ބިން ލާދިން ދިރިއުޅުނު ގެ ގަބުރުސްތާނަކަށް؟ ނޫނީ ކުޅޭ ބިމަކަށް؟

އިސްލާމްއާބާދު (ޖުލައި 28) - އަލްގައިދާ ޖަމާއަތުގެ ކުރީގެ ލީޑަރު އުސާމާ ބިން ލާދިން 2011 ވަނަ އަހަރު މަރާލުމާ ހަމައަށް އޭނާ ދިރިއުޅުނު ގެ ހުރި ސަރަހައްދަށް ހަދާނެ ގޮތަކާ މެދު ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ސުވާލު އުފެދިއްޖެ އެވެ.


އެއް ބަޔަކު ބޭނުން ވަނީ އަބޮތުއާބާދުގައި އެ ގެ ހުރި 3،800 އަކަ ފޫޓުގެ ސަރަހައްދު ގަބުރުސްތާނަކަށް ހެދުމަކަށެވެ. އަނެއް ބަޔަކު ބޭނުން ވަނީ އެ ތަން ކުޅޭ ބިމެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީ ކުރުމަށެވެ. އެމެރިކާ ސިފައިން ބަޑި ޖަހާ ބިން ލާދިން މަރާލުމަށް ފަހު އެ ބިން ވަނީ ލޯކަލް ޕްރޮވިންސް ސަރުކާރާ ހަވާލުކޮށްފަ އެވެ. ލޯކަލް ސަރުކާރުން ބޭނުން ވަނީ އެ ތަން ކުޅޭ ބިމެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީ ކުރުމަށެވެ. އެކަމަކު ސިފައިން ހިންގާ އަބޮޓްއާބާދުގެ ކެންޓޯންމެންޓް ބޯޑު (ސީބީއޭ) އިން ބޭނުން ވަނީ އެ ތަނުގައި ގަބުރުސްތާނެއް ހެދުމަށެވެ.

ބިން ލާދިން ދިރިއުޅުނު ގޭ ތަޅާލުމަށް ފަހު އެ ސަރަހައްދު ވަކި ކުރަން ފާރު ރާނަނީ.

ސީބީއޭގެ ނައިބް ރައީސް ޒިލްފިގާރު އަލީ ބުއްޓޫ ވިދާޅުވީ އެ ސަރަހައްދުގައި ގަބުރުސްތާން މަދުވުމުން އެ ތަނުގައި ގަބުރުސްތާނެއް ހެދުމަށްޓަކައި މިހާރު ވަށާ ފާރެއް ވެސް ރާނާފައިވާ ކަމަށެވެ. ޚައިބަރު ޕަޚުތުންކުވާ ޕްރޮވިންސްގެ މުސްތާގު ޣަނީ ވިދާޅުވީ އެ ތަނުގައި ގަބުރުސްތާނެއް ހެދުމަށް ދެކޮޅު ހަދާ ކަމަށެވެ.

"ޕްރޮވިންސް ސަރުކާރުން ބޭނުން ވަނީ އެ ތަން ކުޅޭ ބިމަކަށް ބަދަލު ކުރަން. ފައިސާ ލިބިއްޖެ ނަމަ މި އަހަރު އެ ތަނުގައި ކުޅޭ ބިމެއް ހަދާނަން،" ޣަނީ ވިދާޅުވި އެވެ. "މީހުން ދިރިއުޅޭ ގޭތަކުގެ މެދުގައި ސަހަރާއެއް ނުހެދޭނެ."

ބިން ލާދިން މަރާލަން ހަމަލާ ދިން އޮޕަރޭޝަން ކުރިއަށް ދާ ގޮތުގެ މައުލޫމާތު ރައީސް އޮބާމާ އާއި ނައިބް ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން އަަދި ގަައުމީ ސަލާމަތާ ބެހޭ ޓީމުން ވައިޓްހައުސްގެ ސިޗުއޭޝަން ރޫމުގައި ތިއްބަވައިގެން ބައްލަވަނީ. --ފޮޓޯ:ވައިޓްހައުސް

ބުއްޓޫ ވިދާޅުވީ މި މައްސަލައާ މެދު ވާހަކަ ދެއްކުމަށް ޕްރޮވިންސް ސަރުކާރުގެ އޮފިޝަލުންނާ އެކު އަންނަ ހަފުތާގައި މަޝްވަރާ ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

އެމެރިކާގެ ނޭވީ ސީލުން ހެލިކޮޕްޓަރުގައި ބިން ލާދިންގެ ގެ އަށް ފޭބުމަށް ފަހު އޭނާ މަރާލީ މެއި 2، 2011 ގަ އެވެ. އެމެރިކާ ސިފައިން ވަނީ ބިން ލާދިންގެ ހަށިގަނޑު ގެންގޮސް ކަނޑު ފައްތައިފަ އެވެ. ޕާކިސްތާން ސަރުކާރުން ފަހުން ވަނީ ބިން ލާދިން ދިރިއުޅު ގެ ތަޅާލައިފަ އެވެ. ބިން ލާދިން މަރާލުމަކީ ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާގެ ސަރުކާރަށް ލިބުނު ބޮޑު ކާމިޔާބެކެވެ. ނަމަވެސް ބިން ލާދިންގެ މަރަށް ފަހު އެމެރިކާ އާއި ޕާކިސްތާނާ ދެމެދު ޝައްކުތަކެއް އުފެދުނެވެ. އެމެރިކާ އިން ތުހުމަތުކޮށްފައި ވަނީ އެ ގައުމުން އެންމެ ބޮޑަށް ހޯދަން ބޭނުންވި މީހާ ޕާކިސްތާނުން ފޮރުވައިގެން ގެންގުޅެފައިވާ ކަމަށެވެ.

ބިން ލާދިން ދިރިއުޅުނު ގެ ތަޅާލަނީ.