ވަރަށް ގިނަ އޮންލައިން ޚަބަރު ސައިޓްތައް ޗައިނާ އިން ބަންދުކޮށްފި

ބެއިޖިން (ޖުލައި 26) - ސިޔާސީ އަދި އިޖްތިމާއީ ޚަބަރުތައް ރިޕޯޓް ކުރުން ހުއްޓުވުމަށް ހިންގާ ކެމްޕޭނުގެ ދަށުން ވަރަށް ގިނަ އޮންލައިން ޚަބަރު ސައިޓްތައް ޗައިނާ އިން ބަންދު ކޮށްފި ކަމަށް އެ ގައުމުގެ މީޑިއާތަކުން ބުނެފި އެވެ.


ޗައިނާގެ އެންމެ ބޮޑު އޮންލައިން ޕޯޓަލްތައް ކަމަށްވާ ސީނާ، ސޮހޫ، ނެޓްއީޒް އަދި އައިފެންގުން ހިންގާ ސައިޓްތައް ބަންދުކުރަނީ ރަސްމީ މީޑިއާ އިން އާއްމުކުރާ ޚަބަރު ނޫން އެހެން ޚަބަރުތައް ރިޕޯޓް ކުރާތީ ކަމަށްވެ އެވެ. ވޭތުވެދިޔަ ދުވަސްތަކުގައި ޗައިނާ އިން ވަނީ އޮންލައިން ޚަބަރު ރިޕޯޓް ކުރުމުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ކޮންޓްރޯލް ކޮށްފަ އެވެ. ޗައިނާގެ ވަރަށް ގިނަ ޚަބަރު ސައިޓްތަކުން ސިޔާސީ އަދި އިޖްތިމާއީ މައްސަލަތައް އަމިއްލަ އަށް ރިޕޯޓް ކުރުމަކީ މަނާ ކަމެކެވެ. އޭގެ ބަދަލުގައި އެ ސައިޓްތަކުގައި ޝާއިއު ކުރަން ޖެހޭނީ ރަސްމީ މީޑީއާތައް ކަމަށްވާ ޒިންހުއާ ފަދަ ނިއުސް އެޖެންސީތަކުން އާއްމު ކުރާ ޚަބަރުތަކެވެ. ނަމަވެސް އަމިއްލަ ބައެއް މީޑިއާތަކުން ކިޔުންތެރިން އިތުރު ކުރުމަށާއި އާއްމުދަނީ އިތުރު ކުރުމުގެ ގޮތުން ވަނީ އިންވެސްޓިގޭޓިވް ނޫސްވެރިން ހޯދާ އިޖްތިމާއީ އަދި ސިޔާސީ މައްސަލަތަކުގެ މައްޗަށް ރިޕޯޓްތައް ލިޔަން ފަށައިފަ އެވެ.

ޗައިނާގެ އެންމެ ބޮޑު އޮންލައިން ޕޯޓަލް އަކީ ސީނާ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ބެއިޖިން ޑެއިލީ އާއި ބެއިޖިން ނިއުސް އިން ބުނީ ބަންދު ކުރި ވެބްސައިޓްތަކުގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކައުންޓްތައް ވެސް ބަންދުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. ޗައިނާގައި މީޑިއާތައް އޮޕަރޭޓް ކުރެވޭނީ ކޮމިއުނިސްޓް ޕާޓީގެ ފުރިހަމަ ކޮންޓްރޯލުގެ ދަށުންނެވެ. ވެބްސައިޓްތައް ބެލުމަށް އެތައް ހާސް ސައިބަ ފުލުހުންނެއް ހަރަކާތްތެރިވެ އެވެ.

މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހު ރައީސް ޝީ ޖިންޕިން ވަނީ ސަރުކާރުގެ މީޑިއާތަކަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފަ އެވެ. އަދި ވަނީ ނޫސްވެރިން ކޮމިއުނިސްޓް ޕާޓީ އަށް ވަފާތެރިވާން ޖެހޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފަ އެވެ.