޖެހޭ: ޑަބްލިއުއެޗްއޯ

ޖެނީވާ (މާޗް 17) - ކޮވިޑް-19 އަށް ކުޑަކޮށް ވެސް ޝައްކުވާ ނަމަ ޓެސްޓްކުރުމަށް ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ (ޑަބްލިއުއެޗްއޯ) ގެ ޑިރެކްޓަރު ޖެނެރަލް ޓެޑްރޯސް އަދަނޮމް ގެބްރެޔެސުސް ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.


"ކަނުބަނދެގެން ތިބެ އަލިފާން ނިއްވާނުލެވޭނެ،" ޖެނީވާގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޓެޑްރޯސް ވިދާޅުވި އެވެ. "މިދިޔަ ހަފުތާގައި ވަނީ ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަރަށް ބޮޑުތަން އިތުރުވެފައި."

ޗައިނާގައި ބަލި ކޮންޓްރޯލްކުރި އިރު ރޯގާ އެންމެ ބޮޑަށް މިހާރު ފެތުރެމުން ދަނީ އިޓަލީ، ސްޕޭން، ޖަރުމަން، އީރާން އަދި ފްރާންސްގަ އެވެ.

ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ގައުމުތަކުން އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކަށް ޓެޑްރޯސް ވަނީ ތައުރީފް ކުރައްވައިފަ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ސްކޫލްތަކާއި ފިހާރަތަކާއި ސިނަމާތައް ބަންދުކުރުން ހިމެނެ އެވެ.

ޓެޑްރޯސް ވިދާޅުވީ ބަލިޖެހިފައި ތިބީ ކޮން ބައެއްކަން ނޭނގި ބަލި ކޮންޓްރޯލް ނުކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ. އެކަމަށް އޮތް ހައްލަކީ ކުޑަކޮށް ވެސް ޝައްކެއްވާ ނަމަ އެ މީހަކު ޓެސްޓްކޮށް އެކަހެރިކުރުން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"އެހެންވެ ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އިން މި އެދެނީ ޓެސްޓް، ޓެސްޓް، ޓެސްޓް ކުރަނ. ޝައްކުވާ ކޮންމެ ކޭހެއް ޓެސްޓް ކުރަން،" ޓެޑްރޯސް ވިދާޅުވި އެވެ.

ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އިން އެކަނިވެސް 120 ގައުމަށް 1.5 މިލިއަން ޓެސްޓް ކިޓް ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު މިހާރު ވަނީ 183،247 އަށް އަރައިފަ އެވެ. އެ ބަލީގައި މަރުވެފައި ވަނީ 7،177 މީހުންނެވެ. ބަލިން ވަނީ 79،905 މީހުން ރަނގަޅުވެފަ އެވެ.