މިސައިލް ޓެސްޓަށް ފަހު އީރާނާ ދެކޮޅަށް އެމެރިކާ އިން ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅައިފި

ވޮޝިންޓަން (ފެބްރުއަރީ 3) - އީރާނުން ބެލެސްޓިކް މިސައިލް ޓެސްޓެއް ކުރުމާ ގުޅިގެން އެމެރިކާގެ އާ ސަރުކާރުން އީރާނާ ދެކޮޅަށް ދަތި ކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު މިއަދު އަޅައިފި އެވެ.


އެމެރިކާގެ ޓްރެޝަރީ ޑިޕާޓްމަންޓުން މި ފިޔަވަޅު އެޅީ އީރާން "ނޯޓިސް" އަށް ލުމަށް ފަހު އެވެ. ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ސަރުކާރުން ވަނީ އީރާނުގެ ބެލެސްޓިކް މިސައިލް ޕްރޮގްރާމާ ގުޅުން ހުރި މީހުންނާއި އީރާނުގެ ރިވޮލިއުޝަނަރީ ގާޑުގެ ގުދުސް ފޯސް އަށް ވާގިވެރިވާ މީހުންނާ ދެކޮޅަށް ދަތި ކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅައިފަ އެވެ. މިގޮތުން 13 މީހަކާއި އެތައް ކުންފުންޏަކާ ދެކޮޅަށް ވަނީ ފިޔަވަޅު އަޅައިފަ އެވެ. ފިޔަވަޅު އެޅި ބައެއް ކުންފުނިތައް ދަނީ ޔޫއޭއީ ލުބުނާން އަދި ޗައިނާގައި ހިންގަމުންނެވެ. ވަކި ފަރުދުންނާއި ކުންފުނިތަކާ ދެކޮޅަށް އެޅި ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރޭގައި އެމެރިކާގައި ހުރި އެ ފަރާތްތަކުގެ މުދާ ހިފެހެއްޓުމާއި އެމެރިކާ މީހުންނަށް އެ މީހުންނާ އެކު ވިޔަފާރި ކުރުން މަނާކުރުން ހިމެނެ އެވެ.

ރައީސް ޓްރަމްޕް ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވަނީ "އީރާނުން ދަނީ އަލިފާނާ ކުޅެމުން ކަމަށާއި ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާގެ ހެޔޮކަމަށް އެ ގައުމުން ޝުކުރު ނުކުރާ" ކަމަށް ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

ރައްދުގައި އީރާނުން ބުނެފައި ވަނީ އެއްވެސް ތަޖްރިބާއެއް ނެތް މީހެއްގެ ފަރާތުން އަންނަ ބޭކާރު އިންޒާރުތަކަށް ޖެހިލުން ނުވާ ކަމަށެވެ.

އީރާން ސަރުކާރުގެ މުޝީރު އަލީ އަކްބަރު ވަލަޔާތީ ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ޓްރަމްޕުގެ ހައްދުފަހަނަޅާ ދިއުމާ މެދު އެމެރިކާ މީހުން ވެސް ހިތްހަމަނުޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި ކުރިން ރައީސްކަން ކުރެއްވި އޮބާމާގެ ކިބައިން ޓްރަމްޕް އިބްރަތް ހޯދުމަށް ވެސް އޭނާ ވަނީ ގޮވާލައްވައިފަ އެވެ. ވަލަޔާތީ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ މުސްލިމް ދުނިޔެ އަށް އިންޒާރު ދޭ މީހުން، އިރާގާއި ސީރިއާ އަދި އަފްޣާނިސްތާނުގައި އެމެރިކާ އަށް ލިބެމުންދާ ނާކާމިޔާބީއާ މެދު، ވިސްނާލަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

އީރާނުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޖާވަދު ޒާރިފް ވިދާޅުވީ އަމިއްލަ ދިފާއުގައި ނޫން ގޮތެއްގައި އީރާނުގެ އަސްކަރިއްޔާގެ ބާރު އެއްވެސް ގައުމަކާ ދެކޮޅަށް ބޭނުން ނުކުރާނެ ކަމަށެވެ.

"އިސްވެ އީރާނުން ހަނގުރާމައެއް ނުކުރާނެ. އަސްކަރިއްޔާގެ ބޭނުން ކުރާނީ އަމިއްލަ ދިފާއުގައި އެކަނި،" ޒާރިފް ޓްވީޓް ކުރައްވާފައިވެ އެވެ.

އެމެރިކާގެ ސެނެޓުގެ ބައެއް މެންބަރުން އިއްޔެ ވަނީ އީރާނާ ދެކޮޅަށް މިހާރު އަޅާފައިވާ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އިތުރަށް ވަރުގަދަކޮށް އަދި އާ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ޓްރަމްޕަށް ބާރު އަޅައިފަ އެވެ.