ޗައިނާގައި މުސްލިމުން ހައްޔަރު ކުރާތީ އދ. އިން ކަންބޮޑުވެއްޖެ

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (އޮގަސްޓް 31) - ޓެރަރިޒަމްގެ ނަމުގައި ޗައިނާގައި އުއިގާސް ދަރިކޮޅުގެ މުސްލިމުން ހައްޔަރު ކުރަމުން ގެންދާތީ ކަންބޮޑުވާ ކަމަށް އދ. އިން ބުނެފި އެވެ.


ޗައިނާގެ ހުޅަނގުގެ ޒިންޖިއާންގައި މިލިއަނަކަށް ވުރެ ގިނަ އުއިގާސް މުސްލިމުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށްވެ އެވެ. ޗައިނާ އިން ވަނީ އެކަން ދޮގުކޮށްފަ އެވެ. ނަމަވެސް ހައްދު ފަހަނަޅާފައިވާ ދީނީ ބައެއް ފަރާތްތައް ހައްޔަރު ކުރަމުންދާ ކަމަށް ވަނީ އެއްބަސްވެފަ އެވެ.

އދ.ގެ އެލިމިނޭޝަން އޮފް ރޭޝަލް ޑިސްކްރިމިނޭޝަން ކޮމިޓީން ބުނެފައި ވަނީ ޗައިނާގައި އުއިގާރު މުސްލިމުން ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދު "ޖަލަކަށް" ހަދާފައިވާ ކަމުގެ އިތުބާރު ހުރި މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އދ.ގެ ކޮމިޓީން ވަނީ އެއްވެސް ތުހުމަތެއް، ދައުވާއެއް ނުކޮށް މީހުން ހައްޔަރު ކުރުން ހުއްޓުވަމަށް ޗައިނާ އަށް ގޮވާލައިފަ އެވެ. އަދި ހައްޔަރުކޮށްފައި ތިބި އެންމެން ދޫކޮށްލުމަށް ވެސް ގޮވާލައިފައިވެ އެވެ.

އެމްނެސްޓީ އިންޓަނޭޝަނަލް އާއި ހިއުމަން ރައިޓްސް ވޮޗުން ވެސް ވަނީ ޗައިނާގައި މުސްލިމުންނާ މެދު ތަފާތު ކުރާ ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ. ޒިންޖިއާންގެ އާބާދީގެ 45 ޕަސެންޓަކީ އުއިގާރު މުސްލިމުންނެވެ.