ދުނިޔެ

ޗައިނާގެ ކޯސްޓްގާޑުގެ އަމަލުތައް ފިލިޕީންސް އިން ކުށްވެރިކޮށްފި

ސައުތު ޗައިނާ ކަނޑުގެ ސެކަންޑް ތޯމަސް ސޯލަށް އުރިފައިވާ ބޯޓެއް: މި ބޯޓުގައި ފިލިޕީންސްގެ ސިފައިން ތިބޭ. --ފޮޓޯ:ރޮއިޓާސް

24 ނޮވެމްބަރ 2021 - 16:29

މެނީލާ (ނޮވެމްބަރު 24) - ސައުތު ޗައިނާ ކަނޑުގައި ފިލިޕީންސްގެ ކޮންޓްރޯލުގެ ދަށުގައި އޮންނަ އަތޮޅެއްގައި ތިބޭ އެ ގައުމުގެ ސިފައިންނަށް ސަޕްލައި ހިފައިގެން ދަތުރުކުރި އުޅަނދަކަށް ޗައިނާގެ ކޯސްޓް ގާޑުގެ ތިން އުޅަނދަކުން ހުރަސް އަޅާފައިވާތީ މެނީލާ އިން އެކަން ކުށްވެރިކޮށްފި އެވެ.

ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ ޓިއޯޑޮރޯ ލޮކްސިން ވިދާޅުވީ ޗައިނާގެ ކޯސްޓް ގާޑުގެ ހުރަސް އެޅުންތަކާ ގުޅިގެން ފިލިޕީންސް ސިފައިންގެ އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާ ނުވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ސެކަންޑް ތޯމަސް ޝޯލްގައި ތިބޭ ސިފައިނަނަށް ކާބޯތަކެތި ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މިޝަން ހުއްޓާލަން ޖެހުނު ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

"ސައުތު ޗައިނާ ކަނޑުގެ މި ސަރަހައްދުގައި ގާނޫނު ތަންފީޒް ކުރުމުގެ އެއްވެސް ހައްގެއް ޗައިނާ އަށް ލިބިގެންނެއް ނުވޭ. އެ މީހުން ޖެހޭނީ އެ ސަރަހައްދުން ފަހަތަށް ޖެހެން،" ލޮކްސިން ނެރުއްވި ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެ އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ ޗައިނާގެ ކޯސްޓް ގާޑުގެ އުޅަނދުތަކުގެ އަމަލުތައް އެންމެ ހަރުކަށި އިމާރާތުން ކުށްވެރިކޮށް އެ ކަމުގެ ކަންބޮޑުވުންތައް މެނީލާގައި ހުންނަ ޗައިނާގެ ސަފީރަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ސެކަންޑް ތޯމަސް ޝޯލް ނުވަތަ އަޔުންގިން ޝޯލް އަކީ ފިލިޕީންސްގެ ޕަލަވަންގެ ހުޅަނގުން 105 މޭލު ދުރުގައި އޮންނަ އަތޮޅެކެވެ. ފިލިޕީންސްގެ އެކްސްކްލޫސިވް އިކޮނޮމިކް ޒޯންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެ އަތޮޅުގައި އެ ގައުމުގެ ސިފައިން ތިބޭތާ 22 އަހަރު ވެއްޖެ އެވެ.

ސައުތު ޗައިނާ ކަނޑުގެ ހުރިހާ ރަށްތަކެއްގެ މިލްކުވެރި ކަމަށް ޗައިނާ އިން ދަނީ ދައުވާ ކުރަމުންނެވެ.

0 ކޮމެންޓް, 6 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 0%
icon sad icon sad 33%
icon angry icon angry 50%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 17%
The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454