ހޮހަޅައިން ކުދިން ސަލާމަތް ކުރަން އުޅުނު ޑައިވަރަކު މަރުވެއްޖެ

ބެންކޮކް (ޖުލައި 6) - ތައިލެންޑުގެ ހޮހަޅައިގައި ތާށިވި 12 ކުދިންނާއި ކޯޗު ސަލާމަތް ކުރުމުގައި އެހީތެރިވެދޭން އުޅުނު ތައި ނޭވީގެ ކުރީގެ ޑައިވަރަކު ރޭ ދަންވަރު މަރު ވެއްޖެ އެވެ.


ކުރީގެ ސާޖެންޓެއް ކަމަށްވާ އުމުރުން 38 އަހަރުގެ ސަމަން ގުނާން ރޭ ދަންވަރު ތައިލެންޑް ގަޑިން 2 ޖެހިއިރު މަރުވީ ހޮހަޅައިގައި ތިބި ކުދިންނަށް ބައެއް ތަކެތި ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ފަހު އެނބުރި ހޮހަޅައިން ނުކުތުމަށް އައި މަގުމަތީގައި އޮކްސިޖަން ހުސްވެގެންނެވެ.

ކުދިން ސަލާމަތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި އޭނާ ބައިވެރިވީ ވޮލަންޓިއަރެއްގެ ގޮތުންނެވެ. ތަމް ލުއާން ހޮހަޅައިގައި ކުދިން ތާށިވި ފަހުން އެ ކުދިން ސަލާމަތް ކުރުމުގެ އޮޕަރޭޝަން ފެށުމާ އެކު ގުނާންގެ އެހީތެރިކަން ލިބެމުން އަންނަ ކަމަށް ޗިއާން ރައި ޕްރޮވިންސްގެ ޑިޕިއުޓީ ގަވަރުނަރު ޕަސަކޯން ބޫންޔަލަކް ވިދާޅުވި އެވެ. ގުއާންގެ ހަށިގަނޑު ހޮހަޅައިން ނެރެދީފައި ވަނީ އޭނާގެ ޑައިވް ޕާޓްނަރެވެ.

ކުދިން ސަލާމަތް ކުރުމުގެ އޮޕަރޭޝަނުގައި ތަޖްރިބާކާރު ޑައިވަރަކު މަރުވުމަކީ އެ މަސައްކަތުގެ ނުރައްކާތެރިކަން ބޮޑުކަން އަންދައިދޭ ކަމެއް ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެ އެވެ. ހޮހަޅައިގެ ތެރޭގައި ބޮޑުވެފައިވާ ފެންގަނޑު ހުރަސްކުރަން ތަޖްރިބާކާރު ޑައިވަރުންނަށް ވެސް ފަސް ގަޑިއިރު ހޭދަވެ އެވެ.

ހޮހަޅައިގައި ތިބި ކުދިންނަށް އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ތައި ނޭވީ ސީލުން ދަނީ ހުއްޓުމެއް ނެތި ކުރަމުން. --ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ތައި ސީލް ކޮމާންޑަރެއް ކަމަށްވާ އަކޯން ޔޫކޮންގްކައެ ބުނީ ޑައިވަރަކު މަރުވި ނަމަވެސް ކުދިން ސަލާމަތް ކުރުމުގެ އޮޕަރޭޝަން ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ބޮޑު ކަމަށެވެ.

ތަޖްރިބާކާރު ޑައިވަރަކު މަރުވެފައިވާ އިރު ފަތަން ވެސް ނޭނގޭ ކުދިންތަކެއް ސަލާމަތް ކުރާނީ ކިހިނެއްތޯ ސުވާލު ކުރުމުން ޔޫކޮންގްކައެ ބުނީ އެ ކުދިންގެ ސަލާމަތަށް އިތުރު ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށެވެ. ނޭވީ ސީލުން ދަނީ ހޮހަޅައިގައި އެ ކުދިން ތިބި ތަނަށް އޮކްސިޖަން ހޮޅިއެއް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރަމުންނެވެ. އަދި ވަނީ އެ ކުދިންނަށް އޮކްސިޖަން މާސްކް އަޅައިގެން ނޭވާލާނެ ގޮތް ދަސްކޮށްދީފަ އެވެ.

ހޮހަޅައިގެ ތެރޭގައި އުމުރުން 11-16 އަހަރާ ދެމެދުގެ 12 ކުދިންނާއި 25 އަހަރުގެ ކޯޗު ތާށިވީ ޖޫން 23 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. އެ މީހުން ހޮހަޅަ އަށް ވަން އިރު މޫސުން ރަނގަޅެވެ. އޭގެ ފަހުން ގަދަޔަށް ވާރޭ ވެހި ހޮހަޅައިގައި ފެންބޮޑުވުމުން އެ ކުދިންނަށް ނުކުމެވޭނެ ގޮތެއް ނެތި ތާށިވީ އެވެ. ނުވަ ދުވަސް ފަހުން އެ ކުދިން ހޯދީ އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ދެ ޑައިވަރުންނެވެ.