އެމެރިކާ އާއި އިޒްރޭލުގައި ތިބި ތުރުކީ ސަފީރުން އަނބުރާ ގެންގޮސްފި

އަންކާރާ (މެއި 15) - ގުދުސްގައި އެމެރިކާ އެމްބަސީ ހުޅުވުމާ ދިމާކޮށް އިޒްރޭލުން އިއްޔެ ހިންގި އުދުވާނާ ދެކޮޅު ހެދުމުގެ ގޮތުން އެމެރިކާ އާއި އިޒްރޭލުގައި ތިބި ތުރުކީ ސިފައިން އަނބުރާ ގެންގޮސްފި އެވެ.


ތުރުކީގެ ބޮޑު ވަޒީރުގެ ނައިބް ބާކިރު ބޮޒްދާދު ވިދާޅުވީ ވޮޝިންޓަނާއި ތެލް އަވީވުގައި ތިބި ސަފީރުން އަނބުރާ ގެނައީ މަޝްވަރާ އަށް ކަމަށެވެެ. އަދި ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނާއި އެކުގައިވާކަން ދެއްކުމުގެ ގޮތުން ތުރުކީގައި ވެސް މިހާރު ވަނީ ތިން ދުވަހުގެ ގައުމީ ހިތާމަ އިއުލާންކޮށްފަ އެވެ.

ތުުރުކީން މިހާރު ވަނީ ފަލަސްތީން މައްސަލާގައި އޮގަނައިޒޭޝަން އޮފް އިސްލާމިކް ކޯޕަރޭޝަން (އޯއައިސީ) ގެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް ވެސް ގޮވާލައިފަ އެވެ.

ތުރުކީން މި ފިޔަވަޅުތައް އެޅީ ތެލް އަވީވުގައި ހުރި އެމެރިކާ އެމްބަސީ ގުދުސް އަށް ބަދަލު ކުރުމާ ދެކޮޅަށް އިހްތިޖާޖް ކުރި ފަލަސްތީން މީހުން ގަޔަށް އިޒްރޭލް ސިފައިން ބަޑިޖަހާ 55 މީހުން ޝަހީދުކޮށްލި ހާދިސާ އަށް ފަހު އެވެ.

ސައުތު އެފްރިކާ އިން ވެސް ވަނީ އިޒްރޭލްގައި ހުންނަ ސަފީރު އަނބުރާ ގެންގޮސްފަ އެވެ.

ތުުރުކީގެ ރައީސް ރަޖަބް ތައްޔިބު އުރުދުޣާން ވިދާޅުވީ އިޒްރޭލަކީ ޓެރަރިސްޓް ދައުލަތެއް ކަމަށާއި ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނާ ދެކޮޅަށް އެ ގައުމުން ހިންގަނީ ގަތުލް އާއްމެއް ކަމަށެވެ. އެމެރިކާ އެމްބަސީ ބަދަލު ކުރުމަށް އިޝާރާތް ކުރައްވާ އުރުދުޣާން ވިދާޅުވީ މުސްލިމުންގެ އަތުން ގުދުސް ދޫވުމުގެ ފުރުސަތު ތުރުކީން ނުދޭނެ ކަމަށެވެ.