މިސްކިތް ތަޅާލާތީ ޗައިނާގެ މުސްލިމުން އިހްތިޖާޖުގައި

ނިންގްޒިއާ (އޮގަސްޓް 11) - ޗައިނާގެ ހުޅަނގު އުތުރުގެ ނިންގްޒިއާ ސަރަހައްދުގައި އަލަށް އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ބޮޑު މިސްކިތް ތަޅާލަން އުޅޭތީ އެ ގައުމުގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ މުސްލިމުން ނުކުމެ އިހްތިޖާޖް ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.


ޗައިނާ ސަރުކާރުގެ އޮފިޝަލުން ބުނެފައި ވަނީ ވެއިޒޫ ބޮޑު މިސްކިތް ތަޅާލަނީ އެއީ ހުއްދަތައް ނުނަގާ އިމާރާތްކޮށްފައިވާ މިސްކިތަކަށްވާތީ ކަމަށެވެ. އެކަމަކު ޗައިނާގެ މުސްލިމުން ބުނެފައި ވަނީ އެ މިސްކިތް ތަޅާލުމުގެ ނިޔަތުގައި އެކަކު ވެސް މިސްކިތުގައި އިނގިލި ކުރި ޖައްސާލިއަކަ ނުދޭނެ ކަމަށެވެ.

ޗައިނާގައި 23 މިލިއަން މުސްލިމުން ދިރިއުޅެ އެވެ. ނިންގްޒިއާ ސިޓީގައި މުސްލިމުން އުޅޭތާ އެތައް ގަރުނެއް ވެއްޖެ އެވެ. ނަމަވެސް އިންސާނީ ހައްގުތަކަށް މަސައްކަތް ކުރާ ޖަމާއަތްތަކުން ބުނާ ގޮތުގައި ޗައިނާގައި މުސްލިމުންނާ މެދު ދަނީ ވަރަށް އިހާނެތިކޮށް ކަންތައް ކުރަމުންނެވެ.

ޗައިނާގައި މީގެ ކުރިން އިމާރާތްކޮށްފައިވާ މިސްކިތްތައް ހުންނަނީ ޗައިނީޒް ސްޓައިލަކަށެވެ. ނަމަވެސް ތަޅާލަން އުޅޭ މިސްކިތް ބިނާކޮށްފައި ވަނީ މެދުއިރުމަތީގެ އަރަބި ސްޓައިލަކަށެވެ.

ޗައިނާގެ ބައެއް މުސްލިމުން ބުނި ގޮތުގައި މިސްކިތް އިމާރާތް ކުރަމުން ދިޔައިރު މަސައްކަތް ނުހުއްޓުވައި މިސްކިތް ނިމުނީމާ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ހަދާފައި ހުރި އިމާރާތެއް ކަމަށް ބުނުމުން ސުވާލު އުފެދޭ ކަމަށެވެ. މިސްކިތް ނިންމަން ދެ އަހަރު ހޭދަވި އެވެ.