ލަންކާ އަކީ ސިންގަޕޫރަށް ހަދަން ޗައިނާ އެހީވާނެ: ސަފީރު

ކޮލަމްބޯ (އޮގަސްޓް 22) - ކުރިއަށް އޮތް 15 އަހަރު ތެރޭ ސިންގަޕޫރާ އެއް ފެންވަރަށް ސްރީ ލަންކާ ގެންދިއުމަށް ކުރާ މަސައްކަތަށް ޗައިނާގެ އެހީތެރިކަން ލިބޭނެ ކަމަށް ޗައިނާގެ ސަފީރު ޔީ ޒިއަންލިއަން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


ޓަންގާލޭގެ ސްކޫލެއްގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ސަފީރު ޔީ ވިދާޅުވީ ލަންކާ އަކީ ޗައިނާގެ ވަރަށް ގާތް ރަހުމަތްތެރިއެއް ކަމަށާއި ދެ ގައުމުގެ މި ގުޅުން އޮންނަތާ 70 އަހަރު ވެއްޖެ ކަމަށެވެ. ސަފީރު ވަނީ ލަންކާގެ އިންފްރާސްޓްރަކްޗާ މަސައްކަތްތަކަށް ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ޗައިނާ އިން އެހީވެދީފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރައްވައިފަ އެވެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ވެސް ލަންކާގެ ތަރައްގީ އަށް އެހީވެދޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

"ލަންކާގެ ތަރައްގީގައި ރައްޔިތުން ވެސް ސަރުކާރަށް އެއްބާރުލުން ދޭން ޖެހޭ،" ސަފީރު ޔީ ވިދާޅުވި އެވެ.

ލަންކާގައި ޓެކްނޮލޮޖީ ޔުނިވާސިޓީއެއް ގާއިމްކުރުމަށް ޗައިނާ އިން އެހީވާނެ ކަމަށް ޔީ ވިދާޅުވި އެވެ. މި ގޮތުން ޗައިނާ-ސްރީ ލަންކާ ފްރެންޑްޝިޕް ފައުންޑޭޝަނުގެ ދަށުން 13،00 ސްކޮލާޝިޕް ލަންކާ އަށް ދީފައިވާ ކަމަށާއި ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ސްކޮލާޝިޕުގެ އަދަދު 2،000 އަށް އިތުރު ކުރާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ލަންކާގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓާ އޮފް ފިޝަރީޒް ދިލިޕް ވެދާރަޗީ ވިދާޅުވީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ދެކޮޅު ހަދަމުން ދިޔަ ނަމަވެސް ޗައިނާގެ އެހީގައި ތަރައްގީގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށެވެ.