ސޫކީގެ ބަޔާނަށް އެމްނެސްޓީން ހަރުކަށިކޮށް ފާޑުކިޔައިފި

ލަންޑަން (ސެޕްޓެމްބަރު 19) - މިއަންމާގެ ރަކީން ސްޓޭޓުގައި މުސްލިމުންނަށް އެ ގައުމުގެ ސިފައިން ބޮޑެތި އަނިޔާތައް ދޭ އިރު ވެސް ގައުމުގައި މާބޮޑު ކަމެއް ނެތް ކަމަށް ދެއްކުމަށް ސްޓޭޓް ކައުންސެލާ އަން ސަން ސޫކީ މިއަދު ދެއްވި ބަޔާނަށް އެމްނެސްޓީ އިންޓަނޭޝަނަލުން ވަރަށް ހަރުކަށިކޮށް ފާޑު ކިޔައިފި އެވެ.


ގައުމީ ޓީވީ މެދުވެރިކޮށް ސޫކީ ދެއްވި ބަޔާނުގައި ސިފައިންގެ ޖަރީމާތައް ކުށްވެރި ކުރައްވައިފައެއް ނުވެ އެވެ. އޭގެ ބަދަލުގައި އެކަމަނާ ވިދާޅުވީ ރަކީން ދޫކޮށް ހުރިހާ މުސްލިމުން ނުދާ ކަމަށާއި އޭގެ މާނައަކީ އެ ސްޓޭޓުގައި މާބޮޑު ހަމަނުޖެހުމެއް ނެތްކަން ކަމަށެވެ. އަދި އެ ހަމަނުޖެހުންތަކާ ގުޅިގެން ބައިނަލްއަގުވާމީ ގޮތުން އަމާޒުކުރާ ފާޑުކިޔުންތަކަށް ޖެހިލުން ނުވާ ކަމަށް ވެސް އިނގިރޭސި ބަހުން ދެއްވި ބަޔާނުގައި ސޫކީ ވިދާޅުވި އެވެ. އެކަމަނާ ވަނީ އިންސާނިއްޔަތާ ޚިލާފު އަމަލެއް ހިންގި ކޮންމެ މީހަކު އިންސާފުގެ ކުރިމައްޗަށް ގެންނާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

"އަން ސަން ސޫކީ އާއި އެކަމަނާގެ ސަރުކާރުން މިއަދު އެ ވަނީ ރަކީން ސްޓޭޓުގައި ހިންގަމުން ގެންދާ ބިރުވެރި އަމަލުތަކާ މެދު 'ވެލިގަނޑަށް ބޯ ބާނަމުންދާކަން' އިތުރަށް ހާމަކޮށްދީފައި. ތަގްރީރު ބިނާ ކުރެއްވީ ހަގީގަތާ ޚިލާފު ވާހަކަތަކާއި އަނިޔާ ލިބޭ މީހުން ބަދުނާމު ކުރުމުގެ މައްޗަށް،" އެމްނެސްޓީން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެ އެވެ.

ރަކީން ސްޓޭޓުގައި މިއަންމާ ސިފައިން ޖަރީމާތައް ހިންގަމުން ދިޔަ އިރު މިއޮތްހާ ދުވަހު ހިމޭނުން ހުންނެވޭތީ އެމްނެސްޓީން ވަނީ ސޫކީ އަށް ފާޑު ކިޔައިފަ އެވެ. ބައިންއަގުވާމީ އޮބްޒާވަރުން މިއަންމާ އަށް ދިއުމަށް ސޫކީ ދެއްވި ދައުވަތަށް ވެސް އެމްނެސްޓީން ވަނީ ފާޑު ކިޔައިފަ އެވެ. އިންސާނީ ހައްގުތަކަށް މަސައްކަތް ކުރާ ޖަމާއަތުން ވަނީ މިއަންމާ ސަރުކާރުން ކަންކަން ފޮރުވަން ބޭނުން ނޫން ނަމަ އދ.ގެ ފެކްޓް ފައިންޑިން މިޝަނަށް ހުރަސް އަޅަންވީ ކީއްވެތޯ ސުވާލުކޮށްފަ އެވެ.